English                                                        Pondelok 27.06.2022, 06:38

Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu

Podľa § 17 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Audiovizuálny fond » zriaďuje odborné komisie.
Podľa článku 10 ods. 2 Štatútu Audiovizuálneho fondu sú odborné komisie poradnými orgánmi fondu, ktoré sa zriaďujú za účelom odborného, transparentného a nezávislého posúdenia každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu.
Podľa článku 10 ods. 4 štatútu návrhy kandidátov na vymenovanie členov odborných komisií sú oprávnené predkladať osoby pôsobiace v audiovízii a členovia rady.

Uzávierka výzvy na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií je 30. septembra 2009.

pdf prilohe
 
Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu » (26. 8. 2009)

Príloha k výzve - vzor pre predkladanie návrhov » (*.rtf)

Ďalšie informácie o Audiovizuálnom fonde nájdete na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ». 

publikované: 11. 9. 2009

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí
29.01.2010
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009

publikované: 11.09.2009
aktualizované: 29.01.2010