English                                                        Streda 22.05.2024, 23:40

Fond na prvú výzvu dostal 169 žiadostí

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov priniesla Audiovizuálnemu fondu celkom 169 žiadostí. Z nich iba jedna musela byť vyradená z dôvodu jej predloženia neoprávneným žiadateľom.

Najviac žiadostí - 61 prišlo do podprogramu na podporu vývoja hraných audiovizuálnych diel. Druhým početne najzastúpenejším podprogramom je vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel, do ktorého žiadatelia doručili 55 žiadostí. Animované a detské audiovizuálne diela sú zastúpené 13 žiadosťami. Podprogram pre festivaly a kultúrne podujatia s audiovizuálnymi dielami s počtom 31 žiadostí je tretí najpočetnejší. Na podporu výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej činnosti fond dostal 9 žiadostí.
Zo všetkých žiadostí bolo po administratívnej kontrole 27 neúplných a ich žiadateľom kancelária fondu zaslala výzvu na doplnenie. 141 žiadostí, ktoré boli kompletné, už dostali na hodnotenie členovia jednotlivých odborných komisií. Tie by mali rozhodnúť o odporúčaní na podporu do konca februára 2010. Odborné komisie môžu pre žiadosti doručené k výzve č. 1/2010 prerozdeliť celkom jeden milión tristodesať tisíc eur.

Na svojom prvom tohtoročnom rokovaní rada Audiovizuálneho fondu 12. januára schválila aj výzvu č. 2/2010 na predkladanie nových žiadostí. Na základe tejto výzvy môžu oprávnení žiadatelia od 1. februára do 1. marca 2010 predkladať fondu žiadosti na produkciu hraných, dokumentárnych, animovaných, detských, školských, experimentálnych a vzdelávacích audiovizuálnych diel pre kiná, televízne vysielanie alebo pre iné spôsoby verejného šírenia. Súčasťou výzvy môžu byť aj minoritné koprodukčné projekty s účasťou slovenských subjektov podľa kritérií Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii. Druhou programovou oblasťou, v ktorej môžu žiadatelia predkladať žiadosti, je distribúcia slovenských aj zahraničných filmov. Treťou oblasťou je opäť vydávanie publikácií, odborný výskum a vzdelávanie, ku ktorým tentoraz pribudli projekty audiovizuálnej výchovy a prezentácia audiovizuálnych diel, kultúry a priemyslu v médiách na Slovensku.

Úplné znenie výzvy je zverejnené na internetovej stránke stránka Audiovizuálneho fondu sa otvorí v novom okneAudiovizuálneho fondu, kde žiadatelia nájdu všetky potrebné informácie, odpovede na najčastejšie otázky, slovník základných pojmov, upozornenie na najčastejšie chyby a nedostatky doterajších žiadostí, ako aj všetky vnútorné predpisy fondu, ktorými sa riadi jeho podporná činnosť.

zdroj: Audiovizuálny fond, 29. januára 2010

 

Súvisiace články na AIC:

Audiovizuálny fond vyhlásil štvrtú výzvu
25.08.2010
Výzva na predkladanie návrhov na členov odborných komisií Audiovizuálneho fondu
11.09.2009
Riaditeľom Audiovizuálneho fondu je Martin Šmatlák
11.05.2009
Výzva na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa/riaditeľky Audiovizuálneho fondu
02.04.2009
Minister kultúry SR vymenoval členov rady Audiovizuálneho fondu
30.03.2009
 

 

publikované: 29.01.2010
aktualizované: 04.02.2010