English                                                        Štvrtok 29.09.2022, 01:06

AVF

Audiovizuálny fond - základné informácie

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory audiovízie v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, kiná, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj. Prijímateľmi podpory z fondu sú subjekty registrované a aktívne pôsobiace na Slovensku.

V roku 2019 fond v programe podpory audiovizuálneho priemyslu podporil 12 projektov celkovou sumou 970 457 €. Výrazný medziročný nárast pozitívne ovplyvnilo najmä zníženie povinného limitu oprávnených výdavkov, ktoré žiadateľ o dotáciu musí preinvestovať na realizáciu projektu v Slovenskej republike. Aktuálne je tento limit najmenej 300 000 € v prípade hraných televíznych seriálov alebo „balíka“ hraných filmov a 150 000 eur pre všetky ostatné projekty (jednotlivé filmy, dokumentárne alebo animované seriály). Zároveň v roku 2019 fond v tomto programe zaregistroval 28 nových projektov, ktoré sa majú realizovať na Slovensku v rokoch 2019 až 2021 s predpokladanou sumou investícií 27,5 milióna eur. S účinnosťou od 1.1.2020 sa v tomto programe zvyšuje sadzba pre výpočet dotácie z doterajších 20% na 33%.

V roku 2019 fond vyplatil celkovo 157 000 € v podprograme zameranom na podporu návštevnosti na slovenské filmy v kinách. Dotáciou v sume 1 € (resp. 0,50 € pri filmoch s celkovou návštevnosťou nad 100-tisíc divákov) za každú predanú vstupenku na slovenský film vrátane minoritných koprodukcií takto fond podporil 25 kín.

Finančné zdroje fondu tvorí základný príspevok zo štátneho rozpočtu určený v sume najmenej 6 mil. € ročne, osobitný štátny príspevok na podporu filmového priemyslu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela:
- vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5% príjmov z reklamy),
- súkromní televízni vysielatelia (2% príjmov z reklamy),
- kiná (1% z ceny každej predanej vstupenky),
- distributéri audiovizuálnych diel (1% príjmov z distribúcie mimo kín),
- prevádzkovatelia retransmisie (1% príjmov z retransmisie),
- prevádzkovatelia VoD platforiem (0,5% príjmov z VoD služieb).

Rozpočet fondu na podporu audiovizuálnej kultúry:

priemer 2010 – 2020 = 7,78mil. €
2021 = 8,0 mil. €

Program podpory audiovizuálneho priemyslu má samostatný rozpočet podľa predpokladaných výdavkov na zaregistrované projekty. Na rok 2021 fond vyčlenil v rozpočte na tento program sumu 5,7 mil. €.

Programy a podprogramy na rok 2021:

Program 1: Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Podprogram 1.1: Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.2: Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.3: Animované audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.4: Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela
Podprogram 1.5: Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta (len kinematografické diela a animované audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie)

Program 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Podprogram 2.1: Distribúcia a prezentácia av diel
Podprogram 2.2: Verejné kultúrne podujatia s účasťou av diel v Slovenskej republike
Podprogram 2.3: Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Program 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podprogram 3.1: Edičná činnosť
Podprogram 3.2: Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
Podprogram 3.3: Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava


Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Obstaranie premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI
Podprogram 4.2: Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín
Podprogram 4.4: Rozvoj technológií určených na realizáciu alebo sprístupňovanie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
Podprogram 4.5: Projekty zamerané na marketing kina a na rozvoj publika

Program 5: Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike

Štruktúra podporenej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021


7. december 2020


podprogram 1.4 (školské a vzdelávacie diela)
a
podprogram 2.2 (podujatia)

 17. máj 2021  podprogram 2.2  (projekty storočnica)
 12. apríl 2021  podprogram 2.3


10. február 2021

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia – okrem diel pre TV vysielanie)

18. január - 29. november 2021 (priebežne)

 

podprogram 2.1 (distribúcia, prezentácia)

29. marec 2021
a
6. september 2021

program 3
a
program 4

29. marec 2021
a
4. október 2021

18. január 2021 - 29.november 2021 (priebežne) 

program 1 – vývoj (v podprogramoch 1.1 až 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 


15. február 2021

program 1 – produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie (podprogramy 1.1, 1.2., 1.3)


6. september 2021

program 1 - produkcia

v podprogramoch 1.1., 1.2, 1.3 a 1.5

(v podprogramoch 1.1, 1.2,a 1.5 s výnimkou diel primárne určených pre televízne vysielanie)


 

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2021:
75% program 1: vývoj, tvorba a produkcia audiovizuálnych diel – hrané, dokumentárne, animované, školské, koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského subjektu,
17% program 2: distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, festivaly a iné podujatia, podpora návštevnosti na slovenské filmy
3% program 3: výskum, vzdelávanie a edičná činnosť,
5% program 4: technologický rozvoj – digitalizácia a modernizácia kín, rozvoj audiovizuálnych technológií.

Minimálna miera povinného spolufinancovania žiadateľom z celkového rozpočtu projektu:
10% – vývoj a produkcia audiovizuálnych diel,
20% – diela pre TV vysielanie, festivaly a iné podujatia 
50% – minoritné koprodukcie, technologický rozvoj
5% – ostatné projekty

Maximálna suma podpory na jeden projekt:
vývoj – 50 tis. €
produkcia – 2 mil. €
minoritná koprodukcia – 200 tis. €
distribúcia – 25 tis. € (slovenské filmy), 10 tis. (zahraničné filmy), 5 tis. (dabing)
prezentácia – 50 tis. €
festival – 250 tis. €
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť – 50 tis. €
technologický rozvoj – 200 tis. €
individuálne štipendium – 5 tis. €

Termíny uzávierok na rok 2021:
produkcia: 15.2. a 6.9. (filmy), 15.2. (TV projekty)
vývoj: 29.3. a 4.10. (filmy), 13.5. (TV projekty)
prezentácia: priebežne
distribúcia: 18. 1. - 29. 11. (priebežne) 
festivaly: 7.12.2021
podpora návštevnosti slovenských filmov: 29.3.
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť: 29.3. a 6.9.
modernizácia kín a rozvoj technológií: 29. a .9.
podpora audiovizuálneho priemyslu: priebežne


AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingová 53
SK-811 09, Bratislava
Tel: +421 5923 4545
Fax: +421 5923 4461
sekretariat@avf.sk
www.avf.sk

 

V roku 2019 Audiovizuálny fond registroval 28 projektov na podporu audiovizuálneho priemyslu a prijal celkom 521 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Z nich bolo 345 (66 %) podporených celkovou sumou viac ako 10,6 mil. €.

 

druh projektu

počet žiadostí

požadovaná suma

počet podporených projektov

pridelená suma

hrané filmy

101

15 333 307 €

47

6 027 500 €

dokumentárne filmy

111

2 566 110 €

58

978 000 €

animované filmy

24

1 964 355 €

16

 860 400 €

školské filmy

15

69 039 €

13

49 500 €

minoritné koprodukcie

33

3 228 688 €

13

 825 400 €

distribúcia a promotion

116

1 096 602 €

104

590 250 €

festivaly

23

1 027 689 €

16

600 000 €

podpora návštevnosti slovenských filmov

25

157 150 €

25

157 150 €

vzdelávanie, výskum, edičná činnosť

50

505 974 €

40

333 500 €

modernizácia kín a technologický rozvoj

23

469 366 €

13

260 300 €

SPOLU

521

26 418 280 €

345

10 682 000 €


 

 


publikované:
aktualizované: 11.06.2021