English                                                        Streda 13.12.2017, 13:53

AVF

Audiovizuálny fond - základné informácie

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory audiovízie v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj. Prijímateľmi podpory z fondu sú subjekty registrované a aktívne pôsobiace na Slovensku.

V roku 2016 fond v novom programe podpory audiovizuálneho priemyslu podporil projekt Marco Polo (druhá séria) sumou 412 599 € ako prvého žiadateľa o dotáciu vo výške 20% z výdavkov, ktoré prijímateľ preinvestoval na výrobu audiovizuálnych diel na Slovensku. Časť uvedeného seriálu v medzinárodnej produkcii Weinstein Company sa nakrúcala na Slovensku. Zároveň v roku 2016 fond v tomto programe zaregistroval 4 nové projekty, ktoré sa majú realizovať na Slovensku v rokoch 2017 a 2018 s predpokladanou sumou investícií 22,5 milióna eur.
Zoznam všetkých zaregistrovaných projektov

V roku 2016 fond vyplatil celkom 217 tisíc € v novom podprograme zameranom na podporu návštevnosti na slovenské filmy v kinách. Dotáciou v sume 1 € za každú predanú vstupenku na slovenský film vrátane minoritných koprodukcií takto fond podporil 38 kín.

Finančné zdroje fondu tvorí základný príspevok zo štátneho rozpočtu, osobitný štátny príspevok na podporu filmového priemyslu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela:

- vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5% príjmov z reklamy),
- súkromní televízni vysielatelia (2% príjmov z reklamy),
- kiná (1% s ceny každej predanej vstupenky),
- distributéri audiovizuálnych diel (1% príjmov z distribúcie mimo kín),
- prevádzkovatelia retransmisie (1% príjmov z retransmisie),
- prevádzkovatelia VoD platforiem (0,5% príjmov z VoD služieb).

Rozpočet fondu na podporu audiovizuálnej činnosti:

  • 2010 - 6,8 mil. €
  • 2011 - 5,7 mil. €
  • 2012 - 5,5 mil. €
  • 2013 - 6,4 mil. €
  • 2014 - 6,4 mil. €
  • 2015 - 6,5 mil. €
  • 2016 - 7,5 mil. € 
  • (predbežne) 2017 - 7,1 mil. € na audiovizuálnu kultúru a 4,5 mil. € na audiovizuálny priemysel
  • (predbežne) 2018 - 8 mil. € na audiovizuálnu kultúru

Program podpory audiovizuálneho priemyslu má samostatný rozpočet podľa predpokladaných výdavkov na zaregistrované projekty.

Programy a podprogramy na rok 2018:

Program 1: tvorba  a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Podprogram 1.1: Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom4 slovenského producenta
Podprogram 1.2: Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom4 slovenského producenta
Podprogram 1.3: Animované audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom4 slovenského producenta
Podprogram 1.4: Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela
Podprogram 1.5: Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel6 s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta (len kinematografické diela a animované audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie)

Program 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Podprogram 2.1: Distribúcia a prezentácia av diel
Podprogram 2.2: Verejné a kultúrne podujatia s účasťou av diel v Slovenskej republike
Podprogram 2.3: Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Program 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podprogram 3.1: Edičná činnosť
Podprogram 3.2: Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
Podprogram 3.3: Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava


Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Obstaranie premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI
Podprogram 4.2: Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD15
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín16 a aktivity zamerané na lokálny marketing jednosálových kín
Podprogram 4.4: Rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike

Štruktúra podporenej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017


27. november 2017
a
26. marec 2018 

podprogram 1.4 (školské a vzdelávacie diela)
a
podprogram 2.2 (podujatia)
a
podprogram 2.3


12. február 2018

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia – okrem diel pre TV vysielanie)

12. február 2018
a
14. máj 2018 
a
15. október 2018

 

podprogram 2.1 (distribúcia, prezentácia)

26. marec 2018
a
10. september 2018

program 3
a
program 4

26. marec 2018
a
15. október 2018 

program 1 (len vývoj kinematografických diel)


14. máj 2018

program 1 (len produkcia diel pre TV vysielanie, podprogramy 1.1 až 1.3)


10. september 2018

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia – okrem diel pre TV vysielanie v podprogramoch 1.1 až 1.3),
program 3, program 4Štruktúra podpornej činnosti AVF na rok 2017:
75% program 1: vývoj, tvorba a produkcia audiovizuálnych diel – hrané, dokumentárne, animované, školské, koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského subjektu,
17% program 2: distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, festivaly a iné podujatia, podpora návštevnosti na slovenské filmy
3% program 3: výskum, vzdelávanie a edičná činnosť,
5% program 4: technologický rozvoj – digitalizácia a modernizácia kín, rozvoj audiovizuálnych technológií.

Minimálna miera povinného spolufinancovania žiadateľom z celkového rozpočtu projektu:
10% - vývoj a produkcia audiovizuálnych diel,
50% - minoritné koprodukcie, diela pre TV vysielanie
20% - festivaly a iné podujatia,
50% - digitalizácia kín a technologický rozvoj,
5% - ostatné projekty.

Maximálna suma podpory na jeden projekt:
vývoj – 50 tis. €
produkcia – 1,2 mil. €
minoritná koprodukcia – 300 tis. €
distribúcia – 30 tis. €
festival – 300 tis. €
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť – 50 tis. €
technologický rozvoj – 200 tis. €
individuálne štipendium – 5 tis. €


AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingová 53
SK-811 09, Bratislava
Tel: +421 5923 4545
Fax: +421 5923 4461
sekretariat@avf.sk
www.avf.sk

 

V roku 2016 Audiovizuálny fond registroval 4 projekty na podporu audiovizuálneho priemyslu a prijal celkom 594 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Z nich bolo 354 (60 %) podporených celkovou sumou 7,43 mil. €.

druh projektu

počet žiadostí

požadovaná suma

počet podporených projektov

pridelená suma

hrané filmy

143

17 343 050 €

46

4 022 000 €

dokumentárne filmy

126

2 993 896 €

57

761 150 €

animované filmy

37

716 282 €

24

316 800 €

školské filmy

24

101 249 €

17

50 000 €

minoritné koprodukcie

34

2 853 408 €

16

591 000 €

distribúcia a promotion

107

1 031 459 €

92

450 000 €

festivaly

20

909 546 €

15

500 000 €

podpora návštevnosti slovenských filmov

41

228 337 €

38

217 488 €

vzdelávanie, výskum, edičná činnosť

46

398 751 €

35

222 300 €

digitalizácia a modernizácia kín

16

394 512 €

14

302 950 €

SPOLU

594

26 970 490 €

354

7 433 688 €


 

 


publikované:
aktualizované: 15.11.2017