English                                                        Pondelok 20.01.2020, 05:06

AVF

Audiovizuálny fond - základné informácie

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory audiovízie v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, kiná, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj. Prijímateľmi podpory z fondu sú subjekty registrované a aktívne pôsobiace na Slovensku.

V roku 2018 fond v programe podpory audiovizuálneho priemyslu podporil dva televízne projekty celkovou sumou 217 333 €. V upravenom programe sa znížil povinný limit oprávnených výdavkov, ktoré žiadateľ o dotáciu musí preinvestovať na realizáciu projektu v Slovenskej republike. Aktuálne je tento limit najmenej 300-tisíc € v prípade hraných televíznych seriálov alebo „balíka“ hraných filmov a 150-tisíc € pre všetky ostatné projekty (jednotlivé filmy, dokumentárne alebo animované seriály). Zároveň v roku 2018 fond v tomto programe zaregistroval 30 nových projektov, ktoré sa majú realizovať na Slovensku v rokoch 2018 až 2020 s predpokladanou sumou investícií 24 mil. €.

V roku 2018 fond vyplatil celkovo 538 478 € v podprograme zameranom na podporu návštevnosti na slovenské filmy v kinách. Dotáciou v sume 1 € (resp. 0,35 € pri filmoch s celkovou návštevnosťou nad 100-tisíc divákov) za každú predanú vstupenku na slovenský film vrátane minoritných koprodukcií takto fond podporil 48 kín.

Finančné zdroje fondu tvorí základný príspevok zo štátneho rozpočtu určený v sume najmenej 6 mil. eur ročne, osobitný štátny príspevok na podporu filmového priemyslu a príspevky od subjektov, ktoré vo svojej podnikateľskej činnosti používajú audiovizuálne diela:
- vysielateľ televíznej programovej služby vo verejnom záujme (5% príjmov z reklamy),
- súkromní televízni vysielatelia (2% príjmov z reklamy),
- kiná (1% z ceny každej predanej vstupenky),
- distributéri audiovizuálnych diel (1% príjmov z distribúcie mimo kín),
- prevádzkovatelia retransmisie (1% príjmov z retransmisie),
- prevádzkovatelia VoD platforiem (0,5% príjmov z VoD služieb).

Rozpočet fondu na podporu audiovizuálnej kultúry:

priemer 2010 – 2018 = 7,5 mil. €
2019 = 8,0 mil. €

Program podpory audiovizuálneho priemyslu má samostatný rozpočet podľa predpokladaných výdavkov na zaregistrované projekty. Na rok 2019 fond vyčlenil v rozpočte na tento program sumu 4,7 mil. €.

Programy a podprogramy na rok 2018:

Program 1: tvorba  a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Podprogram 1.1: Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.2: Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.3: Animované audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.4: Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela
Podprogram 1.5: Produkcia koprodukčných audiovizuálnych diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta (len kinematografické diela a animované audiovizuálne diela primárne určené pre televízne vysielanie)

Program 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Podprogram 2.1: Distribúcia a prezentácia av diel
Podprogram 2.2: Verejné a kultúrne podujatia s účasťou av diel v Slovenskej republike
Podprogram 2.3: Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Program 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podprogram 3.1: Edičná činnosť
Podprogram 3.2: Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
Podprogram 3.3: Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava


Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Obstaranie premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI
Podprogram 4.2: Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD15
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín16 a aktivity zamerané na lokálny marketing jednosálových kín
Podprogram 4.4: Rozvoj technológií určených na realizáciu audiovizuálnych diel v Slovenskej republike

Štruktúra podporenej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2017


27. november 2017
a
26. marec 2018 

podprogram 1.4 (školské a vzdelávacie diela)
a
podprogram 2.2 (podujatia)
a
podprogram 2.3


12. február 2018

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia – okrem diel pre TV vysielanie)

12. február 2018
a
14. máj 2018 
a
15. október 2018

 

podprogram 2.1 (distribúcia, prezentácia)

26. marec 2018
a
10. september 2018

program 3
a
program 4

26. marec 2018
a
15. október 2018 

program 1 (len vývoj kinematografických diel)


14. máj 2018

program 1 (len produkcia diel pre TV vysielanie, podprogramy 1.1 až 1.3)


10. september 2018

podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (produkcia – okrem diel pre TV vysielanie v podprogramoch 1.1 až 1.3),
program 3, program 4


 

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2018:
75% program 1: vývoj, tvorba a produkcia audiovizuálnych diel – hrané, dokumentárne, animované, školské, koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského subjektu,
17% program 2: distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, festivaly a iné podujatia, podpora návštevnosti na slovenské filmy
3% program 3: výskum, vzdelávanie a edičná činnosť,
5% program 4: technologický rozvoj – digitalizácia a modernizácia kín, rozvoj audiovizuálnych technológií.

Minimálna miera povinného spolufinancovania žiadateľom z celkového rozpočtu projektu:
10% - vývoj a produkcia audiovizuálnych diel,
20% - diela pre TV vysielanie 
50% - minoritné koprodukcie,
20% - festivaly a iné podujatia,
50% - technologický rozvoj,
5% - ostatné projekty.

Maximálna suma podpory na jeden projekt:
vývoj – 30 tis. €
produkcia – 2 mil. €
minoritná koprodukcia – 300 tis. €
distribúcia – 25 tis. €
prezentácia – 50 tis. €
festival – 300 tis. €
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť – 50 tis. €
technologický rozvoj – 200 tis. €
individuálne štipendium – 5 tis. €

Termíny uzávierok na rok 2019:
produkcia: 11.2. a 9.9. (filmy), 13.5. (TV projekty)
vývoj: 25.3. a 14.10. (filmy), 13.5. (TV projekty)
distribúcia a prezentácia: 11.2., 13.5. a 14.10.
festivaly: 26.11.2019
podpora návštevnosti slovenských filmov: 25.3.
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť: 25.3. a 9.9.
digitalizácia a modernizácia kín a rozvoj technológií: 25.3. a 9.9.
podpora audiovizuálneho priemyslu: priebežne


AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingová 53
SK-811 09, Bratislava
Tel: +421 5923 4545
Fax: +421 5923 4461
sekretariat@avf.sk
www.avf.sk

 

V roku 2018 Audiovizuálny fond registroval 30 projektov na podporu audiovizuálneho priemyslu a prijal celkom 527 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Z nich bolo 341 (65%) podporených celkovou sumou takmer 10,5 mil. €.

 

druh projektu

počet žiadostí

požadovaná suma

počet podporených projektov

pridelená suma

hrané filmy

110

16 587 366 €

49

7 025 500 €

dokumentárne filmy

104

2 334 281 €

60

843 400 €

animované filmy

18

1 744 982 €

14

1 134 500 €

školské filmy

24

123 970 €

17

50 000 €

minoritné koprodukcie

42

4 340 892 €

19

1 199 000 €

distribúcia a promotion

105

1 153 704 €

92

590 900 €

festivaly

20

1 026 159 €

19

768 500 €

podpora návštevnosti slovenských filmov

39

205 143 €

33

188 048 €

vzdelávanie, výskum, edičná činnosť

38

391 681 €

32

246 040 €

modernizácia kín a technologický rozvoj

23

446 892 €

16

237 200 €

SPOLU

523

28 355 070 €

351

12 283 088 €


 

 


publikované:
aktualizované: 23.08.2019