English                                                        Pondelok 20.01.2020, 04:44

Oficiálna stránka kancelárie MEDIA Desk Slovensko: www.mediadesk.sk

Slovensko a program Kreatívna Európa 

Od 1. januára 2014 je v platnosti, na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady číslo EU 1295 z 11. decembra 2013, nový program Kreatívna Európa. Ide o novú generáciu podporného programu na roky 2014-2020, určeného pre podporu európskeho kultúrneho sektoru a sektoru kreatívneho priemyslu. Program má rozpočet 1,462 miliardy eur a dva základné piliere : podprogram Kultúra a podprogram MEDIA. Tretí pilier, finančný nástroj na podporu medzisektorových aktivít, je plánovaný až na rok 2016.

Podprogram Kultúra

Má za cieľ podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti umenia a tiež podporovať umelcov v získavaní nových zručností, schopností a odborných znalostí, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, implementácie inovačných prístupov k práci s publikom a nových modelov podnikania. Podpora je určená vyslovene medzinárodným aktivitám, ktoré majú európsky rozmer.

Základná podporná schéma sa sprehľadnila a zostali štyri kategórie:

1. Projekty európskej spolupráce
2. Literárny preklad
3. Európske siete
4. Európske platformy

Podprogram MEDIA

Má ako hlavný cieľ zvyšovať : konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť.

Podpora z MEDIA je určená nezávislým producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly,trhy ) a ďalším subjektom v audiovízii v týchto oblastiach:

- Tréning profesionálov
- Vývoj projektov (jednotlivých, balíkov projektov, videohier)
- Distribúcia (výberová , automatická podpora, podpora obchodných zástupcov, podpora uvádzania diel v televíziách)
- Propagácia ( festivaly, prístup na trh)
- Medzinárodné koprodukčné fondy
- Práca s publikom
- Siete kín

Každá z oblastí má podporné schémy financovania, pri ktorých sa postupuje buď selektívnym, alebo automatickým spôsobom podpory. Administrácia jednotlivých programov je viazaná na rôzne uzávierky.

Bližšie informácie o programe Kreatívna Európa, podprogramoch Kultúra a MEDIA, jednotlivých výzvach, podávaní žiadostí a termínoch odovzdávania sú na stránke http://www.cedslovakia.eu/.

Creative Europe Desk Slovensko:
Grösslingová 32 (pre korešpondenciu) / Grösslingová 45 (pre osobnú návštevu)
811 09 Bratislava, tel.: +421 2 52 636 935

Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk : vladimir.stric@cedslovakia.eu, +421 907 702 091 (MEDIA)
Zuzana Duchová, zuzana.duchova@cedslovakia.eu, +421 907 467 598 (koordinátorka, Kultúra)
Natália Urblíková natalia.urblikova@cedslovakia.eu, +421 917 600 472 (koordinátorka, Kultúra)
Veronika Paštéková, veronika.pastekova@cedslovakia.eu (koordinátor, MEDIA)


publikované:
aktualizované: 09.10.2017