English                                                        Sobota 22.06.2024, 06:06


Správa o činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2007

(14. 4. 2008) 

 

 

 

Spracované na základe Výročnej správy SFÚ za rok 2007 »(pdf).

 

Podujatia, ktoré organizoval, alebo spoluorganizoval SFÚ v roku 2007 
► doma 
► v zahraničí.


▼Prijatie audiovizuálneho zákona

▼Najpredávanejšie publikácie a DVD nosiče

▼Ocenenia pre Slovenský filmový ústav

▼ Najviac uvádzané slovenské filmy v zahraničí

▼ Ekonomické zhodnotenie činnosti SFÚ

 

Činnosť oddelení Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2007

▼ Oddelenie filmového archívu (FA)

▼ Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb (ODKS)

▼ Oddelenie videotéky a osvetovo-výchovných činností

▼ Oddelenie generálneho riaditeľa(OGR)

▼ Národné kinematografické centrum (NKC)

▼ Audiovizuálne informačné centrum (AIC)

▼ Oddelenie filmových podujatí (OFP)

▼ Edičné oddelenie

▼ Media Desk

▼ Filmové zbierkové fondy (odd. FA)

▼ Dokumentačné zbierkové fondy (ODKS)

▼ Integrovaný informačný systém SKCINEMA (ODKS, odd. FA)

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie v Slovenskej republike. Najvýznamnejšou udalosťou pre SFÚ v minulom roku bolo prijatie audiovizuálneho zákona dňa 21. júna 2007, ktorý okrem iného upravuje a nanovo definuje postavenie, úlohy a činnosti SFÚ. Nová právna úprava, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2008, je pre SFÚ významnou legislatívnou zmenou, ktorá zvýšila a zákonom definovala jeho kompetencie a odbornú pôsobnosť.


.:. hore

► Prijatie audiovizuálneho zákona
Nezastupiteľné postavenie SFÚ pri výkone a zabezpečovaní základných činností bolo v roku 2007 zdôraznené prijatím Zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). Zákon upravuje postavenie, úlohy a činnosti SFÚ (viď. príloha č. 2), nanovo definuje oprávnenia a pôsobnosť SFÚ pri výkone štátnej správy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva, novým spôsobom upravuje orgány a systém riadenia SFÚ a upravuje aj nakladanie s jeho majetkom. Dôležitým ustanovením zákona je skutočnosť, podľa ktorej SFÚ vykonáva práva autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukovoobrazového záznamu k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 1991 organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie (s výnimkou STV), je výrobcom zvukovoobrazového záznamu týchto diel, spravuje ich nosiče ako majetok štátu a obchodnou činnosťou zhodnocuje uvedené práva. Týmto ustanovením sa legislatívne kodifikoval právny vzťah medzi bývalou štátnou organizáciou Slovenská filmová tvorba a SFÚ, ktorý bol uzavretý zmluvou v roku 1991 a následne definovaný v zriaďovacej listine SFÚ.

.:. hore

► Najpredávanejšie publikácie a DVD nosiče
Edičnú činnosť SFÚ počas minulého roka možno hodnotiť ako úspešnú, a to nielen vzhľadom na počet edičných výstupov, ale aj vzhľadom na ich predajnosť. V porovnaní s rokom 2006 zaznamenal SFÚ v oblasti predaja svojej edičnej produkcie mierny nárast tržieb. Najvýznamnejším edičným počinom minulého roka bola úspešná DVD edícia Slovenský film 70. rokov, vydaná so spoločnosťou Petit Press, ktorá potvrdila záujem slovenských divákov o pôvodnú filmovú tvorbu. Za obdobie od 21. septembra do konca roka 2007 sa celkovo predalo 105 746 kusov DVD. Suverénne najpredávanejším titulom sa stal film Pacho, hybský zbojník (20 225 ks) Martina Ťapáka, po ňom nasledovali Červené víno I-II (14 611 ks) Andreja Lettricha a film Martina Hollého Medená veža (12 986 ks). Prostredníctvom predaja v SFÚ a vo vybraných kníhkupectvách sa v minulom roku spolu predalo 3 745 titulov, čo je o 1 287 titulov viac ako v roku 2006. Najúspešnejšou sa stala DVD edícia Slovenský film 80. rokov, ktorej sa predalo 1 326 kusov. Druhým najpredávanejším titulom bolo DVD Pacho, hybský zbojník (338 ks) Martina Ťapáka z jánošíkovskej trilógie, za ním nasleduje druhé vydanie DVD Obrazy starého sveta (244 ks) Dušana Hanáka a 2DVD Jánošík (242 ks). Predaju kníh v minulom roku dominovali Spletité cesty Wima Wendersa (85 ks) Petra Gavaliera, s tesným rozdielom pred publikáciou kolektívu autorov Človek odinakiaľ Ivan Mistrík (81 ks). Treťou najpredávanejšou knihou bol Pedro Almodóvar (70 ks) autorskej dvojice Petra Hanáková a Viktória Matáková, ktorý vyšiel ešte v roku 2005. Aj s cieľom prezentovať edičné aktivity SFÚ vznikol v roku 2007 nový priestor KLAPKA.SK na Grösslingovej ul., kde sa bude nachádzať predajňa filmovej literatúry, grafických materiálov a DVD nosičov. Predajňa by mala byť otvorená v prvej polovici roka 2008.

.:. hore

► Ocenenia pre Slovenský filmový ústav
Záujem o edičné aktivity SFÚ v oblasti knižných publikácií i DVD nosičov dokazuje nielen ich predajnosť, ale aj rôzne ocenenia. V minulom roku sa medzi cenené výstupy zaradili predovšetkým DVD nosiče z edície Slovenský film 80. rokov. DVD s filmom Fontána pre Zuzanu získalo 1. miesto a DVD s filmom Pásla kone na betóne zasa 2. miesto v kategórii Najúspešnejší slovenský film na DVD video na udeľovaní 3. výročných cien DaViD, ktoré udeľuje DVD Group.cz a časopis PC_Space pre najobľúbenejšie DVD video roku 2006. Celá DVD edícia Slovenský film 80. rokov získala Cenu slovenských filmových novinárov na 15. udeľovaní Cien slovenskej filmovej kritiky 2007 za audiovizuálnu tvorbu roku 2006. DVD Elo Havetta Collection bolo ocenené Tvorivou prémiou za DVD a CD-Rom na odovzdávaní 18. výročných cien Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov za audiovizuálnu tvorbu roku 2006, zároveň mu patrí 2. miesto v kategórii Technické spracovanie v internetovej ankete Nostalgické DVD roka. Ocenená bola vlani aj publikácia Petra Gavaliera Spletité cesty Wima Wendersa, ktorej patrí Tvorivá prémia za audiovizuálnu teóriu a kritiku, udelená na 18. výročných cenách Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov za audiovizuálnu tvorbu roku 2006. Generálnemu riaditeľovi SFÚ Petrovi Dubeckému bolo vlani udelené prestížne ocenenie Kristián na 14. Febiofeste 2007 a začiatkom roka 2008 zlatá medaila AMU za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie.

.:. hore

► Najviac uvádzané slovenské filmy v zahraničí
V minulom roku sa SFÚ podarilo naplniť cieľ výrazne prezentovať slovenskú kinematografiu v zahraničí. SFÚ spolupracoval na 98 podujatiach slovenských filmov v 30 štátoch a 71 mestách sveta (viď. príloha č. 4). K najviac uvádzaným slovenským filmom na zahraničných podujatiach patrili dokumenty Iné svety Marka Škopa a O Soni a jej rodine Daniely Rusnokovej, ďalej hraný televízny film Zima kúzelníkov Dušana Trančíka a animovaný Pik a Nik Martina Snopeka. Jedným z najvýznamnejších počinov SFÚ v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí bola účasť Slovenska na medzinárodnom filmovom trhu pri 60. MFF Cannes 2007, kde sme mali spoločný stánok s Českou republikou a kde po prvýkrát v histórii malo Slovensko svojho reprezentanta, producenta Mareka Veselického, v projekte Producers on the Move. Dôležitým podujatím bol aj projekt spoločného stánku piatich krajín Central European Cinema Stand na filmovom trhu European Film Market pri 57. MFF Berlín 2007, kde sme mali spoločné zastúpenie s krajinami Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Poľsko. Na Berlinale malo Slovensko zasa svoju historicky prvú Shooting Star, herečku Táňu Pauhofovú. Projektov Producers on the Move a Shooting Stars sa Slovensko mohlo zúčastniť len vďaka členstvu SFÚ v organizácii European Film Promotion.

.:. hore

► Ekonomické zhodnotenie činnosti SFÚ
SFÚ v roku 2007 splnil všetky záväzné ukazovatele plánu činnosti a rozpočtu a opakovane dosiahol zlepšený výsledok hospodárenia. Organizácia vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom činnosti, kontraktmi a účelovými dotáciami tak, že dosiahla zisk v sume 354 764,64 Sk. Tento výsledok sa podarilo docieliť prekročením plánu tržieb a dôslednou realizáciou úsporných opatrení – Programu hospodárnosti. Vlani výrazne stúpli vlastné tržby SFÚ v porovnaní s rozpočtovanými tržbami o 66,4 percent. V porovnaní s rokom 2006 vlastné tržby v roku 2007 stúpli o 18 percent, predovšetkým z dôvodu aktívneho zhodnocovania práv k slovenským filmom vo vysielaní domácich a zahraničných TV, ale i predajom produkcie DVD, neperiodických publikácií a nárastom výpožičiek filmových a dokumentačných materiálov zo zbierok SFÚ. Celkové náklady inštitúcie v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 klesli o 10 percent, čo bolo spôsobené realizáciou úsporných opatrení a nižším štátnym príspevkom. Napriek tomu sa podarilo zachovať, v niektorých oblastiach dokonca rozšíriť, rozsah činnosti, zachovať náklady na kanceláriu MEDIA Desk Slovensko a realizovať projekt Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v plánovanom rozsahu (viď. str. 10).

SFÚ mal v roku 2007 znížený štátny príspevok, predovšetkým z dôvodu úsporných opatrení zo strany zriaďovateľa, vo výške 13 432 000 Sk. Základný príspevok MK SR na činnosť organizácie, tzv. bežný transfer, bol v roku 2007 vo výške 59 796 000 Sk. Ide o kontrahovaný príspevok na základnú činnosť SFÚ a jeho jednotlivých oddelení, vrátane projektu Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie. Počas roka sa tento príspevok úpravami zvýšil na sumu 62 988 000 Sk. Kapitálový transfer obdržal SFÚ v sume 16 198 000 Sk, čo znamená, že celkový príspevok MK SR v roku 2007 bol 79 186 000 Sk.

Vo svojich hlavných činnostiach (viď. príloha č. 2) je SFÚ jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá tieto činnosti vykonáva. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky). Súčasťou SFÚ je filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom a tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky.

Je dôležité, aby MK SR kontinuálne vnímalo a prezentovalo SFÚ v rovnocennom postavení k tým inštitúciám, ktoré majú status národných zbierkových ustanovizní (Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica). Audiovizuálne dedičstvo, ktoré SFÚ spravuje, ochraňuje, odborne ošetruje a sprístupňuje, je neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva a na jeho ochranu je potrebné vytvoriť primerané podmienky zodpovedajúce aj medzinárodným požiadavkám a záväzkom SR v tejto oblasti. Do obdobia pôsobenia nového audiovizuálneho zákona vstupuje SFÚ ako organizácia so stabilným miestom v kontexte slovenskej kultúry a aj medzinárodného audiovizuálneho prostredia.

.:. hore


Činnosť oddelení Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2007

► Oddelenie filmového archívu (FA)
V súlade s dlhodobými prioritami činnosti SFÚ realizoval filmový archív (FA) v roku 2007 predovšetkým svoju základnú činnosť na zachovanie audiovizuálneho dedičstva, ktorá zahŕňa odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie, obnovu a sprístupňovanie archívnych filmových materiálov. Systematicky, ale aj priebežne vykonával odbornú technickú kontrolu, čistenie a opravu filmových materiálov a ich prebaľovanie z nevyhovujúcich papierových obalov do plastových obalov, vrátane ich kompletnej technickej kontroly s podrobným zápisom o stave filmového materiálu, skladového usporiadania a nového štítkového označenia. Ďalej realizoval akvizičnú činnosť – vyhľadávanie, získavanie a katalogizáciu filmov a archívnych filmových materiálov. Ako jednu zo svojich hlavných činností realizoval FA aj výpožičnú činnosť slovenskej filmovej hranej, dokumentárnej, animovanej a spravodajskej tvorby, či už na nosičoch 35 mm kinofilm alebo na digitálnych a magnetických nosičoch, ktorou takto sprístupňoval audiovizuálne dedičstvo SR verejnosti nielen premietaním v kinách pre bežných divákov, ale poskytol filmové diela aj na prezentáciu slovenskej kinematografie na domácich a zahraničných podujatiach, pre výskum dejín slovenskej kinematografie a študijné účely, tiež na odborné práce pre externých objednávateľov na svojich technologických pracoviskách (filmová strižňa, videostrižňa, kinosála, prepisové pracovisko). Pre odborných pracovníkov SFÚ zabezpečoval FA kontrolné a študijné projekcie v kinosále FA.

Súčasťou pravidelných činností FA bolo aj poskytovanie odborných rešerší a tematické vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa zadania používateľov a zabezpečovanie elektronických prepisov filmových materiálov na digitálne a analógové nosiče. FA postupne pokračoval v realizácii digitalizácie zbierok a archívnych fondov SFÚ a ich katalogizácii k príprave sprístupňovania prostredníctvom informačného systému SKCINEMA s výstupmi na internet. Systematicky zabezpečoval podrobný popis obrazu jednotlivých filmových diel, konkrétne spravodajských filmov Týždeň vo filme. FA sa tiež výraznou mierou podieľal na príprave vydania DVD edície Slovenský film 70. rokov, konkrétne na dodaní obrazových a zvukových elektronických mastrov na vydanie Všetky tituly vo vydanej edícií boli podrobené kompletnej digitálnej retuši obrazu, digitálnemu farebnému korigovaniu zaznamenaného prepisu diela autorom kamery do pôvodnej podoby diela a reštaurovaniu zvukovej stopy. Tieto práce FA zabezpečoval a realizoval na špecializovaných digitálnych pracoviskách Štúdia 727 a vo zvukovom postprodukčnom štúdiu Surosound. Ako súčasť svojich činností FA realizoval aj prioritný projekt Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie (viď. str. 10).

Jednou z priorít činností FA v roku 2007 bolo zlepšenie priestorového a technologického vybavenia depozitov pre archívne filmové materiály. SFÚ kompletne zrealizoval projektové práce pre úpravu nového depozitného priestoru v Pezinku, ktorý získal kúpou do vlastníctva ešte v roku 2006. Projekt zahŕňa všetky technologické podmienky a kritériá Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) pre dlhodobé uskladňovanie rozmnožovacích filmových materiálov. Stavebná a technologická úprava týchto priestorov bude prioritou činnosti v roku 2008.

V roku 2007 FA konkrétne zabezpečil 224 prepisov filmov z elektronických nosičov (na nosiče DVD, VHS a BETACAM), ďalej výber záberov a prepisy citácií z 35 mm filmových a elektronických nosičov (zo 165 titulov) a prepisy filmov (53 titulov) z 35 mm nosičov (na nosiče BETACAM), zrealizovalo sa 1 058 výpožičiek filmov a zabezpečovala sa aj výroba nových 35 mm filmových rozmnožovacích, zabezpečovacích materiálov a kombinovaných kópií slovenských spravodajských, krátkometrážnych a celovečerných filmov a ich prepis na elektronické nosiče v certifikovaných Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton Zlín. Pre objednávateľov FA zrealizoval prehliadanie 179 titulov na výber materiálov na strihacom stole. Ako súčasť pracovnej digitalizácie, čo je pracovné nahrávanie 35 mm filmov snímaním priamo z filmového plátna na nosič DVD, určenej predovšetkým pre katalogizátorský popis filmov v informačnom systéme SKCINEMA, sa v roku 2007 nahralo a technicky spracovalo celkom na 217 DVD nosičoch 335 titulov slovenskej filmovej tvorby. Akvizíciou získal a katalogizačne spracoval FA za sledované obdobie celkom 1 921 filmových materiálov, z toho 1 587 na nosiči 35 mm filmový pás a 334 elektronických nosičov. Odbornou technickou kontrolou prešlo celkom 3 555 filmových materiálov na nosiči 16 mm a 35 mm filmový pás. V kinosále filmového archívu pracovníci oddelenia FA premietli 483 filmových titulov na študijných a kontrolných projekciách pre odborných pracovníkov SFÚ. Externí spolupracovníci filmového archívu spracovali podrobný popis obrazu vrátane identifikácie osobností a lokalít k 90 číslam spravodajského filmu Týždeň vo filme ročníkov 1946 – 1949. Pre externých odberateľov služieb a používateľov archívnych fondov zabezpečoval FA odborné poradenstvo, spracovaných bolo 35 odborných tematických rešerší. Celkové spracovanie obsahových rešerší z listinných materiálov predstavovalo 141 hodín, celkové spracovanie rešerší prostredníctvom výstupov z databázy ARL pozostávalo z 330 výstupov. V roku 2007 FA pokračoval v odbornej činnosti na databázach ARL – SKCINEMA, a to v centrálnom registri ARL, kde bolo za FA do konca decembra 2007 celkovo13 830 modifikovaných záznamov v katalógu SFÚ, 5 537 modifikovaných záznamov v katalógu autorít, 520 nových záznamov v katalógu SFÚ a 237 nových záznamov v katalógu autorít. Pri dopĺňaní, resp. vytváraní nových autorít sa podľa možností údaje preverujú v rôznych dostupných knižných alebo internetových zdrojoch.

Slovenské filmy archivované v SFÚ predstavovali k 31. decembru 2007 spolu celkovú metráž 3 562 589 metrov a celková metráž všetkých druhov filmových materiálov k slovenským dielam, archivovaných v zbierkach a fondoch SFÚ, predstavuje spolu 14 156 946 metrov filmového materiálu.

.:. hore

► Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb (ODKS)
V roku 2007 pracovníci oddelenia dokumentácie a knižničných služieb (ODKS) získavali, archivovali, spracovávali a sprístupňovali kompletný dokumentačný a knižničný fond SFÚ, a to zbierky sprievodných materiálov listinnej, fotografickej, grafickej a výtvarnej povahy k slovenským a výberovo aj zahraničným filmom, tvorcom, filmovým podujatiam a udalostiam. Dôležitou súčasťou zbierok oddelenia dokumentácie a knižničných služieb sú aj dokumentačné a iné materiály bývalého štátneho podniku Slovenská filmová tvorba Bratislava – Koliba, ktoré SFÚ postupne preberá od Štúdia Koliba, a.s v konkurze (archív dramaturgie, ekonomický archív, personálny archív, zvukový archív a ďalšie). Jednou z prioritných úloh a odborných činností ODKS je kontinuálne získavanie, overovanie a spracovávanie všetkých dostupných informácií o slovenskej kinematografii do integrovanej informačnej databázy prostredníctvom postupného napĺňania – katalogizácie jednotlivých programových modulov informačného systému SKCINEMA v projekte Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie (viď. str. 10). Ďalšou z dôležitých úloh oddelenia v roku 2007 bolo aj pokračovanie v realizácii prípravných prác a koncepčných podkladov pre projekt vytvárania elektronických archivačných kópií a digitálnych náhľadov dokumentov.

Dokumentácia.Referát dokumentácie v roku 2007 vykonával všetky činnosti potrebné pre napĺňanie a verifikáciu údajov o slovenskom hranom filme v databáze SKCINEMA, napĺňala sa aj databáza predmetového katalógu, filmových podujatí a festivalov. V roku 2007 pribudlo 81 ks katalógov k filmovým festivalom, 479 tlačových správ a propagačných materiálov k 117 podujatiam, 91 propagačných materiálov a bulletinov, 232 kariet Filmového prehľadu, 31 výrobných listov, 179 distribučných listov k filmom uvádzaným v SR, 31 filmografií osobností, 14 dialógových a technicko-montážnych listín, 14 titulkových listín. Archivovalo sa 6 373 výstrižkov. Systematicky sa pokračovalo v spracovaní informácií o animovanom filme, zároveň sa napĺňala databáza o slovenskom animovanom filme. Aktuálny stav zoznamu slovenských animovaných filmov predstavuje 2 634 titulov (z toho 591 filmov a 1 832 dielov z 213 seriálov). Začalo sa so spracovávaním písomných archiválií dokumentárneho filmu z fondu „Koliba“, kde sa začal systematizovať neusporiadaný materiál, voľne uložený v cca 30-tich krabiciach. V roku 2007 SFÚ do svojich dokumentačných zbierok získal z externého prostredia aj dielo PhDr. E. Viskupovej, CSc pod názvom FILM. Bibliografický súpis kníh, zborníkov a článkov z novín a časopisov za roky 1990 a 1996 – 1999. Doplnky a opravy za roky 1991 – 1995.

Bibliografia. V roku 2007 sa v oddelení uskutočnila konverzia bibliografických údajov zo zastaraného systému Biblis na aktuálnu systémovú platformu ARL, čím sa zjednotila systémová platforma bibliografických záznamov s ostatnými čiastkovými databázami SKCINEMA a vytvorili sa predpoklady pre ďalšie spracovávanie bibliografie na spoločnej platforme celého informačného systému. V bežných činnostiach oddelenia sa z dennej tlače a objednaných časopisov (cca 60 domácich a zahraničných periodík, z toho 8 denníkov) evidovaných v knižnici SFÚ, spracovalo s dôrazom na sloveniká cca 3 430 záznamov, so základným bibliografickým popisom pre všetky bibliografické jednotky na výstrižky sa zrealizovalo cca 10 000 záznamov. Realizovalo sa sledovanie a spracovanie článkov z online služby SIAC s dôrazom na regionálnu tlač, masmédiá a internetové stránky.

Knižnica. V knižnici SFÚ, jedinej špecializovanej knižnici filmovej a filmologickej literatúry na Slovensku, sa za rok 2007 zrealizovalo 12 949 výpožičiek, z toho 4 258 absenčne a 8 691 prezenčne. Ku koncu roka bolo v knižnici zaevidovaných 1 227 čitateľov, za rok 2007 ich pribudlo 94, knižných prírastkov bolo 491. Celkovo vlastní knižnica SFÚ 10 014 knižných jednotiek, 124 CD nosičov, 1 699 scenárov a 1 940 archivovaných periodík. V roku 2007 bolo v knižnici objednaných 8 denníkov (z toho 5 slovenských a 3 české), 51 periodík (z toho 32 slovenských a českých, 19 zahraničných, 8 titulov získaných na základe výmennej spolupráce). V roku 2007 sa začala realizovať menná katalogizácia periodík do databázového systému ARL v systéme SKCINEMA (79 záznamov). Uskutočňovala sa pravidelná akvizícia a katalogizácia nových knižných prírastkov, viedla sa evidencia odborných filmových časopisov a dennej tlače.

Fotoarchív a grafické materiály. V tejto oblasti sa uskutočnila systematická akvizícia zbierok grafických materiálov, konkrétne sa získali predmetové plagáty (festivaly a podujatia s filmom na Slovensku a v zahraničí – 248 ks plagátov k 58 podujatiam, filmové plagáty (slovenské a zahraničné) – 2 400 ks plagátov k 1 052 filmom, kalendáre – 32 ks (23 druhov)). Uskutočňovala sa i systematická akvizícia fotografických materiálov. Za sledované obdobie sa podarilo prostredníctvom akvizície získať 3 868 ks fotografií, fotosiek, negatívov a diapozitívov. Priebežne počas roka sa vybavovali aj externé a interné požiadavky na poskytnutie skenov fotografického materiálu. Skeny sa poskytli 23 interným pracovníkom (773 skenov) a 53 externým žiadateľom (366 skenov). Realizovala sa aj katalogizácia a digitalizácia fotografií zo slovenských animovaných a dokumentárnych filmov, celkovo prešlo katalogizáciou 3 735 ks, naskenovaných bolo 1 933 fotografií, vytvorilo sa 1 783 náhľadov fotografií a celkovo bolo vytvorených 783 záznamov. Overovali sa dáta v primárnych zdrojoch cca 150 filmov, ošetrilo sa 2 000 ks fotografií, k následnej digitalizácii sa pripravilo 8 523 ks negatívov a diapozitívov. Oddelenie pripravilo aj plagáty na reprezentačné účely pre podujatia s filmom doma a v zahraničí, k najvýznamnejším patrili výstava Slovenský filmový plagát v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a fotografická výstava Dušana Hanáka v Uherskom Hradišti v rámci Letnej filmovej školy 2007.

.:. hore

► Oddelenie videotéky a osvetovo-výchovných činností
Prioritou oddelenia bolo aj v roku 2007 postupné dopĺňanie a kompletizovanie fondu slovenských filmov a dopĺňanie fondu najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie na nosičoch VHS a DVD. Fond videotéky je členený na zbierku slovenských filmov a na zbierku zahraničných filmov. Slovenské tituly predstavujú vyše 1 000 a zahraničné takmer 9 300 VHS kaziet. Oddelenie postupne rozširuje aj fond DVD, ktorý v súčasnosti predstavuje 1 194 titulov, z toho 156 slovenských. V roku 2007 SFÚ ukončil nákup VHS nosičov a všetky nahrávky sa realizovali na DVD. Fond videotéky sa pravidelne dopĺňa povinnými výtlačkami od slovenských výrobcov, nákupom originálnych nosičov DVD, výberovo nahrávkami z dostupných televíznych staníc, darmi a prepismi z 35 mm filmov a nosičov BTC. Vlani pokračovala aj fyzická kontrola fondu sloveník s doplnením údajov o technickom stave nahrávky. Videotéka má výlučne študijný charakter, je prístupná len odbornej verejnosti, filmárom, študentom, novinárom, pedagógom a zamestnancom SFÚ. V roku 2007 poskytla služby 195 používateľom, zrealizovalo sa 350 externých a 50 interných výpožičiek.

.:. hore

► Oddelenie generálneho riaditeľa(OGR)
OGR aj v roku 2007 vykonávalo činnosti zamerané na koncepčné, organizačné a administratívne práce súvisiace s výkonom činnosti SFÚ. Zamestnanci oddelenia zabezpečovali chod sekretariátu generálneho riaditeľa SFÚ a vedenie príručnej registratúry OGR. Za rok 2007 bolo na sekretariáte SFÚ vybavených 4 155 písomností. OGR v súčinnosti s vedúcou ekonomického oddelenia zabezpečovalo aj kontakt s právnou kanceláriou SFÚ.

V zmysle obchodných rokovaní generálneho riaditeľa zabezpečovalo OGR v súčinnosti s ekonomickým oddelením celú agendu týkajúcu sa predaja televíznych vysielacích práv k slovenským filmom pre vysielateľov na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Z hľadiska príjmov SFÚ ide o základnú činnosť, ktorá tvorí najdôležitejšiu súčasť napĺňania tržbovej stránky rozpočtu SFÚ. Rok 2007 bol z tohto pohľadu veľmi úspešný, podarilo sa uzavrieť zmluvy na predaj televíznych vysielacích práv pre televízie Markíza, JOJ, Slovenskú televíziu, Českú televíziu a TV CSFilm. SFÚ v roku 2007 poskytol na základe licenčných zmlúv práva na použitie 124 slovenských filmov. Najsledovanejším filmom z archívu SFÚ v slovenských televíziách sa za minulý rok stala Perinbaba Juraja Jakubiska vo vysielaní TV Markíza s ratingom 22,5 percent, čo je 1 030 000 divákov a s podielom na trhu 51,9 percent, čím sa stala druhým nasledovanejším filmom v slovenských televíziách vôbec. Na konci roka 2007 získal SFÚ producentské práva k divácky najúspešnejšiemu filmu za posledných sedem rokov Sokoliar Tomáš (2000) Václava Vorlíčka, a to v rozsahu stanovenom koprodukčnými zmluvami.

SFÚ aj v roku 2007 premietal slovenské a české archívne filmy, ako aj umelecké filmy vo Fimovom klube Charlie centrum – študijnom kine SFÚ. OGR dramaturgicky zabezpečovalo v spolupráci s ASFK programovanie filmov. V priebehu roka 2007 sa do 31. júla 2007 konali dve predstavenia denne, celkovo 406 predstavení, návštevnosť v roku 2007 do konca júla dosiahla 4 182 divákov. Od augusta 2007 SFÚ vo svojom študijnom kine nerealizoval ďalšie projekcie, nakoľko skončila nájomná zmluva na prenájom uvedených priestorov a dovtedajší nájomca bez právneho titulu naďalej užíval uvedené priestory. SFÚ tento problém rieši súdnou cestou, po doriešení budú pravidelné projekcie pokračovať.

OGR zastrešuje tiež činnosť tlačovej tajomníčky SFÚ, ktorá v roku 2007 formou tlačových správ a propagačných novinových strán v denníku SME a prostredníctvom adresára novinárov, médií a tlačových agentúr zabezpečovala medializáciu a propagáciu činností, aktivít a podujatí, organizovaných či spoluorgan€izovaných SFÚ doma aj v zahraničí. V roku 2007 SFÚ vydal 40 tlačových správ (viď. príloha č. 5). Z rozsiahlejších materiálov OGR v roku 2007 spracovalo v spolupráci s ekonomickým oddelením Výročnú správu SFÚ za rok 2006 a v súčinnosti s tlačovou tajomníčkou SFÚ zorganizovalo verejný odpočet činnosti SFÚ, ktorý bol spojený s výročnou tlačovou konferenciou. OGR pripravilo aj viaceré odborné materiály a počas roka spolupracovalo na príprave viacerých rozsiahlych správ pre potreby MK SR. Pracovníci oddelenia pracovali v závere roka ako garanti za SFÚ pre projekt Vykonanie procesno-profesného auditu na MK SR a organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. K 31. decembru 2007 bolo v SFÚ 46 interných zamestnancov vo fyzických osobách. Vo vzdelanostnej štruktúre prevažujú vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci, ktorých bolo vlani 33.

.:. hore

► Národné kinematografické centrum (NKC)
NKC je spolu s Národným filmovým archívom (NFA) jednou z dvoch základných organizačných zložiek SFÚ. Zastrešuje Audiovizuálne informačné centrum (AIC), oddelenie filmových podujatí, edičné oddelenie, vrátane vydávania mesačníka FILM.SK a činností spojených s prezentáciou a predajom výstupov edičnej činnosti. Hlavnou úlohou NKC aj v roku 2007 bolo sústreďovanie a poskytovanie komplexných aktuálnych informácií, štatistík a informačných služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou, propagácia a prezentácia slovenského filmu doma a v zahraničí. Základný prezentačný materiál o slovenskej kinematografii, ktorého vydanie NKC iniciovalo, bol katalóg Slovak Films 2005 – 2007. Aj vlani pôsobilo NKC ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages.

Jedným z hlavných minuloročných projektov NKC, zameraných na medzinárodnú prezentáciu slovenskej kinematografie, bol projekt spoločného stánku piatich krajín Central European Cinema Stand na filmovom trhu European Film Market na MFF Berlín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Poľsko). Slovensko sa v Berlíne po prvýkrát zúčastnilo projektu Shooting Stars, predstavujúceho mladých nádejných hercov (herečka Táňa Pauhofová). Druhým významným projektom v tejto oblasti bol projekt spoločného pavilónu Slovenska a Českej republiky na medzinárodnom filmovom trhu na MFF Cannes, kde sa Slovensko po prvýkrát zúčastnilo projektu Producer on the Move (producent Marek Veselický). Projektov Producers on the Move a Shooting Stars sa Slovensko mohlo zúčastniť len vďaka členstvu SFÚ v organizácii European Film Promotion. Úspechom v Cannes bolo aj víťazstvo slovenskej scenáristky Zuzany Liovej v medzinárodnej súťaži ScriptEast, kde získala jedinú udeľovanú cenu Krzysztof Kieślowski TVP Award 2007 spojenú s finančnou prémiou vo výške 10 000 EUR. NKC zabezpečilo aj prezentáciu SFÚ a slovenskej kinematografie na MFF Karlovy Vary 2007 a panel projektov slovenských filmov Nové slovenské filmy 2008 – 2009 na 9. MFF Bratislava.

.:. hore

► Audiovizuálne informačné centrum (AIC)
AIC pôsobí ako informačné centrum o dianí v audiovízii na Slovensku a v zahraničí. Pri poskytovaní informácií o situácii v slovenskej audiovízii sa v roku 2007 sústreďovalo predovšetkým na propagáciu Slovenska ako filmovej lokality a filmového prostredia smerom do zahraničia. Vzhľadom na činnosť oddelenia sa AIC podieľalo aj na realizácii viacerých štatistických súborov. Hlavným bola spolupráca so Sekciou médií a audiovízie MK SR pri získavaní údajov do štatistických výkazov KULT – základné dáta o slovenskom filmovom a audiovizuálnom trhu. Podľa požadovaných zadaní poskytovalo informácie a dáta do Európskeho audiovizuálneho observatória, štatistiky Media Salles, Screen Digest, Kemps, EAO a iné. AIC zodpovedá aj za celkový informačný výstup SFÚ na internete a aj vlani zabezpečovalo správu a pravidelnú aktualizáciu internetových stránok SFÚ. Počet prístupov na jednotlivé stránky SFÚ výrazne vzrástol, k 31. decembru 2007 predstavoval 360 782 prístupov spolu (z toho na www.sfu.sk 191 382, www.aic.sk 109 445, www.filmsk.sk 59 955). Novinkou a súčasťou aktualizačnej práce stránky AIC sa stalo aj rozosielanie elektronického obežníka aic_aktuálne, zároveň sa na stránke buduje aj online databáza slovenských festivalov a zahraničných medzinárodných festivalov s rozličnými módmi vyhľadávania a filtrovania informácií. Od mája 2007 je súčasťou stránky kontaktný formulár, ktorý poskytuje návštevníkom stránky možnosť obracať sa na pracovníkov AIC so svojimi pripomienkami a otázkami. Súčasťou správy internetových stránok SFÚ je aj poskytovanie korektných aktuálnych informácií pre 1. slovenskú filmovú databázu www.sfd.sfu.sk. AIC zabezpečuje tiež úlohy vyplývajúce zo zákona o slobode informácií (zákon č. 211/2000 Z. z.), v minulom roku SFÚ nezaznamenal žiadnu požiadavku, ani sťažnosť zo strany verejnosti.

.:. hore

► Oddelenie filmových podujatí (OFP)
OFP aj v roku 2007 zabezpečovalo prezentáciu slovenskej kinematografie na Slovensku a v zahraničí. Slovenské filmy sa prezentovali v zahraničí na 98 podujatiach v 30 štátoch a 71 mestách sveta, uvedených bolo 308 filmov. Spolupráca sa realizovala aj pri 35 podujatiach na Slovensku.

Zahraničné podujatia. Tradične bohatú činnosť podujatí SFÚ v zahraničí odštartovala rozsiahla prehliadka ocenených slovenských filmov vyrobených po roku 1999, ktorá sa konala v Budapešti. Najvýznamnejším podujatím v prvom polroku však bola prehliadka Jar slovenskej kinematografie v Aténach a následne v Tessalonikách, pripravená ako súčasť bilaterálnej kultúrnej dohody medzi SR a Gréckom. Poctu významnej slovenskej filmárskej osobnosti, Martinovi Slivkovi pripravil festival Kino na hranici v Českom Tešíne. Na MFF Zlín bola slovenskej kinematografii venovaná špeciálna sekcia Film Fórum, ktorej garantom bol SFÚ. Aj tento rok sa slovenskí filmári podieľali na oslavách Dňa Európy, kedy sa 9. mája v rôznych európskych veľkomestách premietali filmy z 27 členských štátov EÚ. V závere prvého polroka sa konal prestížny MFF Karlovy Vary, kde boli uvedené dva najnovšie slovenské filmy, a to Rozhovor s nepriateľom Patrika Lančariča a dokument Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy Martina Šulíka. Druhý polrok odštartovala 33. Letná filmová škola v Uherskom Hradišti, kde sa okrem premietania filmov za účasti tvorcov konala aj výstava fotografií režiséra Dušana Hanáka a krst DVD režisérskej verzie filmu Útek do Budína Miloslava Luthera. Druhá časť roka 2007 bola pre slovenskú kinematografiu zaujímavá aj z hľadiska ocenení pre slovenské dokumenty a animované filmy, ktorých prihlasovanie na zahraničné podujatia sprostredkúva po dohode s tvorcami OFP. Najúspešnejším filmom bol dokument O Soni a jej rodine Daniely Rusnokovej, ktorý získal na festivale v egyptskej Izmajlii Cenu za najlepší dokumentárny film. Veľmi úspešná bola aj slovenská účasť na Festivale mladých tvorcov v Almaty v Kazachstane, kde obidva naše filmy My zdes Jaroslava Vojteka a Tričko Martina Hosseina Fazeliho získali ocenenia vo svojich kategóriách. V takmer všetkých Slovenských inštitútoch v zahraničí bola uvedená kolekcia slovenských animovaných filmov. Reprezentatívna zostava slovenských dokumentov a animovaných filmov prezentovala Slovensko na prehliadke súčasnej tvorby krajín V4 v Prahe. Konali sa aj jubilejný 15. ročník filmového seminára v Budapešti, Slovenský filmový týždeň v Segedíne a po šiestykrát sa uvádzali slovenské filmy vo francúzskom meste Cran-Gevrier, kde najviac u divákov zabodoval celovečerný film Rozhovor s nepriateľom Patrika Lančariča. Bohaté bolo aj slovenské zastúpenie na 13. medzinárodnom festivale filmov o ľudských právach Stalker v Moskve, kde boli v programe štyri slovenské filmy. V roku 2007 sa zoznamovať svojich kolegov so slovenskou kinematografiou rozhodla Stála misia SR pri Európskej únii v Bruseli, pre ktorú SFÚ zabezpečuje kolekciu slovenských filmov. (viď. príloha č. 4).

Domáce podujatia. SFÚ bol i v roku 2007 spoluorganizátorom 14. ročníka medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest, ktorá sa konalav ôsmich slovenských mestách. Súčasťou prehliadky bolo už po tretíkrát udelenie Ceny Zentivy, spojené s finančnou prémiou vo výške 300 000 Sk, určenej pre mladého slovenského audiovizuálneho tvorcu do 35 rokov za výnimočný tvorivý počin alebo mimoriadne hodnotnú tvorivú činnosť za obdobie posledných troch rokov. Cenu udeľuje spoločnosť ZENTIVA v spolupráci so SFÚ a ASFK, v roku 2007 ju získala Daniela Rusnoková za film O Soni a jej rodine. Z ďalších domácich podujatí bola v prvom polroku 2007 významná prehliadka Dni indického filmu v Bratislave, ktorá ponúkla šesť indických celovečerných filmov. Najväčším rozsahom prezentácie slovenskej tvorby sa môže pochváliť festival Envirofilm, ktorý sa okrem Banskej Bystrice konal aj vo Zvolene, Kremnici a Banskej Štiavnici. Druhému polroku dominovala prehliadka nových ruských filmov pod názvom Ruská filmová sezóna, ktorá uviedla šesť nových úspešných diel ruskej kinematografie za účasti početnej delegácie tvorcov. Súčasťou podujatia boli aj prednášky významných ruských filmárov na VŠMU v Bratislave a stretnutie ruských a slovenských producentov. SFÚ je tiež spoluorganizátorom najväčšej nekomerčnej putovnej prehliadky na Slovensku PROJEKT 100. Za trinásť rokov svojej existencie uviedol Projekt 100 do distribúcie 130 celovečerných filmov a pásmo animovaných krátkometrážnych snímok a 4 151 jeho filmových predstavení navštívilo spolu doteraz 198 024 divákov. (viď. príloha č. 3).

.:. hore

► Edičné oddelenie
Prostredníctvom edičného oddelenia SFÚ aj v roku 2007 zabezpečoval vydávanie výsledkov filmologického výskumu, odborných aj propagačných publikácií zameraných na prezentáciu slovenskej kinematografie a audiovízie doma i v zahraničí, rozličných tlačených materiálov a audiovizuálnych nosičov (VHS a DVD). Činnosť oddelenia pozostávala aj zo zabezpečenia distribúcie a predaja edičných výstupov, vrátane marketingovej podpory.

Knižné publikácie. V roku 2007 vyšli tri publikácie. Prvým bolo tretie a zároveň posledné pokračovanie výberu z publicistickej tvorby Pavla Branka s názvom Straty a nálezy 3, zamerané na slovenský a svetový hraný film. V prvom polroku vyšla aj faktografická publikácia Filmová ročenka 2005. V druhej polovici roka bola dokončená monografia Albert Marenčin – filmár na križovatkách času autora Juraja Mojžiša, ktorá čitateľom ponúkla pohľad na život a dielo jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej kinematografie. V roku 2007 prebiehali práce aj na ďalších edičných projektoch. Pracovalo sa na zborníku príspevkov účastníkov 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie Interpretácia a film, ktorá sa konala v októbri 2007 v Krpáčove, redakčné práce menšieho rozsahu sa realizovali aj na monografii Ján Kadár autora Václava Maceka s dôrazom na prieskum fotografického materiálu. Dôležitú súčasť edičnej produkcie SFÚ tvorili aj dve čísla časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon, ktorý SFÚ vydáva v spolupráci s ASFK.

DVD nosiče. V nadväznosti na projekt Slovenský film 80. rokov z roku 2006, ktorý vyvolal priaznivý ohlas medzi širokou laickou i odbornou verejnosťou, aj v roku 2007 vydal SFÚ v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press DVD edíciu Slovenský film 70. rokov. Edíciu tvorilo desať titulov Medená veža a Orlie pierko Martina Hollého, Keby som mal pušku Štefana Uhra, Ľalie poľné Ela Havettu, Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka, Červené víno I. a II. Andreja Lettricha, Ružové sny Dušana Hanáka, Víťaz Dušana Trančíka, A pobežím až na kraj sveta Petra Solana, Postav dom, zasaď strom Juraja Jakubiska, obohatená bola o bonusové DVD – výber 10 filmových týždenníkov z daného obdobia. Edícia sa realizovala vo zvýšenom náklade 130 000 kusov. Každý z titulov obsahoval anglické a slovenské titulky, fotogalériu a množstvo faktografických textov o filme a jeho tvorcoch. Súčasťou každého DVD sa stal vlani po prvýkrát časopis, ktorý prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k príslušnému filmu či výňatkov z dobovej tlače reflektoval obdobie, v ktorom jednotlivé filmy vznikli. V roku 2007 SFÚ vydal na DVD aj režisérsky zostrih filmu Miloslava Luthera Útek do Budína.

Propagačné materiály. Edičné oddelenie sa v roku 2007 podieľalo aj na príprave propagačných materiálov k rôznym podujatiam SFÚ väčšieho i menšieho rozsahu. Vyšiel tradičný Nástenný filmový kalendár, venovaný pripomenutiu výročia vzniku, ako aj obnovenej premiéry filmu v roku 2008 – Obrazy starého sveta režiséra Dušana Hanáka. Ku koncu roka vyšla informačná publikácia Kalendár filmových výročí, ďalej leták s ponukou edičných produktov za zvýhodnené ceny a novoročné pozdravy.

Mesačník FILM.SK. Časopis Film.sk s podtitulom mesačník o filmovom dianí na Slovensku vstúpil vlani do ôsmeho ročníka, v roku 2007 vyšlo 12 čísiel, pričom ako jedno z dvanástich čísiel vyšlo v septembri spolu s regulárnym vydaním Film.sk 9/2007 zvláštne vydanie Film.sk – Projekt 100 – 2007, venované rovnomennej prehliadke. Od januára 2007 začal Film.sk vychádzať na rozšírenom počte strán, k pôvodným 48 stranám pribudlo ďalších 12, čím sa jeho rozsah rozšíril na 60 strán, vrátane príležitostných i pravidelných príloh. Okrem tejto zmeny zostali ostatné parametre Film.sk nezmenené. K 31. decembru 2007 sa Film.sk predával na vybraných miestach v Bratislave i v niektorých mimobratislavských regiónoch, a to spolu na 18 predajných miestach (kníhkupectvá: Alembic, s.r.o. – kníhkupectvo La Reduta, Artforum, Ex Libris, Modul, Svet knihy v Bratislave, filmové kluby, kiná a artkiná: A4 – nultý priestor, FK Charlie centrum, Mladosť v Bratislave, Artkino Metro Trenčín, FK Naoko Trnava, FK Univerzita Nitra, Kino Fontána Piešťany, Kino Junior Levice, Kino Strojár Martin, kino Záhoran Malacky, ďalej Divadelný ústav – Prospero, vrátnica VŠMU a knižnica SFÚ). Naďalej sa realizovala predplatiteľská služba prostredníctvom spoločnosti L. K. Permanent, počet predplatiteľov k 31. decembru 2007 bol 215. Film.sk pravidelne vychádzal vždy k 1. v mesiaci v náklade 1 000 ks. Film.sk aj v ôsmom roku svojej existencie vychádzal v rovnakej obsahovej štruktúre, od januára 2007 pribudli dve nové rubriky. Jednou z nich je Pohľad zvonka, v ktorej zahraniční filmoví profesionáli z rôznych krajín reflektujú postavenie slovenského filmu v ich domácej krajine, a zo svojho hľadiska hodnotia možnosti prezentácie národnej kinematografie. Druhou je kontaktná rubrika Čo robia?, ktorá dáva priestor trom slovenským tvorcom s otázkou, na čom momentálne pracujú. V decembri 2007 vyšla najrozsiahlejšia príloha v osemročnej histórii Film.sk pod názvom Rozpracované a nedokončené projekty 1999 – 2006.

.:. hore

► Media Desk
Kancelária MEDIA Desk Slovenská republika, ktorá vznikla na základe Memoranda o porozumení medzi SR a Európskou úniou v roku 2003, je osobitnou zložkou SFÚ od 1. januára 2006. V SFÚ sa nachádza sídlo kancelárie MEDIA Desk SR, ten zároveň zastrešuje jej činnosť. Kanceláriu riadi riaditeľstvo programu MEDIA v Bruseli, polovicu celkových nákladov kancelárie hradí Európska komisia a rovnakou čiastkou prispieva Ministerstvo kultúry SR. Od 1. januára 2007 vstúpila do platnosti nová generácia programu MEDIA, nazvaná MEDIA 2007. Jej novými prioritami (okrem priorít z predchádzajúcej generácie program – podpory distribúcie európskych filmov a posilnenie konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho priestoru) je i podpora digitalizácie priemyslu a podpora tréningového procesu, zameraného na študentov vysokých filmových škôl. V roku 2007 pokračovala kancelária MEDIA Desk na základe schváleného akčného plánu a rozpočtu v plnení svojich základných úloh. Poskytovala všetkým záujemcom informácie o programe MEDIA a konzultácie uchádzačom o podporu z programu a tiež vyvíjala aktivity, smerujúce k hlbšiemu začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho priestoru. V spolupráci s MEDIA Deskami Česká republika a Maďarsko zorganizovala sériu workshopov na najrôznejšie témy. Kancelária vydala už tradične komplexný súhrn informácií o stave slovenskej audiovízie pod názvom Správa o stave slovenskej audiovízie 2006 a publikovala štyri čísla informačného bulletinuMEDIA Info. V prvom polroku prešla kancelária na redakčný systém aktualizovania webovej stránky a v závere roka sa na základe nových smerníc riaditeľstva programu zmenila adresu z www.mediadesk.sk na www.mediadeskslovakia.eu.

Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2007 z programu MEDIA podporu v celkovej výške 291 997 EUR, z toho v schéme Výberová podpora kinodistribúcie 41 500 EUR, v schéme Automatická podpora kinodistribúcie 142 497 EUR a v schéme Propagácia – festivaly 45 000 EUR (30 000 EUR – MFF Bratislava, 15 000 EUR – Prix Danube) a 43 000 EUR získal spoločný projekt VŠMU, La Femis a London International Film School, nazvaný European Film School Network. Jeden slovenský projekt dostal podporu aj na vývoj, ide o dokumentárny film Petra Kerekesa Exkurzie (20 000 EUR). Podpora distribúcie európskych filmov ostáva i v novej generácii najdôležitejšou úlohou programu MEDIA a je na ňu v rozpočte programu vyčlenených viac než 50 percent všetkých finančných prostriedkov. Celková úspešnosť uchádzačov o podporu ostala naďalej veľmi vysoká, pohybuje sa medzi 85 a 100 percentami. Po pripočítaní sumy nepriamej podpory (Europa Cinemas – 51 633 EUR), bola celková výška podpory 343 630 EUR (11 466 933 SKK). Za roky 2003 až 2007 dosiahla celková suma podpory viac než 61 miliónov SK.


Projekt Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v roku 2007

Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie je dlhodobým prierezovým projektom SFÚ, na ktorého realizácii sa podieľajú najmä oddelenie filmového archívu a oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, ako dve najdôležitejšie oddelenia spravujúce archívne zbierkové fondy. Projekt sa realizuje od roku 2004.

.:. hore

► Filmové zbierkové fondy (odd. FA)
Cieľom projektu Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v oblasti filmových materiálov je postupné vytvorenie fondu národného kultúrneho dedičstva na nových nosičoch (filmových aj elektronických) pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. Laboratórne spracovanie archívnych fondov a výroba nových materiálov sa aj v roku 2007 uskutočňovali v certifikovaných Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton v Zlíne. Celkový výrobný proces zahŕňa diagnostiku, opravu, čistenie a výrobu nových polyesterových 35 mm filmových materiálov, vrátane ich prepisu na digitálne a magnetické nosiče.

Dlhometrážne filmy. Technologicky najkomplikovanejšiu oblasť prác tvorí obnova fondu celovečerných filmov. V roku 2007 bolo predmetom výroby 21 dlhometrážnych filmov, vrátane dokončenia dvoch technicky problematických farebných titulov z predchádzajúceho roku (Ja milujem, ty miluješ a Iná láska). Predmetom výroby v roku 2007 boli farebné filmy Víťaz, A pobežím až na kraj sveta, Ružové sny, Červené víno I, Červené víno II, Pacho, hybský zbojník, Otec ma zderie tak či tak, Medená veža, Orlie pierko, Postav dom, zasaď strom, Ľalie poľné, Tichá radosť, Súkromné životy, Majster kat, Utekajme, už ide! a čiernobiele filmy Keby som mal pušku, 322, Čas, ktorý žijeme a ozvučená verzia filmu Jánošík 21. Z 35 mm titulov dlhometrážnej hranej tvorby sa zrealizovali prepisové práce z nových vyrobených rozmnožovacích duplikačných materiálov, vrátane výkonu farebných korekcií pri prepise týchto materiálov. V prípade väčšiny filmov boli k výrobnému procesu obnovy a následne i ku kontrolnej projekcii výslednej filmovej kópie prizvaní tvorcovia filmov (kameramani).

Krátkometrážne filmy.Pri krátkometrážnych farebných i čiernobielych snímkach sa technologicky výroba nových filmových materiálov približuje celovečerným snímkam. Predmetom výroby v roku 2007 bolo 9 čiernobielych krátkometrážnych filmov Variácie kľudu, Analógie, Omša, Artisti, Učenie, Prišiel k nám Old Shatterhand, Tryzna, K udalostiam v Maďarsku, Čierne dni a 1 farebný krátkometrážny film Výzva do ticha.

Spravodajské filmy.Spravodajské filmy Týždeň vo filme tvoria trvale významnú súčasť slovenského archívneho filmového fondu. Nielen množstvom nakrútených titulov, ale predovšetkým výpovednou hodnotou, ktorú poskytujú v konkrétnych dejinných súvislostiach pre mnohé oblasti skúmania. V roku 2007 sa uskutočnili práce na štyroch ročníkoch 1967 – 1970, celkom 209 vydaní spravodajského týždenníka, vrátane spravodajského filmu Týždeň vo filme č. 46/1946 k doplneniu výroby z predchádzajúceho obdobia. Ďalším spravodajským materiálom, zaradeným do procesu obnovy, boli uchované a doposiaľ nespracované kameramanské denné práce z historických udalostí v Maďarsku (kontrarevolúcia v roku 1956) pod názvom Budapešť 1956(uchovaných 23 dielov). Vzhľadom na nevyužiteľnosť 35 mm filmových nosičov výrobný proces v tomto prípade zahŕňal iba ich elektronické spracovanie, t.j. prepis nepoužívaných kópií obrazu na digitálne a analógové nosiče s možnosťou ich následného postúpenia k realizácii podrobného popisu obrazu a databázového spracovania. Prirodzene, pred prepisovými prácami bol dodaný filmový materiál kompletne skontrolovaný, opravený, diagnostikovaný a ultrazvukovo vyčistený.
Fond Pozostalosť po tvorcoch.Tento fond pozostáva z rôznych druhov filmových materiálov, či už je to rozdielnosť šírky filmového pásu, rozdielnosť filmovej podložky (horľavej i tzv. bezpečnej), magnetické pásy, ako i rozdielnosť z hľadiska nemej či zvukovej filmovej kópie. V roku 2007 bolo zaradených do výroby 13 titulov z pozostalostí tvorcov, ako napr. Andrej Lettrich, Elo Havetta, Martin Hollý st. či Paľo Bielik. Pre komplikovanosť výrobných postupov boli v roku 2007 vyrobené nové materiály iba z titulov Andreja Lettricha. Výrobné postupy ostatných titulov sa presunuli na rok 2008.

Historické materiály – Fond Školfilm. Fond Školfilm sa radí k historickým fondom, zahŕňa filmy produkované, prípadne distribuované slovenskou spoločnosťou ŠKOLFILM v rokoch 1938 – 1944 (celkom 65 uchovaných titulov). V roku 2007 sa zrealizovali práce na diagnostike, oprave, čistení a výrobe 56 titulov Fondu ŠKOLFILM, ktorých výroba bola kompletne ukončená výslednou novou polyesterovou 35 mm filmovou kópiou a elektronickými prepismi. Z jedného titulu existuje uchovaný iba 16 mm filmový materiál, výroba novej kópie sa pri tomto titule nerealizovala, materiál bol prepísaný k uchovaniu na elektronické nosiče. Vo fonde Školfilm je zaradených aj 8 titulov, ktoré neboli priamo produkované spoločnosťou Školfilm, ale táto spoločnosť ich mala zaradené vo svojej distribúcii. Z týchto titulov existuje uchovaný iba 16 mm filmový materiál, výroba novej kópie sa neuskutočnila, materiál bol prepísaný na uchovanie na elektronické nosiče. Výroba fondu ŠKOLFILM z existujúcich uchovaných filmových materiálov bola kompletne ukončená.

Fond Historické materiály. V roku 2007 boli do obnovy fondu Historické materiály zaradené tie filmy, ktoré neboli predmetom obnovy v rokoch 2005 – 2006, prípadne sa realizovalo ich doplnenie. Výrobný proces obnovy týchto materiálov je v rozsahu prác zvláštnosťou a zaujímavou položkou, pretože niektoré tituly sú na 8 mm alebo 16 mm filmovom páse. V roku 2007 bolo zaradených do výroby21 titulov a 1 dlhometrážny film Zem spieva. Všetky dodané tituly na 35 mm filmovej podložke boli kompletne vyrobené, výroba 16 mm a 8 mm filmových materiálov bola pre komplikovanosť výrobných postupov presunutá na rok 2008.

Fond Magnetické zvukové pásy.Základná výrobná schéma pri obnove magnetických zvukových pásov pozostáva z ich kontroly, čistenia a opravy,diagnostiky technického stavu, diagnostiky kompletnosti a identifikácie dodaných magnetických pásov a následne realizácii elektronických prepisov na nosiče typu DAT. V roku 2007 sa realizovala diagnostika nielen v zmysle kontroly mechanického stavu magnetických pásov, ale následne boli všetky magnetické pásy prepísané do počítača a vykonala sa ich identifikácia a synchronizácia podľa originálneho mixu optickej zvukovej stopy. Výsledný produkt bol uložený v dátach formátu PRO-TOOLS na disk DVD. Zvukové stopy boli zapísané na nosiče typu DAT po jednotlivých dieloch, tak ako boli zaznamenané na perforovaných pásoch 35 mm. Originálne magnetické pásy boli podrobené kompletne odplesňovacej kúre, označené a popísané (i pre neskoršiu identifikáciu) podľa bežných zvyklostí a zabalené do nových obalov. Dôvodom podrobnej diagnostiky magnetických zvukových pásov k celovečerným a krátkometrážnym filmovým fondom bol ich stav, v akom ich z archívu Štúdia Koliba, a.s. prevzal SFÚ v roku 2005. V roku 2007 bolo do procesu obnovy zaradených 12 dlhometrážnych filmov, a to Mahuliena, zlatá panna, Pomocník, Šípová Ruženka, Plavčík a Vratko, Popolvár, najväčší na svete, Falošný princ, O živej vode, Soľ nad zlato, Mikola a Mikolko, Kráľ Drozdia brada, Sedem jednou ranou, Galoše šťastia. Celkovo sa v oblasti záchrany a obnovy zbierok spracovalo 310 179,5 metrov filmových materiálov.

.:. hore

► Dokumentačné zbierkové fondy (ODKS)
Cieľom projektu Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v oblasti dokumentačných materiálov je postupná digitalizácia časti dokumentačných fondov. ODKS v roku 2007 pokračovalo v projekte digitalizácie fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov zo slovenských filmov a filmových tvorcov, ako aj v digitalizácii výstrižkov o slovenskej kinematografii z novín a časopisov. V oblasti digitalizácie fotonegatívov a diapozitívov sa v minulom roku ukončilo zatriedenie a určenie, ktoré materiály budú vhodné na digitalizáciu, resp. len na ďalšiu archiváciu. Po ukončení zatriedenia sa pripravilo 8 523 ks negatívov a diapozitívov pre externú firmu, ktorá realizuje digitalizáciu. Realizovala sa aj príprava digitalizácie tlačových výstrižkov pre ich uchovávanie a sprístupňovanie používateľom modernou technológiou. Celkovo sa v oblasti obnovy a digitalizácie zbierok spracovalo 15 772 ks dokumentačných materiálov.

.:. hore

► Integrovaný informačný systém SKCINEMA (ODKS, odd. FA)
Súčasťou projektu Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie je aj vyhľadávanie, overovanie, triedenie, katalogizácia a sprístupňovanie komplexných informácií o archívnych fondoch SFÚ, tvoriacich národné kultúrne dedičstvo. Tieto činnosti sa uskutočňujú a ich výstupy sa prezentujú najmä prostredníctvom integrovaného informačného systému SKCINEMA. Projekt tohto systému sa začal na základe prijatej koncepcie budovať ešte v roku 2002, je vytváraný a spravovaný na základe projektu schváleného MK SR ako automatizovaný integrovaný audiovizuálny informačný systém, ktorý je súčasťou informačného systému SR.

Z hľadiska systémovej podpory hlavných činností a procesov SFÚ má systém dve základné línie – katalogizácia archívnych fondov a zbierok SFÚ a prezentácia (sprístupňovanie) audiovizuálnych diel, archívnych fondov a komplexných informácií o slovenskej audiovízii. Systém sa buduje na platforme knižničného informačného systému ARL (Advanced Rapid Library), ktorý je prispôsobený požiadavkám SFÚ a potrebám katalogizácie audiovizuálnych diel.

Dominantným cieľom projektu SKCINEMA v roku 2007 bolo zvýšiť počet katalogizátorských záznamov v systéme a pripraviť systémové riešenia na sprístupnenie jednotlivých databáz prostredníctvom internetu (modul IPAC) tak, aby sa toto sprístupnenie mohlo uskutočniť v roku 2008. V rámci služby poskytovanej dodávateľom systémovej platformy Advanced Rapid Library – ARL (spoločnosť Cosmotron Slovakia, s.r.o.) sa uskutočňovala najmä správa systému a zálohovanie dát, údržba a servis systémových nástrojov a tiež prispôsobovanie aplikácie a systémových nástrojov pre špecifické potreby SFÚ a pre prípravu sprístupnenia databáz prostredníctvom internetu. Osobitnou jednorazovou aktivitou bola konverzia bibliografických záznamov zo systému Biblis a ich integrácia do jednotnej systémovej platformy ARL, ktorej účelom bolo zjednotiť všetky relevantné filmografické a bibliografické dáta do integrovaného systému SKCINEMA a prejsť na ďalšie spracovávanie bibliografických záznamov na platforme ARL. Špecifickou oblasťou archivácie a spracovávania dokumentov je registratúra SFÚ, ktorá sa realizuje prostredníctvom osobitného softwarového nástroja Bach. V ňom sa spracovávajú aj údaje týkajúce sa obchodného využitia práv k slovenským filmom vyrobeným do roku 1991.

V realizácii projektu informačného systému SKCINEMA pokračoval SFÚ v roku 2007 určenými prioritnými činnosťami a ukazovateľmi. Počet nových katalogizačných záznamov vložených do systému bol v roku 2007 cca 28 000 a počet modifikovaných záznamov bol cca 130 000, celkový počet záznamov ku koncu minulého roka predstavoval číslo cca 134 000. Počet vytvorených digitálnych náhľadov archívnych dokumentov v roku 2007 bol cca 16 000.

Poznámka: Správa o činnosti SFÚ v roku 2007 obsahuje len výber najdôležitejších činností a údajov za rok 2007. Výročná správa SFÚ za rok 2007 vo svojej kompletnej podobe je zverejnená na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk a na internetovej stránke MK SR www.culture.gov.sk. Informácie o všetkých službách SFÚ, kompletné kontakty (viď. príloha č.1) a platný Výpožičný poriadok nájdete takisto na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk, základné informácie sú dostupné aj v anglickej verzii.podľa Výročnej správy SFÚ za rok 2007 spracovala Simona Nôtová-Tušerová
kontakt: tel.: 02/57 10 15 25, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: notovasfu.sk

 o krok späť


publikované: 14.04.2008
aktualizované: 14.04.2008