English                                                        Streda 22.05.2024, 22:05

Vyšiel Filmový kalendár 2010 s Paľom Bielikom a nové publikácie o filmovej histórii a filmovom rozprávaní

tlačová správa SFÚ (3. 12. 2009)

 


Ku koncu roka Slovenský filmový ústav (SFÚ) každoročne prekvapí ponukou nových knižných publikácií. Tento rok majú čitatelia so záujmom o filmovú literatúru možnosť rozšíriť svoju knižnicu o publikácie filmovej historičky Jeleny Paštékovej Rozprávanie o rozprávaní a filmovej teoretičky Márie Ferenčuhovej Odložený čas. Tradične v tomto čase vychádza aj nástenný Filmový kalendár. Na rok 2010 sú jeho obsahom fotografie slovenského režiséra a herca Paľa Bielika.

Rozprávanie o rozprávaní

Monografia Rozprávanie o rozprávaní Jeleny Paštékovej sa zaoberá premenlivými vzťahmi medzi literárnou a filmovou naráciou. Prvá kapitola pod vplyvom postštrukturalizmu a postmoderny na sklonku 20. storočia načrtáva ich znakovú charakteristiku a zmenu postavenia oboch typov rozprávania, druhá hovorí o problematike filmových adaptácií a ich typológiu ozrejmuje na príkladoch zo svetovej literatúry a filmu. Tretia kapitola sa venuje kontextu slovenskej tvorby na rozhraní 40., 50. a 60. rokov a na príklade filmového prepisu prózy Janka Jesenského Štvorylka demonštruje metodiku intermediálnej transformácie. V prozaicko-filmovej tvorbe Alfonza Bednára a v jeho spolupráci so Štefanom Uhrom autorka vidí východisko moderného filmového rozprávania na Slovensku. „Zahraničné filmy reprezentuje klasika od čias nemého filmu (Cesta na Mesiac, Upír Nosferatu, Fantomas, Zrodenie národa) cez zvukový film (Občan Kane) až po modernizmus (Kurosawa, Bergman, Fellini, Antonioni),“ dopĺňa Jelena Paštéková, ktorá aj na týchto filmoch dokumentuje svoj názor v oblasti komparácie filmového a literárneho rozprávania.

V publikácii sa autorka čitateľom prihovára prístupnou formou. Hovorí, že „zvolila som čo najjednoduchší spôsob rozprávania, otvorený a dúfam tiež trochu zábavný, ako naznačujú aj názvy kapitol, napríklad „Mať známosť nie je bezpečné, jesť ľudí je neslušné“. Odbornej terminológii som sa vyhnúť nemohla, ale obišla som „redefinície“ a triedenie pojmov, ktoré sa vyrojili z dnešného naratologického rohu hojnosti. Vychádzala som z toho, že vzťah literatúry a filmu sa v priebehu času menil podľa aktuálnych umeleckých programov a v prípade filmu aj podľa jeho technických vyjadrovacích možností. Za dôležitú pokladám medialitu rozprávania, ktorá sa okrem špecifickosti vyjadrenia viaže na širšie dobové kultúrne obsahy. Som teoretička, ale aj literárna a filmová historička a zaoberám sa slovenským umením druhej polovice 20. storočia: konkrétne diela a tvorba pre mňa vždy predstavujú praktickú korekciu teórie“.

„Verím, že moju knižku objavia kinofili, knihomoli a všetci tí, ktorých priťahuje a vzrušuje to, čo je „medzi“,“ hovorí autorkapublikácie Rozprávanie o rozprávaní, ktorá vyšla v edícii Studium, určenej študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania, ale aj tým, ktorí sa filmom zaoberajú iba okrajovo. Kniha má 136 strán a do konca decembra je v predaji za zvýhodnenú cenu 5,97 EUR.


Odložený čas

Kniha Odložený čas Márie Ferenčuhovej skúma občas dosť zložité vzťahy historikov k archívnym filmovým prameňom i k dokumentárnym filmom a zároveň vzťah dokumentaristov k minulým udalostiam. Predkladá a snaží sa zodpovedať otázku zobraziteľnosti minulosti a filmového uchopenia histórie. Definuje temporálne režimy písomných a filmových prameňov i temporalitu historiografických textov a dokumentárnych filmov. Témou knihy sú teda reprezentácie minulosti, prípadne dnes už archívne reprezentácie niekdajšej súčasnosti, vzťahujúce sa predovšetkým k obdobiu 40. rokov 20. storočia, vytvorené či už prostredníctvom textov alebo non-fiction filmov a dokumentárnych filmov. Na nich autorka demonštruje, čo ovplyvňovalo spôsoby zobrazenia jednotlivých udalostí, aké zobrazovacie kánony prevládali, a ako, resp. v závislosti na čom sa postupne reprezentácie dejín menili.

Publikácia Odložený čas je prepracovanou verziou doktorandskej práce Márie Ferenčuhovej „Zobraziteľné a nezobraziteľné vo filme: fakt, udalosť, história“. Podľa autorky „otázka zobraziteľnosti je pre audiovizuálne médiá kľúčová: na jednej strane je to pre nás samozrejmosť – neustále sme konfrontovaní s obrazmi aktuálnej alebo minulej reality, no niekedy (napríklad v prípade televízneho spravodajstva) nemáme čas zaoberať sa povahou týchto mediálnych reprezentácií; vďaka ich vysokej ikonickosti ich skrátka považujeme za fragmenty skutočnosti. S nepresnosťou a neúplnosťou zobrazenia úzko súvisí skúmanie hraníc zobraziteľného“.

Publikácia nie je určená výhradne úzkej skupine čitateľov. Autorka hovorí, že „cieľovou skupinou pri jej písaní síce boli študenti filmovej teórie a dokumentárnej tvorby, ale téma môže osloviť aj študentov histórie, prípadne samotných historikov, ktorí na Slovensku dodnes pristupujú k filmovým materiálom len zriedkakedy“. Podľa jej slov kniha nie je koncipovaná ako učebnica, ale skôr ako esej o možnostiach historiografie a dokumentárnej tvorby a dodáva: „neuzatvára sa tak ani pred čitateľmi – laikmi, ktorých skrátka zaujíma dokumentárny film alebo história“. Kniha vyšla v edícii Camera lucida, zameranej na zahraničnú a domácu teoretickú a filmologickú literatúru. Má 166 strán a do konca decembra je v predaji za zvýhodnenú cenu 5,97 EUR.


Filmový kalendár 2010

Tohtoročný nástenný filmový kalendár SFÚ vyšiel pri príležitosti 100. výročia narodenia Paľa Bielika. Je poctou jednému z najvýznamnejších tvorcov doterajšej histórie slovenskej kinematografie. Kalendár obsahuje zábery z nakrúcania dvanástich diel, konkrétne z filmov Hlavátky (1943), Varúj..! (1946), Vlčie diery (1948), Priehrada (1950), Lazy sa pohli (1952), V piatok, trinásteho... (1953), Nie je Adam ako Adam (1956), Štyridsaťštyri (1957), Kapitán Dabač (1959), Jánošík I – II (1962/63), Majster kat (1966) a Traja svedkovia (1968). SFÚ pri príležitosti výročia Paľa Bielika vydá v roku 2010 aj monografiu Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra autorky Petry Hanákovej a v DVD edícii Slovenský film 40. a 50. rokov tiež výber z režisérovej tvorby príslušného obdobia. Filmový kalendár 2010 sa do konca decembra 2009 predáva za zvýhodnenú cenu 3,29 € / 99 Sk.


Všetky tri edičné výstupy sú v predaji na Vianočných trhoch na Františkánskom námestí v Bratislave za zvýhodnenú cenu. Záujemcovia ich nájdu aj v predajni Slovenského filmového ústavu (SFÚ) KLAPKA.SK na Grösslingovej ul. č. 43 v Bratislave. Viac informácií nájdete na www.sfu.skodkaz sa otvorí v novom oknea www.klapka.skodkaz sa otvorí v novom okne.

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 03.12.2009
aktualizované: 10.01.2010