English                                                        Piatok 21.02.2020, 18:53


Nové číslo časopisu - Kino-Ikon má netradičnú tému

tlačová správa SFÚ (22. 10. 2010)                          

 


Témou, ktorá dominuje aktuálnemu číslu filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2010 je u nás málo známe spojenie filmu a neurovedy. Okrem hlavnej témy ponúka nový Kino-Ikon vo svojich pravidelných rubrikách reflexiu domácej i svetovej kinematografie z rozmanitých aspektov. Aktuálne číslo časopisu Kino-Ikon sa v týchto dňoch dostáva k čitateľom.


Blok venovaný hlavnej téme prepájania filmu a neurovedy (zaoberá sa všetkými funkciami nervového systému, obzvlášť mozgu) tvorí rozsiahla štúdia kolektívu autorov Neuroveda a filmová veda. A do málo známej disciplíny zasvätí čitateľa úvod Zdenka Holého Neuroestetika: budúcnosť filmových štúdií? Neuroestetika vracia vedy o umení k ich základným otázkam. Nekladie nové otázky, ale ponúka nové cesty pri hľadaní odpovedí.
Číslo otvára štvrtá kapitola veľkého rozprávania Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej o modeloch rozprávania v slovenskom filme, stále v časoch normalizácie. V rubrike Studium sa tiež Eva Vženteková pokúsi o reinterpretáciu katolíckych filmov Štefana Uhra, v tomto čísle najmä filmu Organ.
V rubrike rozhovorov prináša aktuálny Kino-Ikon debatu Michala Michaloviča s Györgyom Pálfim rekapitulujúcu jeho doterajšiu tvorbu, druhým je rozhovor s Brunom Dumontom Mystika a film o snímke Hadewijch. Filmu Bruna Dumonta Flandry sa venuje aj Martin Ciel v reflexii Vojna a mier. K slovenskému filmu sa opäť vracia rubrika Dvojdotyk, kde sa Václav Macek a Eduard Grečner dotýkajú témy konca Koliby.
Rubrika reflexií dáva priestor zahraničným podujatiam (Academia Film Olomouc, MFF Fajr v Teheráne), edičným aktivitám v oblasti filmologickej literatúry (Konzervy so slovami Petra Szcepanika, Myslenie obrazom Miroslava Petříčka) aj filmom (Hlad, Bournova trilógia). Číslo uzatvárajú eseje o vedľajších postavách v umení, napr. o predavačke párkov v Kaurismäkiho Svetlách v súmraku. Sprievodné číslo časopisu Frame sa aktuálne venuje téme „Minulosť“.


Vychádza zborník o diele Bélu Balázsa Chvála filmového umenia

Dielo Bélu Balázsa (1884–1949), filmového tvorcu a zároveň priekopníka filmovej teórie prvej polovice 20. storočia bolo základnou témou 12. česko-slovenskej filmologickej konferencie (október 2009, Levoča). Dôvodom neboli iba Balázsove tvorivé aktivity spojené s Českom a Slovenskom. Spolu so 60. výročím úmrtia sa stali impulzom k zhodnoteniu (revitalizácii) jeho filmologických i tvorivých výstupov v kontexte európskej filmovej kultúry. Novinku z edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu Béla Balázs – chvála filmového umenia tvorí súbor príspevkov, ktoré odzneli počas konferencie.

Príspevky v zborníku sa venujú hlavným teoretickým, historickým i estetickým parametrom filmovej praxe i teórie Bélu Balázsa. Niektorí účastníci sa venovali širším estetickým/filozofickým súvislostiam jeho myslenia (Miroslav Petříček, Fotografičnosť filmu, alebo Vlastimil Zuska, Estetická podstata filmu), prípadne sa v ďalšej línii venovali konkrétnym filmovo-teoretickým problémom (Petr Mareš, Jazyk a zvuk vo filmovej teórii Bélu Balázsa, Jana Dudková, Umenie pozornosti a umenie rozptýlenia – Balázs, Kracauer, Peter Michalovič, Posun zmyslu, a i.). Samostatnú časť tvoria texty venované históriám filmovej práce Bélu Balázsa na Slovensku (pokusy o adaptácie slovenskej literatúry – Bačova žena, Drak sa vracia). Ďalšou líniou boli aplikácie jeho pojmov alebo myslenia vo vlastných filmovo-kritických analýzach (Eva Michalková, Balázsov dramatizovaný všedný deň v slovenskom filme druhej polovice 50. rokov, Michal Michalovič, Tvár upíra, tvár ženy, tvár krajiny a ďalšie). Súčasťou zborníka je DVD s filmom Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera.(pripravila Mariana Jaremková)


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 22.10.2010
aktualizované: 22.11.2010