English                                                        Piatok 21.02.2020, 19:14


Správa o činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2010

tlačová správa SFÚ (04.05.2011)                         

 

 


Napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze zabezpečoval SFÚ aj v roku 2010 svoje základné činnosti, pričom jeho hospodárenie malo pozitívny výsledok. Aj vlani pokračoval v základných činnostiach, a to v dvoch hlavných oblastiach svojho pôsobenia – odborná archivácia, obnova, katalogizácia audiovizuálneho dedičstva SR a jeho prezentácia a sprístupňovanie na študijné, vzdelávacie a vedecké účely. Dôležitá bola aj realizácia troch prioritných projektov, ktorými sú Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, Integrovaný audiovizuálny informačný systém SKCINEMAa napokon Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí. Základnou dlhodobou prioritou činností SFÚ bol vlani tiež výkon štátnej správy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva a zabezpečovanie úloh Zákonného depozitára audiovizuálnych diel.


 

 

Slovenský filmový ústav ako koprodukčný partner filmov
V minulom roku pokračoval SFÚ v podpore vzniku nových filmov a stal sa koprodukčným partnerom štyroch projektov. Najvýznamnejším z nich bolo pokračovanie spolupráce na cykle Slovenské kino (s pracovným názvom Míľniky slovenskej kinematografie), ktorý sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Hitchhiker Films a Slovenskou televíziou. Projekt vznikol z nápadu priblížiť slovenský film súčasnému divákovi ako bohatý a obsahovo zaujímavý celok, a to s dôrazom na hľadanie menej známych súvislostí a zároveň nových interpretácií. Výsledkom má byť 24 samostatných 52-minútových dokumentov, z ktorých je v súčasnosti už 6 dokončených. Jánošík, vykrádaný superhrdina v réžii Lenky Moravčíkovej-Chovanec, Duch v stroji Roberta Kirchhoffa, Partizáni slovenského filmu Ivana Ostrochovského, Donaha Diany Fabiánovej, Kam zmizla slovenská princezná Dušana Bustina a Slovenská krčma Petra Kerekesa. Na projekte v tejto fáze pracovalo 31 tvorivých pracovníkov, 84 členov výrobného štábu, 18 odborných spolupracovníkov, počas 6 mesiacov sa na rôznych lokáciách pracovalo 52 nakrúcacích dní. V spomínaných 6 dokumentoch boli použité ukážky zo 160 filmov, vystupuje v nich spolu 82 účinkujúcich a 40 komparzistov. Vlani pokračovala aj koprodukčná spolupráca so spoločnosťou Arina, s. r.o. na portréte slovenského scenáristu a dramaturga Tibora Vichtu Kým sa skončí tento film, s FTF VŠMU koprodukoval SFÚ film O starých mládencoch a holuboch a s ALEF Film & Media Group Čarovný svet animovaného filmu. Svojím koprodukčným vstupom SFÚ spravidla poskytuje archívne filmové materiály.

Slovenské filmy vo francúzskej distribúcii
Za veľmi významnú a prelomovú udalosť minulého roka možno označiť spoluprácu s francúzskym vydavateľstvom Malavida, ktorému SFÚ poskytol práva a podklady pre vydanie štyroch filmov z obdobia československej novej vlny na DVD. Vďaka tejto aktivite vlani vyšli v Paríži snímky Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana a dva filmy Juraja Jakubiska Kristove roky a Vtáčkovia, siroty a blázni, určené na distribúciu vo francúzsky hovoriacich krajinách. Po slávnostnom krste, ktorý sa uskutočnil 7. októbra 2010 v parížskom kine Action Christine, vstúpili tieto DVD do distribúcie vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku.

Najviac uvádzané slovenské filmy na zahraničných podujatiach
SFÚ každoročne zabezpečuje prezentáciu slovenských filmov v zahraničí (príloha č. 1 – str. 19). Celkovo sa slovenské filmy vlani premietali na 119 podujatiach v 33 štátoch sveta, spolu bolo uvedených 708 filmov. Najviac sa zahraničí uvádzali snímky Hranica Jara Vojteka, Pokoj v duši Vlada Balka, Mesiac v nás Diany Fabiánovej, Líštičky Miry Fornay, Osadné Marka Škopa a napokon Slepé lásky Juraja Lehotského. Z hľadiska prezentácie slovenskej kinematografie v medzinárodnom kontexte bola aj vlani veľmi dôležitá účasť na významných medzinárodných filmových festivaloch a filmových trhoch. Medzi najväčšie projekty takejto prezentácie v roku 2010 patrili Stánok Central European Cinema na European Film Market, ktorý sa konal popri MFF v Berlíne, a Pavilón Slovenska a Českej republiky na filmovom trhu Marché du Film, ktorý sa konal popri MFF v Cannes. Stánok Central European Cinema na EFM v Berlíne bol vlani spoločným projektom štyroch krajín, a to Slovenska, Českej republiky, Poľska a Slovinska. Na EFM sa uskutočnila aj trhová projekcia filmu Líštičky Miry Fornay a do výberu koprodukčného trhu bol zaradený jej film Môj pes Killer. Spoločný pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film v Cannes mala Slovenská republika už po siedmykrát. Úspechom na vlaňajšom MFF v Cannes bola účasť filmu režiséra Mátyása Priklera Ďakujem, dobre v oficiálnej súťaži študentských krátkych a stredometrážnych filmov Cinéfondation. Slovensko sa na MFF v Cannes vďaka členstvu SFÚ v European Film Promotion (EFP) už po štvrtýkrát zapojilo aj do projektu Producers on the Move, nominovaným účastníkom bola producentka Silvia Panáková zo spoločnosti Arina. Pri príležitosti oboch podujatí sa uskutočnili aj ďalšie aktivity a na prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí vyšli tiež rôzne propagačné materiály a publikácie. Oba tieto prezentačné stánky patria k najväčším projektom propagácie Slovenska a slovenskej audiovízie, ktoré realizuje SFÚ. V domácom prostredí SFÚ participoval ako organizátor alebo spoluorganizátor na 28 podujatiach (príloha č. 2 – str. 24).

Pracovníci SFÚ na podujatiach v zahraničí
Pracovníci SFÚ aj v roku 2010 zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali konferencií a odborných seminárov v rámci filmových podujatí nielen doma, ale aj v zahraničí. Medzi najdôležitejšie zahraničné podujatia s účasťou zástupcov SFÚ je možné zaradiť Seminár Digitalizácia českých filmových diel,ktorý dňa 21. apríla 2010 v Prahe organizovali Ministerstvo kultúry ČR, MEDIA Desk Česká republika a Dni Európskeho filmu. Na podujatí SFÚ reprezentovali generálny riaditeľ Peter Dubecký, ktorý na Slovensku zastrešuje procesy digitalizácie archívnych filmov v dlhodobom prioritnom projekte Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie a v tom čase riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ Peter Csordás, ktorý ma bohaté praktické skúsenosti v oblasti reštaurovania filmov.

Ocenenia pre Slovenský filmový ústav
Činnosť SFÚ bola v minulom roku aj ocenená. Tvorivou prémiou v kategórii DVD a CD – ROM bola na udeľovaní 21. výročných cien Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku ocenená DVD edícia Slovenský film 60. rokov a dvaja pracovníci, ktorí sa podieľali na jej príprave. Tvorivú prémiu
za audiovizuálnu teóriu a kritiku získala na udeľovaní týchto cien aj filmová teoretička Mária Ferenčuhová za knihu Odložený čas, ktorá vyšla v edičnom oddelení SFÚ. Ocenený bol aj televízny koprodukčný projekt Zlatá šedesátá, na ktorého výrobe SFÚ participoval ako koprodukčný partner. Režisér tohto projektu Martin Šulík zaň dostal v kategórii ostatná televízna a seriálová tvorba Tvorivú prémiu. Tvorcom seriálu Zlatá šedesátá pod vedením režiséra Martina Šulíka bola na 18. udeľovaní Cien slovenskej filmovej kritiky 2010 za audiovizuálnu tvorbu roku 2009 udelená tiež Cena slovenských filmových novinárov.

Ekonomické zhodnotenie činnosti
Rozpočet SFÚ, štátnej príspevkovej organizácie, je tvorený z troch základných zdrojov: zo štátneho príspevku, výnosov z vlastnej činnosti a z príspevku Európskeho spoločenstva (program MEDIA) na činnosť kancelárie MEDIA Desk Slovensko. Hospodárenie inštitúcie bolo v minulom roku, rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, pozitívne. Organizácia vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom činnosti, kontraktmi a účelovými dotáciami tak, že dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia v sume 6 748,39 €. Tento výsledok bol dosiahnutý prekročením plánu tržieb a dôslednou realizáciou úsporných opatrení – Programu hospodárnosti. Náklady predstavovali čiastku 3 705 088,41 € a výnosy čiastku 3 711 836,80 €. Základný príspevok MK SR na činnosť organizácie – bežný transfer – bol v roku 2010 v sume 955 382 €. Išlo o kontrahovaný príspevok na základnú činnosť SFÚ a jeho jednotlivých oddelení, vrátane kancelárie MEDIA Desk. Počas kalendárneho roka bol tento základný rozpočet zvýšený o sumu 1 493 726 € na projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstvaa jeho sprístupňovanie, čím príspevok na kontrahované aktivity stúpol na čiastku 2 449 108 €. Ďalšími úpravami rozpočtu, predovšetkým príspevkami na prioritné projekty (Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí, Informačný systém SKCINEMA, Zákonný depozitár – diagnostika zabezpečovacích materiálov a dofinancovanie prevádzky skladu filmových materiálov v Pezinku) sa zvýšil príspevok (bežný transfer) na sumu 2 818 826,00 €.

Celkové výnosy SFÚ predstavovali sumu 3 711 836,80 €. Výnosy z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu boli v sume 131 841,30 €. Výnosy inštitúcie boli v sume 776 651,19 €, v čom výnosy transferu Európskeho spoločenstva na činnosť kancelárie MEDIA Desk predstavujú 35 464,29 € (suma predstavuje 80 percent celkového ročného rozpočtu na činnosť kancelárie MEDIA Desk – 44 814,00 €, 20 percent rozpočtu uhradí Európske spoločenstvo na základe zúčtovania oprávnených položiek, ktoré potvrdzuje audit v roku 2011). Hlavnú časť výnosov, predstavujúcu 374 371,51 €, tvoria tržby z predaja práv k slovenským filmom a 49 590,00 € tvoria tržby z predaja práv za časti filmových diel zo slovenských filmov vyrobených pred rokom 1991, ďalšou významnou výnosovou položkou sú tržby z predaja DVD, periodických a neperiodických publikácií v sume 56 237,29 €. Náklady SFÚ za obdobie roka 2010 predstavovali celkovú sumu 3 705 088,41 €.

Koncom roka sa z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v SFÚ uskutočnili dve finančné kontroly, prvá bola zameraná na plnenie uznesenia vlády SR – t.j. zmluvy uzatvorené od 1. mája 2010 do 8. júla 2010, dodržiavanie zákona o správe majetku štátu a dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní. Kontrola nezistila žiadne nedostatky. Druhá následná finančná kontrola sa konala od 6. decembra 2010 do 28. januára 2011. Jej výsledkom bolo potvrdenie správnosti účtovnej evidencie a zúčtovania roku 2009 a prvého polroka 2010, odmeňovania, inventarizácií, verejného obstarávania a iné. Súčasne jej výsledkom bolo len niekoľko zistení formálneho charakteru.

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej súčasťou je filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a sprostredkovane aj súčasťou európskeho audiovizuálneho dedičstva. Svojimi činnosťami SFÚ tieto zbierky odborne spracováva, ošetruje, renovuje, katalogizuje a sprístupňuje, čím napĺňa svoje základné poslanie a vytvára odborné zázemie pre ďalšie vedecké, výskumné a osvetové činnosti. Ako jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry v SR má SFÚ zároveň nezastupiteľné miesto vo verejnej prezentácii, popularizácii a propagácii súčasnej slovenskej kinematografie a jej hodnôt na Slovensku aj v zahraničí, pričom toto svoje poslanie vykonáva najmä prostredníctvom prezentačných a informačných aktivít, edičnej činnosti a poradenských aj podporných aktivít. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky) a prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk aj European Documentary Network (EDN). Svojím členstvom vo významných medzinárodných organizáciách SFÚ etabluje svoje hlavné činnosti v medzinárodnom kontexte.

Slovenské filmy archivované v SFÚ predstavujú k 31. decembru 2010 celkovú metráž 3 576 675 metrov (dĺžka jednotlivých diel a fragmentov vyjadrená v metroch filmového materiálu). Celková metráž všetkých druhov filmových materiálov k slovenským dielam, archivovaných v zbierkach a fondoch SFÚ, predstavuje spolu 16 512 975 metrov filmového materiálu.Činnosť oddelení Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2010


Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív (NFA) a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum (NKC). NFA zastrešuje oddelenie filmového archívu, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, mediatéku a koordinátora informačného systému, NKC zasa oddelenie filmových podujatí, Audiovizuálne informačné centrum a edičné oddelenie, vrátane vydávania mesačníka Film.sk. Pod priamu pôsobnosť generálneho riaditeľa spadá oddelenie generálneho riaditeľa, ekonomické oddelenie a personálny referát, oddelenie Klapka.sk a bezpečnostný správca informačného systému. Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovenská republika. Orgánmi SFÚ sú generálny riaditeľ a rada SFÚ, ktorá má päť členov. Štyroch menuje minister kultúry a jedného si zo svojich radov volia pracovníci SFÚ. Ku koncu roka 2010 boli členmi rady SFÚ PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Prof. Peter Michalovič a za zamestnancov Mgr. Miroslav Ulman (k 10. septembru 2010 sa vzdal členstva v rade Mgr. Miloslav Luther a v úplnom závere roka k 10. decembru 2010 Mgr. art. Petra Kolevská). Nakoľko audiovizuálny zákon rozšíril pôsobenie SFÚ v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva, aj v roku 2010 pôsobil v SFÚ poradný orgán generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. Týmto orgánom bola odborná komisia pre audiovizuálne dedičstvo, ktorá má päť členov. K 31. decembru 2010 boli členmi komisie Doc. PhDr. Martin Šmatlák (predseda), Ing. Milan Antonič, Mgr. Silvia Hanáčková, PhDr. Peter Maráky a Milan Končok.

 

N Á R O D N Ý F I L M O V Ý A R CH Í V

ODDELENIE FILMOVÉHO ARCHÍVU (FA)

V súlade s dlhodobými prioritami činnosti SFÚ realizoval FA v roku 2010 svoju základnú činnosť a pokračoval v komplexnom projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie. Zabezpečovala sa výroba nových 35 mm filmových rozmnožovacích, zabezpečovacích materiálov a kombinovaných kópií slovenských krátkometrážnych a dlhometrážnych filmov a ich prepis na videonosiče v certifikovaných Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton Zlín (FL ABZ), pri vybraných tituloch aj so zabezpečením digitalizačných prác na špecializovaných digitálnych pracoviskách STUDIA 727 (scan nových vyrobených duplikačných pozitívov v rozlíšení 2K, kompletná retuš obrazu, grading obrazu za prítomnosti autorov kamery, reštaurovanie zvuku). Výstupom boli kompletne zreštaurované tituly v rozlíšení 2K na nových digitálnych a analógových nosičoch HDCAM SR 4:4:4, Digital Betacam, Betacam SP, BD, DVD, VHS a CD. V rámci zabezpečenia prioritného projektu na ošetrenie originálnych rozmnožovacích materiálov SFÚ ako Zákonného depozitára sa v priebehu celého roka realizovalo fyzicky náročné vyskladňovanie originálnych rozmnožovacích materiálov k fondu celovečerných filmov, ktoré boli na kompletné ošetrenie a diagnostiku expedované do FL ABZ. Celkom bolo v roku 2010 vyexpedovaných v rámci projektu Systematickej obnovy a prioritného projektu na ošetrenie Zákonného depozitu 6 268 kotúčov filmového materiálu. Jednou z činností oddelenia bolo aj priebežné sťahovanie filmových materiálov po procese Systematickej obnovy do nového centrálneho depozitu v Pezinku. Išlo o materiály, ktoré prešli v špecializovaných filmových laboratóriách základnou dezinfekciou, ako aj o materiály po procese Systematickej obnovy. Do konca roka sa tiež aktualizovala inventarizácia archívnych filmových zbierok.

Popri uvedených prácach súvisiacich s prioritnými projektmi a inventarizáciou sa v FA zabezpečovali aj všetky štandardné činnosti. Odborní pracovníci realizovali rešeršnú činnosť pre potreby poskytovania archívnych filmových záberov do spravodajských a dokumentárnych televíznych relácií, programov a nových audiovizuálnych diel. Celkovo bolo spracovaných 139 odborných tematických rešerší, ktorých súčasťou bolo 1 753 záznamov z databáz informačného systému SKCINEMA. Pokračovalo aj spracovávanie filmového materiálu pre potreby informačného systému, spracovalo sa 385 čísiel spravodajského filmu Týždeň vo filme. Za rok 2010 FA spracoval celkom 3 652 nových filmových materiálov, z toho 2 827 na nosiči 16 a 35 mm filmový pás a 825 audio-video nosičov (63 ks HDcam, 145 ks DBTC, 107 ks BTC SP, 18 ks BD, 381 ks DVD, 50 ks CD-R, 61 ks VHS, 3 ks mini DV). Uskutočnila sa kontrola časti videozáznamov na nosičoch UMATIC (videozáznamy bývalého Videoštúdia Slovenskej filmovej tvorby), skontrolovaných bolo 236 záznamov, ku ktorým bol vykonaný filmografický a technický zápis do archívnych zoznamov. FA spolupracuje aj na vytváraní jednotlivých databáz informačného systému SKCINEMA (čiastkové databázy slovenský dokumentárny film, spravodajský historický film – Nástup a spravodajský film Týždeň vo filme). V roku 2010 bolo vďaka pracovníkom FA v katalógu SFÚ modifikovaných 4 555 záznamov a vytvorené boli 3 nové záznamy, v katalógu autorít bolo modifikovaných 781 záznamov a vytvorených bolo 325 nových záznamov.

V projekte Systematickej obnovy, ale aj v oblasti kontroly, revízií a výpožičiek prešlo odbornou technickou kontrolou celkom 6 226 filmových materiálov na nosiči 16 mm a 35 mm filmový pás. FA zabezpečoval kontrolné, študijné, objednávkové, prírastkové a pracovné digitalizačné projekcie v kinosále SFÚ, spolu sa premietlo 1 238 filmových titulov v celkovom trvaní 459 hodín a zabezpečených bolo 96 hodín DVD/VHS projekcií (299 titulov) pre externých objednávateľov. Za rok 2010 sa celkovo zrealizovalo 4 903 prepisov na nosiče DVD, za účelom doplnenia fondu videonosičov sa realizovali prepisy 5 titulov z 35 mm filmových materiálov na prepisovom pracovisku STV. Za účelom použitia záberov na základe licenčných zmlúv a pre zmluvných partnerov sa realizovali prepisy zo 151 titulov. Oddelenie FA realizovalo aj výpožičky filmových materiálov, v roku 2010 bolo zapožičaných 2 328 filmových titulov. V roku 2010 FA zrealizoval výber materiálov na strihacom stole a vo videoprojekcii pre 25 objednávateľov, prehliadlo sa 332 titulov, čo predstavovalo 89 hodín odbornej práce. Odborný dohľad pri prepise filmových materiálov v externom prostredí a na pracoviskách SFÚ predstavoval spolu 151 hodín. V rámci pracovnej digitalizácie bolo v roku 2010 nahratých a technicky spracovaných celkom 4 031 titulov slovenskej filmovej tvorby na 563 nosičoch DVD.

Vzhľadom na potrebu získať predstavu o prípadných možných dobrovoľných depozitároch, v rámci prípravy plánovanej generálnej inventarizácie audiovizuálneho dedičstva na území Slovenska, FA vypracoval a rozoslal päťstranový všeobecný dotazník. Z oslovených 536 adresátov bola návratnosť odpovedí 148, z toho 46 pozitívnych a 102 negatívnych. Inventarizácia materiálov u dobrovoľných depozitárov bude možná až po vykonaní osobnej obhliadky materiálov v inštitúciách, kde bola odpoveď pozitívna, a po vyhodnotení a zaevidovaní archivovaných materiálov. Do fondov FA bolo za rok 2010 ako nové akvizície celkovo zaevidovaných 1 662 628 metrov filmových archívnych materiálov (archívne prírastky).ODDELENIE DOKUMENTÁCIE A KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB (ODKS)

K činnostiam ODKS patrí kontinuálne získavanie, overovanie a spracovávanie všetkých dostupných informácií o slovenskej kinematografii a katalogizácia zbierok do integrovanej informačnej databázy prostredníctvom postupného napĺňania jednotlivých programových modulov informačného systému SKCINEMA, čo je dlhodobý prioritný projekt SFÚ.

Jednou z prioritných úloh ODKS v roku 2010 bolo pokračovanie v realizácii elektronického spracovania zabezpečovacích kópií písomných i grafických materiálov – vnútornej digitalizácie archívnych zbierok a fondov oddelenia. Medzi stále a systematické činnosti ODKS patrí intenzívna akvizičná činnosť a jej osobitnou úlohou v roku 2010 bolo ukončenie ročného sťahovania archívnych písomných materiálov (cca 1,7 km) z bývalej štátnej organizácie Slovenská filmová tvorba Bratislava (ďalej iba archívny fond Koliba), ktoré sú súčasťou audiovizuálneho dedičstva SR, ich následná sterilizácia v dezinfekčnej komore v Slovenskom národnom archíve a ukladanie v prenajatých skladových priestoroch na Jakubovom námestí v Bratislave. Nemenej dôležitou úlohou bola priebežne vykonávaná revízia zbierok a fondov a ich štatistické spracovávanie, spätné dopĺňanie a upresňovanie faktografických údajov, ako aj správne uchovávanie, ošetrovanie a uskladňovanie písomných, fotografických a grafických archiválií vo vhodnej archívnej obalovej technike a vo vhodných skladových priestoroch. Pracovníci sa priebežne venovali aj štúdiu a spracovávaniu metodík a odborných materiálov, vypracovávaniu všeobecných zásad akvizícií, evidencií a archivácií zbierok a fondov.

Dokumentácia a písomné archiválie. Referát dokumentácie v roku 2010 kontroloval a overoval informácie o slovenskej kinematografii pre potreby katalogizácie, navrhoval a realizoval tvorivé riešenia pri spracovávaní a katalogizovaní filmov, opravoval a dopĺňal údaje o slovenskom filme v informačnom systéme. V rámci akvizície sprievodných dokumentačných materiálov sa archivovali a spracovali rôznorodé sprievodné dokumentačné materiály. V roku 2010 sa archivovalo 6 657 ks výstrižkov z dennej tlače, týždenníkov, dvojtýždenníkov a mesačníkov. Referát dokumentácie sa ďalej zaoberal revíziou a aktualizáciou kartoték, vykonávala sa katalogizácia slovenských, českých i zahraničných animovaných filmov a dokumentačných zložiek k slovenským animovaným filmom do systému ARL, pokračovalo aj priebežné spracovávanie slovenských dokumentárnych filmov a spracovávanie českých a zahraničných dokumentárnych filmov. Súčasne sa realizovali prepisy (resp. OCR) zahraničných jazykových verzií komentárov k slovenským dokumentárnym a hraným filmom (94 filmov – 157 komentárov a dialógových listín), skenovanie ocenení z pozostalostí (27 ks, väčšinou formát A3), skenovanie a OCR filmovej časti slovenskej národnej bibliografie za roky 1971, 1972, 1973 a oprava autorít filmov. V rámci vnútornej digitalizácie písomných dokumentov sa v oddelení realizovala digitalizácia dokumentov zo zložiek osobných fondov Andreja Lettricha, Ivana J. Kovačeviča, Ela Havettu (189 skenov), súčasne boli skatalogizované a naskenované výstrižky k osobnosti Peter Solan (558 nových i modifikovaných autoritatívnych i katalogizačných záznamov). Z dokumentačných zložiek k časti slovenských filmových tvorcov bolo za rok 2010 naskenovaných spolu 7 065 dokumentov a článkov. Priebežne sa spracovávali aj materiály v oblasti akvizícií archívnych materiálov – rukopis Jany Krškovej, vyznamenania Paľa Bielika, rukopisy Milana K. Némethyho, korešpondencia, rukopisy, fotografie, drobné ilustračné materiály a tlače získané od JUDr. Dušana Rolla, súpisy kníh z osobných fondov určených na preradenie do knižnice (Ivan Rumanovský, Anton Krajčovič).

Zbierky fotografických a grafických materiálov. Referát sa venoval aktívnej akvizičnej činnosti, revidoval, odborne ošetroval, katalogizoval, rekatalogizoval, odborne popisoval, skenoval a spracovával zbierky a fondy fotografií a plagátov k slovenským a zahraničným filmovým dielam, tvorcom, udalostiam a podujatiam do čiastkovej databázy informačného systému. V rámci systematickej akvizície zbierok grafických materiálov pribudlo 210 ks predmetových plagátov k 61 podujatiam, 688 ks plagátov k 224 slovenským, českým i zahraničným filmom a 26 ks kalendárov. Spracovali sa aj plagáty z pozostalostí I. J. Kovačeviča, K. Kršku, V. Kubenka, A. Lettricha, S. Lackovej, E. Havettu, V. Pavloviča a V. Zimmera. V oblasti využívania a sprístupňovania fotografických zbierok bolo v roku 2010 spolu poskytnutých 4 687 ks skenov fotografií pre 20 interných používateľov a 3 368 ks skenov fotografií pre 61 externých používateľov. Za rok 2010 sa zrealizovalo celkovo 153 akvizícií, v ktorých sa získalo spolu 3 367 materiálov (čb a farebných fotografií, digitálnych fotografií, distribučných fotografií a pohľadníc). Vlani pokračovala aj najdôležitejšia úloha pre fotoarchív – revízia a štatistické spracovanie zbierok slovenského, českého a zahraničného hraného, dokumentárneho a animovaného filmu, predmetového katalógu a filmových tvorcov, vypracovaný bol celkový štatistický súpis fotoarchívu. V databázovom programe ARL sa systematicky spracovávala zbierka albumov (102 ks) s filmovými fotografiami, ktorá bola prebalená do nových archívnych škatúľ. Systematicky sa uskutočňovala menná a vecná katalogizácia fotografií k slovenskému dokumentárnemu filmu a dokumentačných zložiek zahraničných osobností do systému ARL. V rámci digitalizácie bolo v roku 2010 naskenovaných 7 065 ks z dokumentačných zložiek slovenských osobností, 74 ks fotografií zo slovenských dokumentárnych filmov, 644 ks fotografií zo slovenských hraných filmov. Zrealizovala sa ďalšia fáza reorganizácie digitálneho úložiska.

Knižnica a bibliografia. V špecializovanej knižnici filmologickej literatúry sa za rok 2010 zrealizovalo 7 869 výpožičiek, z toho 2 974 absenčne a 4 895 prezenčne. Ku koncu roka bolo v knižnici zaevidovaných 1 445 čitateľov, za rok 2010 pribudlo 74 nových čitateľov, knižných prírastkov bolo 364. Celkovo vlastní knižnica SFÚ 11 178 knižných jednotiek, 176 CD nosičov, 1 725 scenárov a 2 023 archivovaných periodík. V roku 2010 bolo v knižnici objednaných 8 denníkov (z toho 5 slovenských a 3 české), 43 periodík (z toho 24 slovenských a českých, 19 zahraničných), 6 titulov sa získava na základe výmennej spolupráce, 7 darom a 3 osobnou kúpou v kníhkupectvách (počet získavaných periodík do knižnice predstavuje spolu 59 titulov). V oblasti bibliografických činností sa realizovalo systematické excerpovanie bibliografických jednotiek z cca 60 periodík – základný bibliografický popis na výstrižky, analytický bibliografický popis článkov v ARL s dôrazom na slovaciká.

 

ODDELENIE MEDIATÉKY

Aj v roku 2010 bolo prioritou oddelenia postupné dopĺňanie a kompletizovanie fondu slovenských filmov a dopĺňanie fondu najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie na nosičoch DVD. Fond mediatéky je členený na zbierku slovenských filmov a na zbierku zahraničných filmov. Fond VHS kaziet predstavuje 1 115 slovenských titulov a 8 568 zahraničných titulov, čo je spolu 9 683 VHS. Oddelenie postupne rozširuje fond DVD, ktorý v súčasnosti predstavuje 2 644 titulov, z toho 309 slovenských. Fond Mediatéky sa pravidelne dopĺňa povinnými výtlačkami od slovenských výrobcov, nákupom originálnych nosičov DVD, výberovo nahrávkami z dostupných televíznych staníc, darmi a prepismi z 35 mm filmov a nosičov BTC, katalogizuje sa v osobitnej databáze Excel, po zakúpení programového modulu v rámci integrovaného informačného systému budú dáta prekonvertované na spoločnú systémovú platformu ARL a začlenené do osobitnej databázy informačného systému SKCINEMA. Oddelenie priebežne zabezpečovalo prepisy filmov na filmové podujatia a iné nekomerčné aktivity pre NKC (150 prepisov), prepisy pre externých objednávateľov (50 prepisov) a pokračovala rozsiahla spolupráca na dokumentárnom cykle Slovenské kino (pracovný názov Míľniky slovenskej kinematografie), ktorého je SFÚ koprodukčným partnerom. Oddelenie bude pokračovať v postupnom redukovaní fondu VHS nosičov, nakoľko tituly archivované na týchto nosičoch sa nahrádzajú DVD nosičmi. V roku 2010 do fondu Mediatéky pribudol aj BluRay nosič (film Rewers z poľskej produkcie). Mediatéka v roku 2010 poskytla svoje služby 185 používateľom, zrealizovalo sa 341 externých a 16 interných výpožičiek.


N Á R O D N É K I N E M A T O G R A F I C K É C E N T R U M


NKC v roku 2010 zabezpečovalo realizáciu prioritného projektu Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí. Zároveň opäť vykonávalo aj agendu súvisiacu s členstvom Slovenska a SFÚ v medzinárodných organizáciách, predovšetkým prostredníctvom European Film Promotion (EFP). V roku 2010 sa SFÚ zapojilo do dvoch projektov EFP – Producers on the Move na MFF Cannes a LA Oscar Screenings, čo je projekcia národnej nominácie na cenu Americkej filmovej akadémie za najlepší cudzojazyčný film (Hranica, r. J. Vojtek). V roku 2010 využil slovenský subjekt možnosť finančnej podpory z projektu EFPFilm Sales Support, zameraného na podporu propagácie a predaja filmu v oblastiach mimo Európy, konkrétne išlo o spoločnosť Film Europe, zastupujúcu film Nebo, peklo... zem (r. L. Siváková) v súvislosti s prezentáciou filmu na MFF Pusan. NKC pôsobí aj ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages a je pozorovateľom v sieti európskych filmových fondov EFAD. NKC v minulom roku zabezpečovalo aj pravidelné aktualizácie a novinky pre medzinárodné internetové portály Film New Europe, Cineuropa.org a ďalšie. Prezentácia činnosti SFÚ bola prostredníctvom NKC rozšírená aj na využívanie sociálnych sietí Facebook a Twitter.

Medzi najväčšie projekty prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných filmových festivaloch a filmových trhoch v minulom roku patrili Stánok Central European Cinema na European Film Forum (EFM) Berlín pri MFF Berlín a Pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film pri MFF Cannes, a z ďalších Slovenský deň na MFDF Jihlava, Connecting Cottbus na MFF Cottbus v Nemecku, European Coproduction Forum Lodz na festivale Cinergia v Poľsku, ale aj Prezentácia pripravovaných dokumentárnych filmov na domácom MFF Cinematik Piešťany. Stánok Central European Cinema na EFM v Berlíne bol v roku 2010 spoločným projektom štyroch krajín, a to Slovenska, Českej republiky, Poľska a Slovinska. Na EFM sa uskutočnila aj trhová projekcia filmu Líštičky Miry Fornay, do výberu koprodukčného trhu bol zaradený jej film Môj pes Killer, prvý majoritný slovenský filmový projekt. Spoločný pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film na MFF Cannes 2010 mala Slovenská republika už po siedmykrát. Úspechom slovenskej kinematografie na MFF v Cannes bola vlani účasť filmu režiséra Mátyása Priklera Ďakujem, dobre v oficiálnej súťaži študentských krátkych a stredometrážnych filmov Cinéfondation. Slovensko sa na MFF v Cannes vďaka členstvu SFÚ v EFP už po štvrtýkrát zapojilo do projektu Producers on the Move, nominovaným účastníkom bola producentka Silvia Panáková (spoločnosť Arina). Na oboch sa uskutočnili aj ďalšie aktivity. Na prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí vyšli aj propagačné materiály a publikácie, v roku 2010 to boli konkrétne: Nové slovenské filmy – Upcoming Slovak Films 10 – 11, Slovak Films 08 – 10, Nové slovenské dokumentárne filmy – Upcoming Slovak Documentary Films 10 – 12 a ďalšie rozsahom menšie materiály (MFF Berlín: What´s Slovak in Berlin 2010, MFF Cannes: What´s Slovak in Cannes 2010, MFF Karlovy Varys: What´s Slovak in Karlovy Vary 2010).

 

AUDIOVIZUÁLNE INFORMAČNÉ CENTRUM (AIC)

AIC pôsobí ako informačné centrum o dianí v audiovízii na Slovensku a v zahraničí a s týmto poslaním vykonávalo všetky svoje základné činnosti aj v roku 2010. Spracovávalo podklady pre výrobu propagačných materiálov pri príležitosti podujatí v organizácii NKC, poskytovalo relevantné informácie pre špecializované odborné časopisy Variety, Screen International a Hollywood Reporter, pre články o audiovizuálnom priemysle v strednej a východnej Európe, udržiavalo kontakt s národnými korešpondentmi zahraničných časopisov a aktuálne ich informovalo o dianí v slovenskej audiovízii. V minulom roku sa AIC opäť podieľalo na realizácii početných štatistických súborov. Podľa požadovaných zadaní poskytlo informácie a dáta do EAO, štatistiky Media Salles, Screen Digest, štatistiky o uvádzaní dokumentárnych filmov pre EDN (European Documentary Network) a iné. Podstatnou súčasťou činnosti AIC bolo i poskytovanie informácií pre domáce a zahraničné televízie a periodiká. AIC zabezpečovalo aj vybavovanie žiadostí o informácie a štatistiky zo slovenskej audiovizuálnej oblasti, v jeho agende bola aj asistencia pri získavaní dát a informácií tohto druhu v zahraničí. AIC zabezpečuje aj úlohy vyplývajúce zo Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

AIC aj v minulom roku pravidelne aktualizovalo internetové stránky SFÚ: www.sfu.sk a www.aic.sk, súčasťou správy internetových stránok SFÚ bola aj aktualizácia 1. slovenskej filmovej databázy www.sfd.sfu.sk. Sídlo AIC www.aic.skje jedným zo základných spôsobov distribuovania informácií z diania v slovenskej audiovízii. V roku 2010 bolo v rámci publikovaných správ zintenzívnené predovšetkým informovanie v sekciách Slovenský film v zahraničí, News (anglická mutácia webstránky) a v sekciách, ktoré sú venované kľúčovým zahraničným podujatiam. V priebehu roku 2010 sa tiež skvalitnil servis online katalógu slovenských filmov, ktorý prináša informácie predovšetkým z oblasti pripravovaných slovenských a koprodukčných projektov. Web sídlo www.aic.sk zároveň prešlo úpravami, ktoré smerujú k splneniu štandardov pre informačné systémy verejnej správy a k vytvoreniu užívateľsky čo najprijateľnejšieho prostredia s prehľadnou navigáciou. V roku 2010 SFÚ pokračoval aj v príprave nového web sídla www.sfu.sk, ktorého realizáciu podmienili aktualizované štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Počet návštev webstránky www.sfu.sk v roku 2010 bol 125 532 a www.aic.sk 217 156. Návštevnosť ďalších stránok SFÚ bola nasledovná: www.filmsk.sk malo 48 487 návštev a www.klapka.sk 27 391.ODDELENIE FILMOVÝCH PODUJATÍ

Zahraničné podujatia (príloha č. 2 – str. 24). V prvých mesiacoch roka bola slovenská kinematografia prítomná na dôležitých európskych festivaloch v Terste, Rotterdame a Göteborgu. Vzrástla aj prezentácia na americkom kontinente, dôkazom čoho je uvedenie slovenských filmov na festivaloch v Chicagu, San José, Seattli či Buenos Aires a naše filmy nechýbali ani na festivaloch Európskej únie. Už tradične sa premietali na oslavách Dňa Európy v Madride, Luxemburgu, Ríme, Lyone, Paríži a Štrasburgu. V marci pripravil SFÚ v rámci prezentácie Slovenskej republiky ako čestného hosťa na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni v Taliansku prehliadku slovenských filmov. Prvým zásadným podujatím v roku 2010 bola však prehliadka Kino na hranici v Českom Tešíne a Cieszyne, ktorá sa konala na prelome apríla a mája. Festival uviedol rozsiahlu retrospektívu filmov Martina Šulíka za jeho osobnej účasti a dvanásť súčasných slovenských a koprodukčných filmov, ktorých niektorí tvorcovia sa zúčastnili prezentácie nových projektov a možností koprodukcie na sprievodnom podujatí Stretnutie na hranici (Meeting at the Border). Na základe reciprocity sa po niekoľkých prehliadkach ruských filmov na Slovensku konala v máji v Moskve prehliadka slovenskej kinematografie. Prehliadky sa zúčastnil režisér otváracieho filmu Pokoj v duši Vlado Balko. Na prelome mája a júna sa konal MF filmov pre deti a mládež v Zlíne. Pri príležitosti svojho 50. výročia venoval sekciu aj českým a slovenským filmom, uvedeným a oceneným na predchádzajúcich ročníkoch festivalu. Archív SFÚ poskytol na prehliadku 25 slovenských celovečerných filmov, mnohé osobne uviedli tvorcovia. So zlínskym festivalom sa prelínal MFF Festroia v portugalskom meste Setúbal, ktorý venoval samostatnú poctu slovenskej kinematografii. Táto udalosť patrila k najväčším so slovenskou kinematografiou nielen svojím významom v medzinárodnom meradle, ale aj počtom uvedených slovenských filmov, viacerých za účasti tvorcov. Počas otváracieho večera bolo slovenskej kinematografii udelené ocenenie Krištáľový delfín a dva zo slovenských filmov získali na festivale Zvláštnu cenu poroty, a to Mesiac v nás Diany Fabiánovej a X=X+1 Juraja Krasnohorského. Z hľadiska ocenení prvý polrok úspešne zakončila slovenská prezentácia na festivale Lubušské filmové leto v Lagowe, kde boli ocenené filmy Pokoj v duši a Arsy-Versy.

Druhú polovicu roka tradične otvoril MFF Karlovy Vary, kde sa Slovensko prezentovalo najmä Poctou Paľovi Bielikovi k 100. výročiu jeho narodenia. Pri tejto príležitosti bol slávnostne uvedený film Majster kat a za účasti autorky Petry Hanákovej pokrstená publikácia z edičnej produkcie SFÚ Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra. V programe festivalu boli uvedené aj slovenské a koprodukčné filmy a silné zastúpenie mali slovenskí filmoví profesionáli na podujatiach oddelenia Film Industry. Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecky prínos svetovej kinematografii získal režisér slovenského pôvodu Juraj Herz. Najvýznamnejším podujatím letnej sezóny z hľadiska prezentácie slovenskej kinematografie bola Letná filmová škola v Uherskom Hradišti. V programe festivalu bolo uvedených viac ako štyridsať slovenských celovečerných, stredometrážnych a krátkometrážnych filmov, väčšina za účasti tvorcov. Slovenskému kameramanovi Stanislavovi Szomolányimu bola na podujatí udelená Výročná cena AČFK. Významnou bola projekcia filmu Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska z roku 1969 v novej zreštaurovanej verzii ako súčasť dvojdňového odborného seminára pod názvom Digitalizácia od A po Z, na ktorom s prezentáciou Digitalizácia klasických filmov: slovenský model vystúpili generálny riaditeľ SFÚ, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ a odborný pracovník oddelenia filmového archívu SFÚ pre laboratórne procesy. Súčasťou programu LFŠ bola aj retrospektíva filmov Jána Kadára. V obdobnom termíne sa v Českej republike konal aj Festival nad riekou v Písku, ktorý uviedol sedem slovenských filmov a zastúpenie mali slovenské filmy v auguste aj na Letnej filmovej akadémii v poľskom Zwierzynci. Po prvýkrát sa Slovensko zúčastnilo filmového festivalu Love Is Folly v bulharskej Varne, v septembri sa zasa konalo ďalšie z pravidelných podujatí s účasťou slovenských filmov, a to Třinecké filmové babie leto. Neplánovaným, však veľmi významným podujatím bola prehliadka slovenských filmov v prestížnom kine Champollion v Paríži, ktorá sa konala ako sprievodné podujatie k výstave slovenského gotického umenia v Múzeu Cluny. Počas dvoch týždňov bolo uvedených jedenásť slovenských celovečerných filmov.

Začiatkom októbra Francúzske vydavateľstvo Malavida v Paríži vydalo štyri slovenské filmy z obdobia československej novej vlny Boxer a smrť, Kristove roky, Slnko v sieti a Vtáčkovia, siroty a blázni na DVD s francúzskymi titulkami. Ich uvedenie na trh bolo spojené s projekciou Jakubiskovho filmu Vtáčkovia, siroty a blázni. V októbri sa konal aj MF dokumentárnych filmov Jihlava, kde sa v rámci programu Industry pre filmových profesionálov po prvýkrát konal tzv. Slovenský deň, počas ktorého sa uskutočnili workshopy a prezentácia nových dokumentárnych projektov. Vo výbere projektov pitchingového fóra East European Forum sa prezentoval pripravovaný film režiséra Jara Vojteka Rómovia idú do volieb, otváracím filmom festivalu bol koprodukčný film Nesvadbovo.V novembri odštartovalo podujatia so slovenskou účasťou Fórum európskeho filmu v Lodži, kde popri ôsmich nových filmoch bola v programe zaradená retrospektíva filmov Juraja Jakubiska, sekcia filmov venovaná téme Jánošík a festival si pripomenul aj 100. výročie narodenia Paľa Bielika. S jednodňovým odstupom sa začal Medzinárodný filmový festival Listapad v Minsku. Slovenská tvorba bola bohato zastúpená v súťaži dokumentárnych filmov tromi celovečernými dielami, a to Ako sa varia dejiny, Hranica a Osadné. Na MFF Cottbus malo Slovensko zastúpenie po niekoľkoročnej prestávke na koprodukčnom filmovom podujatí Connecting Cottbus. Vo výbere projektov filmového trhu bol aj pripravovaný slovenský film Budeme sa stretať v snoch Juraja Nvotu. V novembri sa konal aj Festival filmov strednej Európy CinEast v Luxemburgu, kde Slovensko reprezentovalo sedem filmov a na španielskom festivale Týždeň experimentálneho filmu v Madride sa konala retrospektíva šiestich celovečerných filmov Dušana Hanáka. Tradičnou novembrovou akciou bol Filmový seminár v Maďarsku. Okrem Budapešti sa tentoraz konali projekcie aj v Ostrihome a Segedíne. Diváci mohli vidieť dve desiatky nových filmov. Medzi dôležité podujatia patrila aj slovenská participácia na MFF Black Nights v Tallinne v Estónsku. Festival uviedol retrospektívu piatich filmov z obdobia československej novej vlny a viaceré filmy z aktuálnej produkcie. Kolekcia slovenských animovaných filmov sa premietla na putovnom festivale Festival on Wheels v Turecku. Poslednou zahraničnou prehliadkou roku 2010 boli Dni slovenského filmu v Srbsku v decembri. Išlo o recipročné podujatie k Dňom srbského filmu v Bratislave z roku 2009. Prehliadky sa konali okrem Belehradu aj v Novom Sade, Báčskom Petrovci a Niši. Premietlo sa sedem celovečerných filmov.

Domáce podujatia (príloha č. 1 – str. 19). V domácom prostredí bol SFÚ tradične spoluorganizátorom Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest. Na festivale bolo uvedených viacero slovenských filmov a SFÚ sa podieľal na programe významnými sprievodnými podujatiami, konkrétne sa konala prezentácia nového DVD Slovenský animovaný film, prezentácia publikácie Filmový zemepis Viery Langerovej, zvláštne uvedenie filmu Organ Štefana Uhra na digitálnej zreštaurovanej kópii na nosiči Blu-ray a spolupráca na výstave poľských filmových plagátov. Účasť SFÚ na MFF Envirofilm v Banskej Bystrici sa tento rok niesla v znamení 100. výročia narodenia Paľa Bielika. Spomínané výročie rezonovalo v júni aj na festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, kde bola pokrstená publikácia Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra Petry Hanákovej. Na tomto podujatí sa SFÚ predstavil aj ako koproducent projektu 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna Martina Šulíka, uvedeného v slovenskej predpremiére. Jesennú sezónu domácich festivalov otvoril MFF Cinematik v Piešťanoch. SFÚ sa na ňom podieľal najmä prípravou panelu Prezentácia pripravovaných dokumentárnych filmov. V septembri SFÚ spoluorganizoval prehliadku Projekt 100. Súčasťou tohtoročnej kolekcie bol najnovší koprodukčný film Jana Švankmajera Prežiť svoj život a dva krátke filmy slovenských tvorcov, a to Kamene Kataríny Kerekesovej a X=X+1 Juraja Krasnohorského. Od konca septembra do polovice novembra sa vo vysokoškolskom klube Elam v Bratislave konali tri projekcie slovenských celovečerných filmov. Viaceré slovenské filmy uviedol Etnofilm Čadca, ktorý venoval aj samostatný priestor tvorbe Paľa Bielika. V októbri sa konali v Bratislave dve medzinárodné podujatia – Bienále animácie Bratislava a Cena Dunaja s kolekciou animovaných filmov z filmového archívu SFÚ. Na MFF horských filmov v Poprade SFÚ prezentoval obnovenú kópiu filmu Medená veža Martina Hollého. Štvrté slovenské filmobranie v Prievidzi bolo venované režisérovi Štefanovi Uhrovi a hercovi Jozefovi Dóczymu. V polovici novembra sa v Trenčíne konal Festival francúzskych filmov, ktorý je recipročným podujatím Festivalu slovenských filmov vo francúzskom družobnom meste Cran-Gevrier. Seminár slovenských filmov v Nitre sa zameral na adaptácie literárnych diel, spolu premietol sedemnásť celovečerných filmov a konala sa aj výstava filmových plagátov. V novom novembrovom termíne sa konal MFF Bratislava, SFÚ sa podieľal na jeho retrospektíve Jana Švankmajera. Od októbra do decembra sa vo Filmovom klube Cinefil v Košiciach premietlo množstvo dokumentárnych filmov z archívu SFÚ.

 

EDIČNÉ ODDELENIE

Knižné projekty.V roku 2010 SFÚ participoval na vydaní troch publikácií. Na úvod roka vyšla monografia Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra autorky Petry Hanákovej v spolupráci s Vysokou školou múzických umení (VŠMU), v závere roka zasa SFÚ s VŠMU spolupracoval pri monografii Viktor Kubal. Filmár – výtvarník – humorista z pera Rudolfa Urca, ktorú vydala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). Medzi oboma publikáciami sa na knižný trh dostal konferenčný zborník Béla Balázs – Chvála filmového umenia, ktorého súčasťou sa stalo aj DVD s filmom Eduarda Grečnera Drak sa vracia. Vydala ho ASFK v spolupráci so SFÚ a FTF VŠMU. K výraznej zmene pôvodného zámeru došlo v súvislosti s Filmovou ročenkou 2009. Kvôli dlhodobému výpadku vo vydávaní filmových ročeniek bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého vyjde súborná Filmová ročenka 2006 – 2010. Počas roka sa rozpracovali ďalšie dva knižné projekty. Jedným je text Petra Gavaliera „Pábitelský“ svet Bohumila Hrabala v pohyblivých obrazoch Jiřího Menzla a tiež revidované, aktualizované a doplnené druhé vydanie rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie autorskej dvojice Václav Macek – Jelena Paštéková, pripravovanej k blížiacemu sa 50. výročiu vzniku SFÚ. Súčasťou edičných aktivít bola aj vlani spolupráca s ASFK a VŠMU na vydávaní časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. V roku 2010 boli spracované opäť dve čísla periodika, hlavnou témou prvého z nich bola Neuroveda a film a druhé bolo venované súčasnej talianskej kinematografii.

DVD produkcia.Aj v roku 2010 SFÚ pokračoval v oblasti vydávania DVD v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press. Predmetom spolupráce sa najskôr stala posledná z radu DVD edícií venovaných najlepším dielam z histórie slovenskej kinematografie Slovenský film 40. a 50. rokov, ktorá mala nadviazať na veľmi úspešnú sériu filmov z obdobia 60. rokov. V priebehu prác na uvedenej edícii (v zložení titulov: Kapitán Dabač Paľa Bielika, Šťastie príde v nedeľu Jána Lacka, Rodná zem Jozefa Macha, Štyridsaťštyri Paľa Bielika, Štvorylka Jozefa Medveďa a Karola Kršku, Varúj...! Martina Friča, Vlčie diery Paľa Bielika, Katka Jána Kadára, Čert nespí Petra Solana, Dáždnik svätého Petra Frigyesa Bána a Vladislava Pavloviča) sa však ukázalo, že technická zložitosť a časová náročnosť technologických procesov výrazne prekračujú skúsenosť z predchádzajúcich rokov, čo spôsobilo posun vydania tejto DVD edície na rok 2011. Napriek tomu sa v edičnom oddelení spracovali grafické podklady a zredigovali textové materiály pre časopisy, ktoré sú jej súčasťou. Vzhľadom na spomínaný posun projektu sa SFÚ a Petit Press dohodli na súbežnej realizácii ďalšieho výberu filmov pre rok 2010. Stala sa ním Zlatá kolekcia slovenských filmových rozprávok v zložení titulov Perinbaba a Pehavý Max a strašidlá Juraja Jakubiska, Soľ nad zlato Martina Hollého, Mahuliena, zlatá panna a Kráľ Drozdia brada Miloslava Luthera. Tieto rozprávky vyšli na jeseň v náklade 90 000 nosičov. Koncom roka SFÚ pripravil vydanie kompletu 3 x Dušan Hanák (s filmami 322, Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ) a s ASFK spolupracoval na príprave vydania 2-DVD Martin Slivka – Výber z tvorby. Za významnú možno označiť spoluprácu s francúzskym vydavateľstvom Malavida, ktorému SFÚ poskytol práva a podklady pre vydanie štyroch DVD s filmami Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Kristove roky a Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska. Za rok 2010 bolo celkom vydaných 12 DVD.

Mesačník Film.sk.Časopis Film.sk s podtitulom mesačník o filmovom dianí na Slovensku vstúpil v roku 2010 do jedenásteho ročníka, čiže už do druhej dekády svojej existencie. Spolu vyšlo 12 čísiel, vrátane zvláštneho vydania v podobe programového bulletinu k nekomerčnej putovnej prehliadke Projekt 100 – 2010, ktoré vyšlo spolu s Film.sk 9/2010. V roku 2010 sa Film.sk predával na 16 vybraných miestach v Bratislave i v niektorých mimobratislavských regiónoch a naďalej sa realizovala predplatiteľská služba prostredníctvom spoločnosti L. K. Permanent, pričom počet predplatiteľov k 31. decembru 2010 bol 204, vrátane členov SFTA a filmových klubov združených v ASFK. Aj v minulom roku vychádzal Film.sk v osvedčenej obsahovej štruktúre, nové rubriky z predchádzajúceho roka v ňom potvrdili svoje miesto, so záujmom sa stretol projekt na pokračovanie pod názvom Hodnotenie Film.sk – hodnotenie celovečerných slovenských a majoritne slovenských koprodukčných filmov v slovenských kinách podľa filmových vedcov a kritikov, v ktorom ôsmi slovenskí renomovaní filmoví vedci, historici, kritici a publicisti dvakrát do roka vo forme bodového hodnotenia v stupnici od päť po jeden vyjadrujú svoj názor na filmy premiérované v hodnotiacom roku. Slovenské filmy s premiérou v roku 2010 boli vzhľadom na ich nízky počet predmetom hodnotenia iba v jednej tabuľke za celý rok, ktorá vyšla v januárovom vydaní Film.sk 1/2011. V minulom roku sa Film.sk zameriaval aj na propagovanie činnosti a aktivít SFÚ, v druhej polovici roka publikoval pri príležitosti 20. výročia vzniku SFÚ ako samostatnej inštitúcie anketu na pokračovanie, v ktorej významné osobnosti odpovedali na otázku, ako vnímajú uplynulých dvadsať rokov činnosti SFÚ. Film.sk vlani opäť uverejnil šesť nevyberateľných príloh so súbornými a komplexnými informáciami, tematicky viazanými na aktuálne udalosti, a vyšlo aj päť vkladaných príloh, čo je zatiaľ najviac v histórii časopisu. Aj v roku 2010 vychádzal Film.sk na internetovej adrese www.filmsk.sk. Rok 2010 bol pre mesačník Film.sk rozhodujúci, pretože po niekoľkoročných úvahách o jeho grafickom redizajne sa začali realizovať prvé nové grafické návrhy a stanovila sa aj zmena formátu časopisu z pôvodného rozmeru 100 x 200 mm na formát A5. Prvé vzorové číslo v zmenenom formáte i čiastočne modifikovanej grafickej úprave bolo zvláštne vydanie Film.sk 9/2010 – Projekt 100, venované rovnomennej nekomerčnej putovnej prehliadke.Ď A L Š I E O D D E L E N I A


ODDELENIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA(OGR)

OGR aj v roku 2010 vykonávalo činnosti vo svojich dvoch hlavných okruhoch – koncepčné, organizačné a administratívne práce súvisiace s výkonom činnosti SFÚ, a v súčinnosti s ekonomickým oddelením zabezpečovanie agendy týkajúcej sa predaja vysielacích a iných licenčných práv k slovenským filmom, ku ktorým v zmysle audiovizuálneho zákona vykonáva SFÚ autorské práva. SFÚ realizuje výkon práv k slovenským audiovizuálnym dielam vyrobeným štátnymi organizáciami pred rokom 1991 a ekonomické zhodnocovanie týchto práv poskytovaním licencií na použitie filmových diel. V roku 2010 SFÚ poskytol na základe licenčných zmlúv práva na použitie slovenských filmov pre siedmich zmluvných partnerov, z čoho dominantnú časť tvorí poskytnutie práv na televízne vysielanie dlhometrážnych hraných filmov v Slovenskej republike a Českej republike. Okrem práv na použitie diel v televíznom vysielaní alebo iným spôsobom verejného uvedenia poskytuje SFÚ tretím osobám aj práva na použitie ukážok zo slovenských filmov, a to najmä za účelom ďalšieho použitia týchto ukážok v nových audiovizuálnych dielach. Celkom bolo v roku 2010 uzatvorených 39 zmlúv o použití ukážok zo slovenských archívnych filmov a jedna zmluva s francúzskym vydavateľstvom Malavida, týkajúca sa vydania štyroch slovenských filmov na nosičoch DVD. Z hľadiska príjmov SFÚ ide o základnú činnosť, ktorá tvorí najdôležitejšiu súčasť napĺňania tržbovej stránky rozpočtu. Rok 2010 bol z tohto pohľadu úspešný, podarilo sa uzavrieť zmluvy na predaj televíznych vysielacích práv pre Slovenskú televíziu, televíziu Markíza, televíziu JOJ, TA3, Českú televíziu, TV CSFilm a TV Barrandov. V roku 2010 SFÚ poskytol na základe licenčných zmlúv práva na použitie celkom 114 slovenských dlhometrážnych filmov. Pokračovala aj veľmi úspešná kontinuálna spolupráca s televíziou TA3 pri uvádzaní filmových týždenníkov, ešte v úplnom závere roka 2009 došlo k podpísaniu zmluvy na 105 Týždňov vo filme, koncom roku 2010 išlo o zmluvu na 205 týždenníkov s vysielacími právami na roky 2011 – 2012. S televíziou Markíza pokračovala celý rok spolupráca na základe rámcovej licenčnej zmluvy o používaní citácií do spravodajských a publicistických relácií, uzatvorená v roku 2010 na licenčné obdobie dvoch rokov.

OGR v minulom roku opäť zodpovedalo aj za úspešný chod sekretariátu generálneho riaditeľa a vedenie príručnej registratúry OGR. Za rok 2010 bolo na sekretariáte SFÚ vybavených 4 293 písomností. K rozsiahlym materiálom OGR v roku 2010 patrilo vypracovanie Výročnej správy SFÚ za rok 2009. Následne v súčinnosti s tlačovou tajomníčkou jeho pracovníci zorganizovali verejný odpočet činnosti SFÚ, ktorý bol spojený s výročnou tlačovou konferenciou. Tlačová tajomníčka SFÚ v roku 2010 pripravovala tlačové správy rôzneho typu a charakteru, v roku 2010 SFÚ vydal 58 tlačových správ (príloha č. 3 – str. 36). Tlačová tajomníčka ďalej zabezpečovala a udržiavala systematický a nepretržitý kontakt s médiami, sprostredkovávala a aj osobne poskytovala rozhovory pre médiá, pripravovala programové prílohy k podujatiam SFÚ do denníka SME. Najčastejšie sa komunikácia s médiami realizovala prostredníctvom internetu, aktualizovaný novinársky e-mailový adresár k 31. decembru 2010 predstavoval 238 menných novinárskych adries, 55 všeobecných adries slovenských médií, vrátane spravodajských agentúr, a 20 adries českých médií. Aj v roku 2010 tlačová tajomníčka pokračovala v nadviazanej spolupráci s kultúrnou internetovou tlačovou agentúrou pre médiá www.premedia.sk. V náplni činnosti OGR je aj spolupráca na programovaní Filmového klubu Charlie centrum na Špitálskej ulici v Bratislave, ktorý spravuje SFÚ. Ten bol z technických príčin po celý rok 2010 dočasne uzavretý, a teda bolo pozastavené aj premietanie archívnych filmov v študijnom kine. SFÚ má pripravenú štúdiu využiteľnosti tohto objektu vo forme projektu Cinema Arthaus.

PREDAJŇA KLAPKA.SK

V roku 2010 vstúpila predajňa Klapka.sk do svojho tretieho roka prevádzky s cieľom upevniť na trhu etablovanú pozíciu s prevažne slovenskou audiovizuálnou tvorbou, prednostne zameranou na filmové médium. Jej ponuka je určená pre širokú verejnosť. V roku 2010 predajňa Klapka.sk rozšírila aj komisionársky predaj produktov oproti predchádzajúcemu obdobiu, čím sa rozšírila a obohatila ponuka predaja o viac ako štyri desiatky druhov tovaru z ponúkaného sortimentu. Paralelne sa vyvíjal aj internetový predaj prostredníctvom www.klapka.sk, internetová stránka bola spustená ešte v roku 2009, čo následne zvýšilo objem predaných produktov formou zásielkového predaja. Tento trend bol zachovaný a posilnený aj v roku 2010, zásielkový predaj je možné hodnotiť ako úspešný. Oddelenie realizovalo predaj svojho sortimentu aj formou tzv. stánkového predaja na filmových podujatiach. V budúcnosti plánuje predajňa rozšíriť svoje marketingové aktivity, zároveň sa uvažuje aj o expanzii do zahraničia. V roku 2010 sa v predajni Klapka.sk a prostredníctvom jej predajných aktivít celkovo predalo 5 387 DVD nosičov a 1 027 filmových publikácií.

KANCELÁRIA MEDIA DESK

Kancelária MEDIA Desk Slovenská republika vznikla na základe Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou v roku 2003. V roku 2010 ju v rámci Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež riadilo Riaditeľstvo programu MEDIA v Bruseli (od 1. januára 2011 patrí kancelária MEDIA Desk pod Výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru, EACEA). Sídlom kancelárie a tiež právnym subjektom zastrešujúcim jej činnosť je od 1. januára 2006 SFÚ (podľa dohody medzi Európskou komisiou, MK SR a SFÚ, a na základe príkazu ministra kultúry a delimitačného protokolu). V roku 2010 kancelária MEDIA Desk pokračovala v plnení úloh definovaných v rozhodnutí Európskej komisie o poskytnutí grantu: všetkým záujemcom bez rozdielu poskytovala informácie o programe MEDIA, uchádzačom o podporu z programu MEDIA poskytovala konzultácie a tiež vyvíjala aktivity smerujúce k hlbšiemu začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho priestoru. Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2010 z programu MEDIA podporu v celkovej výške 587 266 €, ide o druhú najvyššiu ročnú podporu od roku 2003. Z toho priama podpora v rámci programu MEDIA predstavuje 508 489 €, nepriama v rámci siete Europa Cinemas je 78 777 €. Z podpory MEDIA predstavujú jednotlivé schémy nasledovné sumy: Výberová podpora kinodistribúcie 24 500 €, Podpora festivalov 80 000 €, Podpora tréningov 189 306 € a Automatická podpora kinodistribúcie 214 683 €. Celková úspešnosť uchádzačov o podporu ostáva naďalej veľmi vysoká, pohybuje sa v rámci jednotlivých schém okolo 85 percent.

K pravidelným činnostiam kancelárie patria informačné aktivity zamerané na distribúciu rôznorodých informácií o programe MEDIA a ďalších informácií o európskom audiovizuálnom trhu. Ich šírenie sa realizuje prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – emailom, cez internet (www.mediadeskslovakia.eu) a formou tlačených materiálov. Kancelária tiež publikovala dve čísla informačného bulletinu MEDIA Info a pokračovala vo vydávaní a distribúcii elektronického newslettra, za rok 2010 publikovala celkom 41 čísiel. Už tradične vydala aj komplexný súhrn informácií o stave slovenskej audiovízie pod názvom Správa o stave slovenskej audiovízie 2009 v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý mal svoju medzinárodnú premiéru na Marché du Film v Cannes. Správa je medzinárodne renomovaným materiálom, z ktorého čerpajú i medzinárodné inštitúcie a jej vysokú kvalitu ocenila i zvláštnym listom eurokomisárka pre vzdelávanie a kultúru Androulla Vassiliou. Kancelária vydala aj publikáciu Program Európskej únie MEDIA pre dokumentaristov. Od marca 2010 spustila aj vlastnú informačnú stránku na Facebooku. Z ďalších činností kancelária v roku 2010 spoluorganizovala workshop Budúcnosť marketingu a financovania filmov, seminár Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe a Minifestival európskeho filmu 7x7, počas ktorého bolo v siedmich slovenských mestách uvedených sedem európskych filmov, podporených z programu MEDIA. Celková návštevnosť na všetkých premietaniach bola 2 627 divákov. Pracovníci kancelárie sa vlani zúčastnili na slovenskom rezidenčnom workshope Torino Film Lab a na slovenskom rezidenčnom workshope európskeho tréningového programu MAIA.

 

Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v roku 2010


Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie patrí k dlhodobým projektom SFÚ a v súčasnej podobe sa začal realizovať v roku 2006 po schválení vládou Slovenskej republiky ako dlhodobý projekt s výhľadom do roku 2020. Cieľom projektu je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho dedičstva primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. V októbri 2008 SFÚ v súlade s plánom úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády vypracoval a predložil MK SR materiál Aktualizácia projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR. V januári 2009 tento materiál vláda schválila, čím sa stal záväzným podkladom pre rozpracovanie ďalších úloh a činností súvisiacich s realizáciou projektu v strednodobom horizonte (roky 2009 – 2011).

FILMOVÉ ZBIERKOVÉ FONDY

Projekt Systematickej obnovy zabezpečuje v SFÚ oddelenie FA. Laboratórne spracovanie archívnych fondov a výroba nových materiálov sa uskutočňujú v certifikovaných filmových laboratóriách Ateliéry Bonton Zlín, a.s., kompletný reťazec digitálneho postprodukčného spracovania filmových materiálov zabezpečuje spoločnosť STUDIO 727, s.r.o.

Dlhometrážne hrané filmy – kompletná obnova a záchrana.Svojím rozsahom a náročnosťou ide o významnú oblasť riešenej problematiky. Výroba nových filmových kópií a duplikačných materiálov je v tomto prípade jedinou cestou, ako zabezpečiť stabilný nosič zároveň plne kompatibilný s rýchlo sa meniacimi a vyvíjajúcimi štandardami v oblasti elektronického digitálneho záznamu obrazu. SFÚ tak vytvára nielen obnovené duplikáty rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálov a obnovené duplikáty filmových kópií na 35 mm filmovej polyesterovej podložke, ale tiež i obrazové elektronické nosiče, plne postačujúce súčasným technológiám digitálneho záznamu. V roku 2010 sa laboratórne spracovávali čiernobiele hrané filmy Varúj..!, Vlčie diery, Kapitán Dabač, Štyridsaťštyri, Štvorylka, Čert nespí a Dialóg 20-40-60, ďalej farebné hrané filmy Pán Machuľa vo vesmíre I a II, Šťastie príde v nedeľu, Rodná zem, Kráľ Drozdia brada, Sladký čas Kalimagdory a farebný dokumentárny film Kvety Tatier. Vykonaná bola kontrola, diagnostika, čistenie, odplesnenie a prebiehala laboratórna výroba nových filmových materiálov, t.j. kompletná obnova (vyrovnávacie kontrolné kópie, nová KK, DP, DN, kontrolná kópia z DN, distribučná kópia a prepisy zvuku do formátu *.wav). V oblasti digitálnych operácií sa spracovávali čiernobiele filmy Kapitán Dabač, Štyridsaťštyri, Štvorylka, farebné filmy Šťastie príde v nedeľu, Kráľ Drozdia brada, Mahuliena, zlatá panna, Perinbaba, Rodná zem a uskutočnilo sa aj digitálne reštaurovanie zvuku celovečerných filmov Soľ nad zlato a Ja milujem, ty miluješ. Procesom kompletnej obnovy dlhometrážnych hraných a dokumentárnych filmov podľa všetkých bodov výrobnej schémy laboratórnych a digitálnych operácií prešlo celkom 15 titulov v laboratórnej časti a 10 titulov v digitálnej časti.

Krátkometrážne dokumentárne filmy – kompletná záchrana a obnova.Výrobný postup zahŕňal kompletný výrobný reťazec laboratórnych operácií, ktorým sa v roku 2010 spracovávali čiernobiele filmy Za slobodu a Na ostrove kormoránov. V oblasti digitálnych operácií sa spracovával čiernobiely film Odchádza človek a farebný film Martin Jonáš. Celkovo procesom obnovy prešli v roku 2010 celkom 4 tituly krátkometrážnych dokumentárnych filmov, z toho 2 tituly v laboratórnej časti a 2 tituly v digitálnej časti.

Fond spravodajských filmov Týždeň vo filme a Kinožurnál – obnova a záchrana. Významnú súčasť slovenského archívneho filmového fondu tvorí spravodajský film. Tvorba spravodajského filmu Týždeň vo filme, neskôr pod názvom Kinožurnál, sa datuje od roku 1945 po rok 1990. Každý ročník obsahuje 52 až 53 čísiel, t.j. 52 až 53 titulov filmov. Okrem toho sa v kolekcii daných ročníkov sporadicky objavujú doplňujúce materiály, tzv. dodatky, označované tiež ako šoty. V oblasti laboratórnych prác sa v roku 2010 spracovávali kompletné ročníky spravodajských filmov Týždeň vo filme, a to ročník 1981 – čísla 1 až 52 a ročník 1982 – čísla 1 až 52 a tiež kompletné ročníky spravodajských filmov Kinožurnál, a to ročníky 1983 – čísla 1 až 52, 1984 – čísla 1 až 53 a 1990 – čísla 1 až 52. Predmetom laboratórnych prác bolo kompletné ošetrenie, vrátane protiplesňového procesu a diagnostika dodaných originálnych filmových materiálov, výroba novej KK, prepisy na digitálne a analógové nosiče. Procesom obnovy spravodajských filmov prešlo v roku 2010 celkom 261 titulov krátkometrážnych filmov.

Krátkometrážne animované filmy.Výrobný postup zahŕňal kompletný výrobný reťazec laboratórnych a digitálnych operácií. V oblasti laboratórnych prác sa spracovávali farebné filmy Údel, Socha, Pomóóóc a Prečo máme radi sliepky, v oblasti digitálnych prác sa spracovávali farebné filmy Idol, Janko Hraško, Na pravé poludnie, Údel, Socha, Pomóóóc, Prečo máme radi sliepky. Procesom obnovy prešlo v roku 2010 celkom 7 titulov krátkometrážnych animovaných filmov, z toho 4 tituly v laboratórnej časti a 7 titulov v digitálnej časti.

Diagnostika a odplesnenie rozmnožovacích materiálov.Plesne predstavujú závažný zdroj nezvratných poškodení filmového pásu. Malé množstvo infikovaného materiálu dokáže poškodiť rozsiahly, spolu uskladnený zbierkový fond, preto je nutná pravidelná kontrola a dezinfekcia postihnutých častí archívneho fondu. Originálny rozmnožovací a zabezpečovací materiál, na ktorom sa pracovalo v roku 2010, bol do SFÚ prevzatý z prostredia, kde sa skladoval v nevyhovujúcich podmienkach, bol vystavený kontaminácii a už v predchádzajúcom období sa pri postupnom spracovávaní týchto materiálov ukázalo, že vykazujú napadnutie plesňou. Uloženiu materiálov v novom archívnom priestore SFÚ v Pezinku musí predchádzať spracovanie aktuálnej diagnostiky a kompletné ošetrenie. Z tohto dôvodu sa realizovala kompletná kontrola, oprava, odplesnenie a diagnostika dodaných originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálov. Všetky materiály boli kompletne ošetrené a zdiagnostikované, celková metráž ošetrených materiálov predstavuje 518 698 metrov.


Informačný systém SK CINEMA

SFÚ v zmysle audiovizuálneho zákona vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť informačného systému verejnej správy. SFÚ realizuje dlhodobý projekt Integrovaného audiovizuálneho informačného systému SKCINEMA od roku 2002 na základe projektu schváleného MK SR. Informačný systém SKCINEMA je určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Na konci januára 2010 bol na MK SR predložený návrh prioritného projektu SKCINEMA – integrovaný audiovizuálny informačný systém, ktorý bol zameraný na rozvoj informačného systému SKCINEMA ako dlhodobého projektu SFÚ, komplementárnej súčasti projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie. V máji 2010 bol vypracovaný a generálnym riaditeľom SFÚ schválený Realizačný projekt informačného systému SKCINEMA na roky 2010 – 2012. Jeho účelom je určiť priority, úlohy a činnosti rozvoja projektu informačného systému SKCINEMA na roky 2010 – 2012.

Zvýšenie technickej interoperability systému.Na základe zmluvy so Slovenským ústavom technickej normalizácie bol SFÚ poverený spracovaním slovenského prekladu normy EN 15744 Film identification – Minimum set of metadata for cinematographic works, ktorý začal realizovať už v roku 2009. K 30. aprílu 2010 bol pripravený slovenský preklad s názvom STN EN 15744 Identifikácia filmov. Minimálny súbor metadát pre kinematografické diela. V júli 2010 bola norma oznámená vo Vestníku ÚNMS SR a do platnosti vstúpila v auguste 2010, pričom nahradila anglickú verziu STN EN 15744 z júna 2009 v celom rozsahu. V súvislosti s prekladom tejto normy bola vytvorená aktualizácia návrhu mapovania existujúcich údajových štruktúr filmografických záznamov (vo výmennom formáte UNIMARC) na STN EN 15744 Identifikácia filmov. Minimálny súbor metadát pre kinematografické diela. V roku 2010 bola schválená aj európska norma EN 15907 Film identification – Enhancing interoperability of metadata – Element sets and structures ako komplementárna a rozširujúca EN 15744. SFÚ bol poverený Slovenským ústavom technickej normalizácie aj spracovaním slovenského prekladu tejto normy, ktorý začal realizovať v roku 2010. Uvedené európske normy predstavujú základný rámec pre interoperabilitu informačných systémov filmových archívov, ako aj ostatných inštitúcií s filmografickými databázami.

Zvýšenie sémantickej interoperabilty systému a obohatenie obsahu.Predmetom spracovania prostredníctvom softvérových prostriedkov informačného systému sú postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, s dôrazom na slovenské kinematografické diela a vytváranie Slovenskej národnej filmografie. Základnou softvérovou platformou systému SKCINEMA je modulárny systém Advanced Rapid Library (ARL). V roku 2010 pokračoval nárast počtu nových záznamov, ako aj vytváranie elektronických kópií archívnych dokumentov alebo ich častí na pracovné účely s možnosťou ich prepojenia na katalogizačný záznam. Ku koncu roka 2009 bol celkový počet záznamov 178 967 a k 31. decembru 2010 to bolo 206 497 záznamov, čo predstavuje nárast o 27 530 záznamov. V rámci projektu SKCINEMA sa realizujú aj prepisy listinných materiálov a písomností k audiovizuálnym dielam katalogizovaným v SKCINEMA do elektronickej podoby, ako aj ich kontrola na základe zvukovej stopy filmu, prípadne priame prepisy zvukových záznamov do písomnej elektronickej podoby. V oblasti rozvoja elektronickej katalogizácie a odborného popisu sa naďalej rozpracovávali metodiky katalogizácie pre popis jednotlivých druhov hesiel, zbierkových predmetov, zbierok a fondov do formátu UNIMARC.

Pre podporu filmologického vzdelávania, výskumu a vývoja pre používateľov služieb SFÚ bolo v roku 2010 zakúpené ročné predplatné špecializovanej bibliografickej databázy článkov s plnými textami z vybraných filmových periodík Film & Television Literature Index with Full Text, ktorá je od 1. júna 2010 dostupná v knižnici SFÚ. SFÚ predplatil na jeden rok aj balíček databáz Art Package (FIAF International Index to Film Periodicals PLUS, American Film Institute Catalog, Film Index International), ktorý je dostupný v knižnici SFÚ od januára 2011. Pre zvýšenie viacjazyčnosti boli do systému ARL zavedené predmetové heslá Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) v celkovom počte 2 827 hesiel spolu so slovenským prekladom.

Zvýšenie rozsahu a kvality služieb poskytovaných používateľom a sprístupnenie obsahu prostredníctvom webového rozhrania.V súvislosti s plánovaným sprístupnením výstupov z projektu SKCINEMA prostredníctvom webového rozhrania – modulu IPAC2 systému ARL, bolo webové rozhranie v roku 2010 testované v internej prevádzke vybranými pracovníkmi SFÚ z pracovnej skupiny SKCINEMA, pričom webové rozhranie je už pripravené na priame sprístupnenie verejnosti. V decembri 2010 boli pripravené dodatočné grafické úpravy webstránky SKCINEMA. Do systému ARL bol v decembri 2010 implementovaný aj koncept spracovania rolí autorov a zaradenie autorov do štábov, kvôli špecifickému zobrazovaniu tvorivých funkcií pri výrobe filmu vo filmografických záznamoch.

Rozvoj ľudských zdrojov v SFÚ v oblasti katalogizácie a odborného popisu.Pre troch interných pracovníkov SFÚ, ktorí budú realizovať odborné činnosti prostredníctvom systému ARL, sa realizovali interné školenia s cieľom oboznámiť sa s prácou so softvérom ARL. V marci 2010 sa zrealizovala pravidelná aktualizácia/upgrade softvérovej platformy ARL a pripravené boli aj nové technologické riešenia. V súvislosti s týmito technologickými zmenami v softvérovej platforme ARL sa jeden pracovník zúčastnil školenia správcu ARL I. Koordinátor projektu SKCINEMA sa počas roka zúčastnil viacerých konferencií a stretnutí filmových odborníkov v zahraničí na tému práce v audiovizuálnych archívoch a rozvoja systému ARL.

Doplnenie hardvérového vybavenia, technologického zariadenia a bežného softvéru. Počas roka 2010 sa zrealizoval nákup troch nových licencií pre klienta ARL. Tiež sa rozšírila licencia pre prácu s databázou Caché (systém ARL), čo súvisí s modulom IPAC (pre webové sprístupnenie výstupov z projektu SKCINEMA), ako aj so zvýšením počtu pracovníkov, ktorí budú pracovať so systémom ARL.

Ďalšie významné aktivity súvisiace s projektom informačného systému SKCINEMA.Na základe výberového konania na poskytovanie služieb outsourcingu informačných technológií (servis HW, SW a PC siete), ktoré sa uskutočnilo v marci 2010, bola vybraná spoločnosť Expert_for_3D_Landscape, s. r.o. s najnižšou cenovou ponukou.

Poznámka: Správa o činnosti SFÚ v roku 2010 obsahuje len výber najdôležitejších činností a údajov za uplynulý rok. Vypracovaná je na základe dokumentu Výročná správa SFÚ za rok 2010, ktorá je v plnom znení zverejnená na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk a na internetovej stránke MK SR www.culture.gov.sk. Informácie o všetkých službách SFÚ, kompletné kontakty (príloha č. 4 – str. 38) a platný Výpožičný poriadok nájdete takisto na internetovej stránke SFÚ, základné informácie sú dostupné aj v anglickej verzii.

 

PRÍLOHY

PODUJATIA S FILMOM NA SLOVENSKU, KTORÉ ORGANIZOVAL, RESP. SPOLUORGANIZOVAL SFÚ V ROKU 2010 PODUJATIA SO SLOVENSKÝM FILMOM V ZAHRANIČÍ, KTORÉ ORGANIZOVAL, RESP. SPOLUORGANIZOVAL SFÚ V ROKU 2010 TLAČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2010 SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ) – ODDELENIA A KONTAKTY  

 


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 04.05.2011
aktualizované: 06.05.2011