English                                                        Streda 22.05.2024, 22:15

 

Peter Dubecký sa stal predsedom Správnej rady VŠMU

tlačová správa SFÚ (02.05.2011)                         

 

 


Na riadnom zasadnutí Správnej rady Vysokej školy múzických umení (VŠMU), ktoré sa konalo 14. apríla 2011, bola hlavným bodom programu voľba jej nového predsedu. Po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho predsedu Milana Ftáčnika, primátora Bratislavy, sa novým predsedom stal Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Správna rada VŠMU má štrnásť členov a jej hlavnou úlohou je predovšetkým podporovať vzájomný vzťah školy a spoločnosti s dôrazom na verejný záujem v činnosti školy.


 

Predseda Správnej rady zastupuje Správnu radu a koná v jej mene voči škole, jej orgánom a zamestnancom, ako aj všetkým tretím osobám. Peter Dubecký sa stal novým predsedom Správnej rady VŠMU s účinnosťou od 14. apríla 2011 a zvolený je na dva roky. Voľba nového predsedu Správnej rady VŠMU sa konala po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúceho predsedu Milana Ftáčnika. Na zasadnutí Správnej rady VŠMU sa s voľbou predsedu konala aj voľba podpredsedu, do tejto pozície bol znovuzvolený Karol Pavlů. V súčasnosti pôsobí Správna rada VŠMU v zložení Mgr. art. Peter Dubecký (predseda); Ing. Karol Pavlů (podpredseda); Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.; Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.; JUDr. Jozef Malý; Mgr. Peter Jaroš; Ing. Jozef Kollár, PhD.; Mgr. Zuzana Mistríková; Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.; Doc. PhDr. Martin Šmatlák; Prof. Božidara Turzonovová; PhDr. Mária Mešťánková; Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD. a Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. Členom Správnej rady VŠMU je Peter Dubecký od 20. októbra 2003.

Peter Dubecký, okrem svojej novej predsedníckej pozície, zastáva členstvo aj v ďalších profesijných združeniach. Na VŠMU je tiež členom Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty, ďalej pôsobí ako člen Prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, viceprezident Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, člen komisie pre udeľovanie Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, člen Rady Slovenských inštitútov pri Ministerstve zahraničných vecí SR a v ďalších. Často reprezentuje Slovensko na filmových festivaloch ako člen medzinárodných porôt a za svoju prácu získal už mnohé ocenenia.


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 

 


publikované: 02.05.2011
aktualizované: 02.05.2011