English                                                        Štvrtok 29.10.2020, 17:24


V Bratislave a Prahe bude slávnostne predstavená teoretická publikácia Znaky, obrazy a stíny slov

lačová správa SFÚ (9. 6. 2009)                            

 

 


Na Slovensku nemáme veľa publikácií, ktoré by sa zaoberali skúmaním obrazu a jeho znakovosti. Aktuálnym pokusom o priblíženie filozofie a semiológie obrazov je kniha autorskej dvojice estetikov a filozofov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku Znaky, obrazy a stíny slov. Publikácia za účasti autorov bude v júni slávnostne predstavená v Bratislave aj v Prahe.

Publikácia Znaky, obrazy a stíny slov s podtitulom Úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů interpretuje štýl myslenia predstaviteľov štrukturalizmu a postštrukturalizmu. Autori komentujú a rozoberajú vývoj týchto významných myšlienkových prúdov a v jeho súvislostiach sa zaujímajú predovšetkým o semiotickú analýzu obrazu. Zameriavajú sa na mysliteľov, ktorí sa v tej či onej miere popri všeobecnej problematike jazyka a vzťahov označujúcich systémov s umením zaoberali práve obrazom. Centrálne témy knihy sú teda obraz a problém jeho znakovosti a obraz a jeho vzťah k verbálnemu jazyku.

V úvode publikácie autori vysvetľujú: „Náš záujem sa sústredí len na vybrané časti často obsiahleho diela, predovšetkým na chápanie umenia ako jazyka, na chápanie jazyka ako systému znakov, na vzťah „jazyka“ umenia a textu, na povahu umeleckého textu a s tým súvisiace a týmto prístupom generované i explikované problémy. (...) Aj v tomto selektívnom prístupe sa budú líšiť akcenty: interpretácia bude od začiatku založená na postštrukturalistickom myslení a skorší štrukturalizmus bude vstupovať do hry pri potrebe genetického vysvetlenia príslušnej problematiky a návrhov jej riešenia.“ Autori začínajú pri Ferdinandovi de Saussurovi, pričom vychádzajú z jeho najznámejšieho diela Kurs obecné lingvistiky, pokračujú teóriami Pražského lingvistického krúžku a iniciatívami štrukturalistov Jana Mukařovského a Romana Jakobsona, ďalej analyzujú teórie Tartuskej školy, Francúzsky štrukturalizmus a v záverečnej kapitole sa venujú základným tézam prechodu od štrukturalizmu k postštrukturalizmu (Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, Gilles Deleuze a ďalší).

Zámerom autorov publikácie Znaky, obrazy a stíny slov bolo napísať úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu určený predovšetkým pre študentov výtvarných a filmových akadémií, ale i pre študentov filozofie a estetiky. Kniha vznikla z iniciatívy filmového historika Michala Breganta, vedúceho katedry FAMU International Praha a Petra Dubeckého, generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Bratislava, vydali ju AMU Praha v finančným príspevkom SFÚ. Vyšla na 376 stranách, doslov napísal český filozof Miroslav Petříček. Slávnostne bude predstavená 11. júna v Bratislave a 16. júna v Prahe za účasti oboch autorov, estetikov a filozofov Petra Michaloviča zo Slovenskej republiky a Vlastimila Zusku z Českej republiky.

Krsty publikácie:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Bratislava

11.6. – 17.00 hod. – kinosála VŠMU na Svoradovej ul č. 2

(knihu predstavia: Ivan Csudai, Peter Ďurný a Chateau Topoľčianky)

ČESKÁ REPUBLIKA – Praha

16.6. – 17.00 hod. – Galéria SOGA na Malostranskom nám. č. 6

(knihu predstavia: Rudolf Chmel a Rastislav Renko)


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 09.06.2009
aktualizované: 23.06.2009