English                                                        Sobota 22.06.2024, 04:51

Slovenská filmová agentúra

Na nedávne úpravy podmienok Audiovizuálneho fondu v programe podpory audiovizuálneho priemyslu nadväzuje zriadenie Slovenskej filmovej agentúry (SFA) ako novej organizačnej zložky fondu. Podpora audiovizuálneho priemyslu, založená na spätnej podpore neštátnych investícií do filmovej produkcie na Slovensku, tak dostala ďalší impulz k tomu, aby sa Slovensko stalo atraktívnejším a prístupnejším partnerom pre zahraničné filmové produkcie alebo pre domácich investorov.

Hlavnými úlohami SFA budú najmä intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu, prezentácia a sprostredkovanie tvorivých, pracovných aj podnikateľských príležitostí pre slovenských profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnej kultúre a priemysle s dôrazom na všetky fázy vzniku a realizácie audiovizuálnych diel, prezentácia súvisiacich služieb aj jednotlivých regiónov Slovenska s cieľom zvyšovania zamestnanosti obyvateľov a profesionálov v audiovízii, ako aj posilnenie dopytu po dodávateľoch služieb súvisiacich s výrobou filmov (prenájom techniky, produkčné a postprodukčné služby, animácia, výroba dekorácií, zvuková výroba, ubytovanie, doprava, catering a pod.).

Tieto ciele bude SFA dosahovať prostredníctvom aktívnej prezentácie na Slovensku aj v zahraničí na filmových trhoch, osobných stretnutiach a na osobitných podujatiach. Medzi činnosti SFA bude patriť aj vytvorenie a priebežná aktualizácia verejnej databázy o filmovej infraštruktúre v Slovenskej republike, webovej stránky i tlačových materiálov o slovenskom audiovizuálnom prostredí, poskytovanie odborného poradenstva či aktívna spolupráca so zahraničnými filmovými komisiami a s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v audiovízii. Prirodzenou ambíciou SFA je stať sa členom medzinárodnej organizácie EUFCN (European Film Commissions Network), ktorá v súčasnosti združuje 97 národných a regionálnych filmových agentúr z 29 európskych krajín.

Primárnym zameraním SFA je prilákať na Slovensko a do jeho regiónov producentov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel a progresívnym spôsobom zefektívniť prínosy audiovizuálnej produkcie pre regióny Slovenska aj pre zahraničných i domácich producentov alebo investorov. Sekundárnym cieľom je aj podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Manažérkou SFA sa od 1. júna 2018 stala Zuzana Bieliková, ktorá je absolventkou filmovej produkcie na pražskej FAMU a má za sebou takmer 15 rokov odbornej praxe na rozličných pozíciách vo filmovej produkcii. Aktívne sa venovala aj zahraničnému filmovému marketingu, vďaka čomu získala dobrú znalosť o aktuálnej situácii na filmovom a televíznom trhu v medzinárodnom kontexte. Má skúsenosti s prípravou projektov na najväčšie filmové a televízne podujatia (Marché du film v Cannes, European Film Market v Berlíne, medzinárodný filmový a televízny trh Discop a ďalšie), ako aj rozsiahlu databázu kontaktov na filmových producentov, expertov, predajcov, distribútorov a režisérov.

Podľa Zuzany Bielikovej bude SFA aktívne pracovať na mapovaní a zlepšovaní podmienok pre realizáciu filmov na Slovensku na národnej aj na regionálnej úrovni. „Základným cieľom SFA je dosiahnuť stabilné a ústretové filmárske prostredie, ktoré je schopné konkurovať ostaným krajinám. Agentúra bude prezentovať Slovensko ako filmovú krajinu, kam sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti. Pri správnom nastavení by sa SFA mala stať nezávislým sprostredkovateľom medzi slovenskými a zahraničnými filmármi, ako aj inštitúciami na lokálnej či celoštátnej úrovni. Bude tiež aktívne prepájať zahraničných filmových tvorcov s ich slovenskými partnermi aj úradmi a pomáhať koordinovať ich aktivity,“ dodala Zuzana Bieliková.

Zdroj: TS SFA

Foto: Peter Reefe Kováč

publikované: 01.07.2018
aktualizované: 18.06.2021