KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Filmový kabinet PLUS: Film (v)o filme

!PROGRAM!

Filmový kabinet má v tejto chvíli za sebou tri semestre, počas ktorých sme mali možnosť na priestore viac než tridsiatich „modulov“ (tvorených prednáškami, projekciami zvolených filmov a následnými diskusiami) spoznať obrysy dejín svetovej a čiastočne aj slovenskej kinematografie od ich počiatkov až po deväťdesiate roky minulého storočia. Na jednotlivých stretnutiach sme venovali pozornosť vývoju filmovej reči (venovali sme sa problematike montáže v ranej kinematografii, nástupu zvuku či „vynálezu“ hĺbky ostrosti u Orsona Wellesa), najdôležitejším smerom (rané avantgardy, expresionizmus, montážna škola, poetický realizmus, neorealizmus, nové vlny) a postavám dejín kinematografie (Jean Renoir, Alfred Hitchcock, Robert Bresson a Alain Resnais, Andrej Tarkovskij a ďalší). Prvý semester bol ohraničený obdobím 1895 – 1931, v druhom semestri sme sa sústredili na obdobie od polovice tridsiatych rokov dvadsiateho storočia (poetický realizmus) po prelom päťdesiatych a šesťdesiatych rokov (prekurzori a čiastočne aj generační súputníci novej vlny – Robert Bresson a Alain Resnais) a v treťom sme sa zamerali na šesťdesiate – deväťdesiate roky (nové vlny – americký nezávislý film). Na konci jednotlivých semestrov boli frekventanti otestovaní a následne dostali diplom Slovenského filmového ústavu a Asociácie slovenských filmových klubov preukazujúci úspešné absolvovanie cyklu Filmový kabinet. V rámci cyklu sa uskutočnila aj špeciálna pridaná projekcia (na konci prvého semestra) slovenského filmu Ja milujem, ty miluješ za osobnej účasti režiséra Dušana Hanáka. Tretí semester zase uzatvárala projekcia filmu Neha Martina Šulíka, pričom s divákmi prišli po filme diskutovať režisér Martin Šulík a autor hudby Vladimír Godár. Okrem uvedených tvorcov sme počas jednotlivých semestrov privítali na pôde Filmového kabinetu mnohých hostí – odborníkov z oblastí filmovej histórie a estetiky. Aj touto cestou im chceme opätovne vyjadriť poďakovanie za ich účasť a zaujímavé prednášky. Je pre nás preto potešením, že sa nám nielenže darí úspešne napĺňať víziu oboznamovania návštevníkov s dejinami a základmi estetiky filmu, ale aj predstavovať reprezentatívne osobnosti súčasnej filmovej reflexie na Slovensku širšej verejnosti.

Predovšetkým však by sme sa radi srdečne poďakovali všetkým Vám, ktorí ste nám počas uplynulých troch semestrov zachovali priazeň a vyjadrovali nám podporu. Presvedčili ste nás o tom, že podobný vzdelávací cyklus tu chýbal. Svedčí o tom fakt, že všetky tri semestre naplnili kapacity kinosály K2 v Kine Lumière, ktoré sa nám stalo domovským stánkom.

Aktuálne nás čaká štvrtý semester s názvom Filmový kabinet PLUS: Film (v)o filme. Počas neho takpovediac vystúpime z rámca dejín kinematografie (bez toho, aby sme celkom opustili ich územie) a zameriame sa na jednu z najfascinujúcejších tém filmovej teórie, a síce na to, akým spôsobom kinematografia zobrazuje a reflektuje samu seba. Každý z premietnutých filmov sa nejakým spôsobom dotýka (okrem iného) aj média filmu – a práve vďaka tomu nám ponúkaný súbor filmov odhaľuje rôzne aspekty kinematografickej inštitúcie (alebo, ešte inak, kinematografického dispozitívu). Jednou z prvých výrazných lastovičiek bol v tomto ohľade Vertovov Muž s kinoaparátom, no vo všeobecnosti platí, že tzv. autoreferenčné filmy sa začali vo veľkej miere objavovať až okolo šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Práve v tomto období dochádza pod vplyvom francúzskej novej vlny k prehodnocovaniu dejín filmu (vlastne ide o prvú generáciu tvorcov, ktorá má nejaké dejiny k dispozícii). Preto pochádza väčšina filmov v našom výbere z tohto a z neskoršieho obdobia. Nájdeme medzi nimi zamyslenie nad útrapami tvorivého procesu (8 ½) ale aj oslavu „remeselnej“ stránky vzniku filmového diela (Americká noc), úvahu o význame média filmu v živote jedinca (Amatér) ako aj víziu úpadku hodnôt „klasického“ filmu (Pohŕdanie). Nech už to bude v akejkoľvek z týchto (a ďalších) polôh, dúfame, že Vás tento výber osloví, že sa s nami radi ponoríte do hlbín kinematografie.

Na záver Vám všetkým chceme popriať príjemné zážitky s filmami (v)o filme. Dovidenia v kine, priatelia.

 

Ako sa stať frekventantom cyklu Filmový kabinet Plus?

1. termín - UKONČENÝ
prihlasovanie otvorené len pre frekventantov Filmového kabinetu cyklu 2013/2014.

Registračný poplatok vo výške 12 EUR je potrebné uhradiť v pokladni kina do 18. 8. 2014.
V prípade, že do tohto termínu nebude v pokladni Kina Lumière uhradený registračný poplatok, Vaše miesto sa automaticky uvoľňuje pre ďalších záujemcov (voľné kapacity sa presúvajú do 2. termínu prihlasovania).

2. termín - UKONČENÝ
19. 8. – 31. 8. 2014

prihlášku je potrebné vyplniť online na tejto stránke nižšie do 28. 8. 2014.
E-mailom Vám bude do 24 hod. potvrdené zaevidovanie prihlášky. V prípade voľných kapacít budete vyzvaní zaplatiť registračný poplatok do 31. 8. 2014 v pokladni Kina Lumière a to vo výške:
- 15 EUR – absolventi niektorého z predchádzajúcich semestrov,
- 20 EUR – noví uchádzači.

Pri vyhodnocovaní prihlášok sa zohľadňuje nasledujúce poradie prioritných uchádzačov:
1) úspešní absolventi Filmového kabinetu cyklu 2013/2014.
2) frekventanti prvého, druhého alebo tretieho semestra Filmového kabinetu 2013 – 2014,
3) noví frekventanti.

2. termín sa vyhlasuje len v prípade voľných kapacít.

Kapacita filmového kabinetu: 87 frekventantov.

Pokladňa Kina Lumière je otvorená denne 30 minút pred prvým predstavením, minimálne v čase od 18:00 do 20:00.

 

 


aktualizované: 31.10.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.