KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Prevádzkovateľ kina a fakturačné údaje

Slovenský filmový ústav, zastúpený Petrom Dubeckým – generálnym riaditeľom
Sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
IČO: 00891444
DIČ: 2020831439
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Č. účtu: 7000070641/8180


aktualizované: 29.12.2013


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.