KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Všeobecné podmienky realizácie podujatí/predstavení v Kine Lumière

 

 1. Výlep plagátov na steny a stĺpy v kinosálach nie je povolený.

 2. Výlep plagátov a iných propagačným materiálov vo foyer kina je možný len na plochách vyhradených na tieto účely. Výlep plagátov priamo na steny nie je povolený.

 3. Inštalácie a montáže (vŕtanie, lepenie a pod.) akýchkoľvek propagačných/reklamných materiálov/objektov nie je povolené.

 4. Rozsah a spôsob vyžívania priestorov foyer (napr. výstavy, prezentačné materiály a pod.) je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Kina pred vyhotovením objednávky/zmluvy, v opačnom prípade nebude Organizátorovi podujatia k dispozícii na žiadne špecifické aktivity.

 5. Občerstvenie k jednotlivým akciám spravidla nie je možné realizovať v priestoroch foyer Kina, pre tieto účely je možné využiť kaviareň KAFEHAUS LUMIERE. Podmienky a rozsah cateringových služieb je potrebné dohodnúť priamo s prevádzkovateľom kaviarne michal.stefanovic@kafe.sk.
 6. Sedenie v kinosálach je voľné.

 7. Do kinosál nie je možné vpúšťať viac divákov ako je kapacita jednotlivých kinosál. (Sedenie na schodoch je z bezpečnostných dôvodov zakázané.)

 8. Do kinosál nie je možné vpúšťať divákov s jedlom a neuzavretými nápojmi.

 9. Premietacie formáty: profesionálnymi kinoformátmi sú: DCP a 35 mm kópia. Kino nesie zodpovednosť za kvalitu projekcie len v prípade dodania týchto profesionálnych projekčných kinoformátov. V prípade, že disponujete iným premietacím formátom, skonzultujte možnosti jeho premietanutia ešte pred vyhotovením objednávky/zmluvy. Premietacie formáty je potrebné kinu poskytnúť na technickú skúšku minimálne 5 dní pred podujatím/premietaním. Upozorňujeme, že technická skúška garantuje len otestovanie spôsobilosti formátu k premietaniu, Kino nekontroluje kompletnosť a kvalitu nahrávky. Kompletná technická projekcia filmu je možná na základe samostatnej objednávky Organizátora, pričom sa vyžaduje osobná účasť Organizátora na projekcii.

 10. Realizácia akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov v kinosálach a kinokabínach nie je povolená, pokiaľ vopred nie je dohodnutý iný postup. Súhlas na audiovizuálny záznam v priestore kina poskytuje SFÚ, súhlas s použitím audiovizuálneho záznamu z premietaného filmu (záznam z plátna) musí Organizátor vyžiadať od majiteľa práv audiovizuálneho obsahu).

 11. Pred oficiálnym zaslaním objednávky/zmluvy Vám odporúčame dôsledne sa oboznámiť s technickým vybavením jednotlivých kinosál, Kino poskytuje služby len v rozsahu svojich technických možností. Technické vybavenie kinosál je špecifikované na webstránke kina.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto všeobecných podmienok.

V Bratislave, 2. 9. 2015


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR PRE JEDNORAZOVÉ PROJEKCIE/PODUJATIA

(Prosíme Vás, aby ste si formulár stiahli do počítača, vyplnili ho a následne zaslali na kinolumiere@sfu.sk)

xlxs verzia formuláru

pdfpdf verzia formuláru (negeneruje predbežnú cenovú ponuku)    


 


aktualizované: 08.03.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.