KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
V Kine Lumière je vybudované moderné digitalizačné pracovisko

Slovenský filmový ústav (SFÚ) tento mesiac uzavrel ďalšiu z etáp národného projektu Digitálna audiovízia, ktorý je jedným z jeho prioritných projektov. Dokončila sa výstavba digitalizačného pracoviska v suterénnych priestoroch Kina Lumière a dňa 6. decembra 2013 naň začalo plynúť kolaudačné konanie. Po kompletnom vybavení pracoviska potrebnými technológiami na digitalizáciu sa v ňom v priebehu prvého štvrťroka 2014 spustí pilotná prevádzka.

Výstavba digitalizačného pracoviska SFÚ je súčasťou projektu Digitálna audiovízia, realizovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Jeho vybudovaním a vybavením modernými technológiami SFÚ získa technické, technologické a personálne zázemie pre konverziu filmových titulov do digitálnych formátov, ktorá je v čase digitálneho kina a televízneho vysielania vo vysokom rozlíšení nevyhnutná. Zároveň získa nové možnosti sprístupňovania svojich zbierok adekvátne k súčasným moderným technológiám.

Výstavba digitalizačného pracoviska SFÚ v Kine Lumière sa začala 22. júla a stavebné práce a úpravy trvali do 4. decembra 2013, spolu 137 dní. Po jeho vybavení potrebnými technológiami sa v ňom spustí pilotná prevádzka „Centrálne verejné obstarávanie na zabezpečenie hardvéru a softvéru pre potreby digitalizačného pracoviska, ktoré realizoval náš zriaďovateľ Ministerstvo kultúry SR, bolo úspešne ukončené a ešte na konci novembra sme vystavili objednávku na technológiu potrebnú na zabezpečenie digitalizácie v digitalizačnom pracovisku v Kine Lumière. Robíme všetko pre to, aby sme začiatkom roku 2014 úspešne spustili testovaciu prevádzku,“ hovorí Martina Polčíková, hlavná manažérka projektu Digitálna audiovízia.

Technologické vybavenie digitalizačného pracoviska bude rešpektovať súčasné požiadavky moderných filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Podľa Petra Csordása, experta na digitalizáciu a zároveň manažéra kvality a kontroly projektu Digitálna audiovízia „kompletný reťazec spracovania je navrhnutý na rozlíšenie 4K/2K. Pozostáva z výkonného archívneho obrazového filmového skenera, archívneho prepisu zvuku, z pracovných staníc na digitálnu retuš obrazu a zvuku, z filmovej a digitálnej projekcie, z pracoviska farebných korekcií, z digitálnej knižnice a zo systému pre správu zdigitalizovaných objektov“. V pracovisku sa bude realizovať samotná konverzia filmových titulov a reštaurovanie obrazovej a zvukovej časti diela, výroba digitálneho mástru a jeho odvodenín, ďalej prezervačné činnosti s filmovými nosičmi po konverzii a takisto sa budú vytvárať digitálne nosiče pre uchovanie v Centrálnom dátovom archíve v Univerzitnej knižnici. Súčasťou prác bude aj aktualizácia popisných dát v informačnom systéme a sprístupnenie zdigitalizovaných diel prostredníctvom informačného systému SK Cinema.

Pri reštaurovaní archívnych titulov sa v digitalizačnom pracovisku bude dbať na zachovanie zhody s originálnym filmom. Hlavným výstupom bude zreštaurovaný digitálny máster v rozlíšení 4K/2K a originálny sken obrazu a prepis zvuku. „Základnou úlohou pri reštaurovaní filmových titulov je zachovať zhodu s originálnou analógovou filmovou predlohou v digitálnom procese konverzie a reštaurovania. Supervíziu nad týmto procesom budú mať samotní tvorcovia, prípadne odborní garanti zodpovední za laboratórne spracovanie, za kvalitu obrazu a kvalitu zvuku. V celom procese sa budú používať najmodernejšie archívne a postprodukčné hardvérové a softvérové riešenia,“ vysvetľuje Peter Csordás. Zdigitalizované a zreštaurované audiovizuálne diela z digitalizačného pracoviska SFÚ budú kvalitatívne porovnateľné z hľadiska digitalizačných a reštauračných procesov s dielami z významných medzinárodných filmových archívov, ako sú napríklad British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni či v Paríži.

x x x

Čo je Digitálna audiovízia?

Národný projekt č. 5 – Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a aj súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Svojím rozsahom je jedinečný v celom európskom regióne a vytvorí predpoklady pre systematickú digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva nielen do roku 2015, kedy sa skončí realizácia jeho hlavných aktivít, ale aj na obdobie minimálne ďalších päť rokov, ktoré sú súčasťou udržateľnosti výsledkov projektu. Jeho hlavným cieľom je digitalizácia časti zbierok audiovizuálnych objektov.

Národný projekt Digitálna audiovízia vytvorí komplexný funkčný a systémový celok digitalizačného pracoviska SFÚ s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Merateľné ukazovatele výsledku v celkovom počte 57 800 zdigitalizovaných objektov, z čoho 1 000 filmových objektov zdigitalizuje SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov zdigitalizuje partner RTVS, budú naplnené do 30. júna 2015 a merateľné ukazovatele dopadu sa budú sledovať a napĺňať päť rokov po skončení projektu, teda do polovice roka 2020. Do konca novembra 2013 bolo zdigitalizovaných 33 769 objektov z merateľného ukazovateľa výsledku, zdigitalizované objekty pochádzajú z obdobia od 50. do konca 90. rokov minulého storočia.


aktualizované: 01.01.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.