Filmový kabinet

Filmový kabinet

Filmový kabinet je nový prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie. Tvoria ho projekcie vybraných diel raného filmu, snímok pred- i povojnového obdobia, nových vĺn a hnutí až po súčasnosť, spojené s výkladom filmu a odborným lektorským úvodom. Jeho domovským miestom sa od januára 2013 stane bratislavské Kino Lumière.

I. semester: OD ZRODU PO KRISTOVE ROKY
semester ukončený

II. semester: OBDOBIE ZRENIA
12. 9. 2013 - 30. 1. 2014
Prihlasovanie v limitovanom rozsahu obnovené do 31. 8. Podmienky a prihláška TU!

 

Cyklus Filmový kabinet vznikol na základe nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku a jeho zámerom je vytvoriť platformu, kde sa aj široká verejnosť môže dostať do kontaktu s odborníkmi a zúčastniť sa filmového skúmania. Jeho cieľom je nielen ponúknuť divákovi znalosti atraktívnou formou, ale ako hovoria jeho lektori a dramaturgovia, filmový teoretik Michal Michalovič a filozof a estetik Juraj Oniščenko, predovšetkým „prebudiť v divákovi hlbšiu túžbu po vzdelaní a filme“. Filmový kabinet je preto určený pre všetkých záujemcov o film a filmové umenie. Jeho návštevníci budú mať možnosť získať nový pohľad na film ako umenie, dozvedieť sa zaujímavosti alebo spoznať nový kontext, ktoré sú rozhodujúce pri nazeraní na film. Kabinet prinesie aj informácie, ku ktorých zdrojom nie je ľahké sa dostať, a vďaka nim si budú môcť jeho účastníci utvoriť netradičný náhľad na jednotlivé filmové diela z histórie svetovej i slovenskej kinematografie. Cieľom Filmového kabinetu je pri zachovaní kontinuity dejín filmu ukázať nové cesty k vnímaniu filmových diel a období, v ktorých vznikali. Prvý semester cyklu nesie názov od Zrodu po Kristove roky a potrvá od konca januára do konca mája 2013.

Názov Filmový kabinet sa rodil dlho a formoval sa so zámerom obsiahnuť šírku pojmu filmové vzdelávanie. Lektori kabinetu objasňujú, že „pokiaľ je naším prvoradým cieľom zvyšovať túžbu po filme a jeho hlbšom poznávaní, je vhodné, aby myšlienka súvisela s dobrodružstvom, ktoré sa odohráva práve v kabinete. Poznávanie v kabinete je osobné, uvoľnené, experimentálne, tvorivejšie. Netvrdíme, že je nutné diváka zapájať do konfrontácie názorov a nápadov, pokiaľ si to neželá, chceme však, aby sa každé stretnutie stalo udalosťou svojho druhu. Akákoľvek návšteva kabinetu od útlych rokov znamenala pre väčšinu význam takejto objavnej dobrodružnej udalosti v kontraste s dennodenným šúchaním školských lavíc“.

Každé premietanie z cyklu Filmový kabinet bude spojené s odborným lektorským úvodom a diskusiou. Lektori plánujú na jednotlivé projekcie prizývať aj prednášajúcich, ktorí sú tvorivo alebo teoreticky spätí s príslušnou témou. Cyklus je určený študentom stredných všeobecných i umeleckých škôl, študentom spriaznených odborov vysokých škôl, akými sú umenovedy, estetika, filozofia, návštevníkom filmových klubov, ale aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť. Návštevníci so záujmom stať sa študentom Filmového kabinetu sa budú môcť od 2. januára do 20. januára 2013 prihlásiť na celý semester (10 predstavení) prostredníctvom internetovej stránky www.aic.sk/kinolumiere a po jeho ukončení získajú oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ) o absolvovaní prvého semestra kurzu. Projekcie na jednotlivé predstavenia sú však prístupné aj pre ostatnú verejnosť v prípade voľných kapacít v kinosále. Konať sa budú každý druhý štvrtok v Kine Lumière od januára 2013 do júna 2014, s letnou prázdninovou prestávkou. Cyklus začne vo štvrtok 24. januára 2013.

Filmový kabinet svojím zameraním nie je priekopníkom, ale nasledovníkom. Jeho lektori sa inšpirovali cyklom Malá filmová akadémia z prelomu 70. a 80. rokov minulého storočia dúfajú, že „bude svojbytným podujatím a že jeho návštevníci si rozšíria nielen povedomie o súvislostiach dejín kinematografie, ale že v nich zároveň ožije nehasnúca túžba spoznávať aj ďalej rôznorodosť siedmeho umenia. Spojenie prednášky s projekciou v kontexte celého podujatia, mapujúceho viac než 100 rokov kinematografie, kde výklad poukazuje, prepája, rozširuje a otvára nové horizonty v poznaní filmu, robí totiž z celého projektu jedinečnú udalosť,“ uzatvárajú Michal Michalovič a Juraj Oniščenko.

Prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti 50. výročia svojho vznikuv roku 2013, v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). Autentické projekcie sa budú realizovať výhradne z unikátnych archívnych 35 mm filmových kópií Národného filmového archívu SFÚ.

publikované: 18.12.2012
aktualizované: 16.08.2013