English                                                        Pondelok 17.06.2024, 15:50

O nás

Audiovizuálne informačné centrum

Audiovizuálne informačné centrum je súčasťou Slovenského filmového ústavu – Národného kinematografického centra. Jeho úlohou je:

  • zabezpečovať kontakt so zahraničnými inštitúciami a poskytovať im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia,
  • zhromažďovať, spracúvať a medzi slovenskými subjektmi distribuovať informácie, ktoré prichádzajú na Ministerstvo kultúry SR alebo do Slovenského filmového ústavu a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie/audiovízie,
  • pôsobiť ako servisné a kontaktné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO), Eurimages a European Film Promotion (EFP) a uchovávať agendu zo všetkých zasadnutí správnych rád organizácií,
  • zabezpečovať kontakt s programami EAO, Eurimages, EFP a využívať možnosti, ktoré slovenskej strane z členstva v nich vyplývajú,
  • v spolupráci s partnerskými inštitúciami (Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii, Úniou slovenských filmových distribútorov a pod.) za slovenské teritórium poskytovať relevantné informácie o filmovom/audiovizuálnom prostredí pre informačné centrá a audiovizuálne databázy v zahraničí,
  • pravidelne aktualizovať adresár subjektov pôsobiacich v slovenskej audiovízii, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke,
  • podieľať sa na prezentácii slovenského filmu a audiovízie v zahraničí,
  • spoluorganizovať medzinárodné odborné semináre a workshopy s problematikou financovania filmu a jeho manažmentu.

Kontakt

Audiovizuálne informačné centrum
Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
tel.: +421-2-5710 1526, tel./fax:+421-2-5273 3214

Miroslav Ulman (poslať email)
Lea Pagáčová (poslať email)

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) - štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry - je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie v Slovenskej republike, zriadená v zmysle zákona č. 343/2007 o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). Svoju činnosť vykonáva na základe zriaďovacej listiny, ktorá je k dispozícii v pdf verzii na stránke SFÚ.  


publikované:
aktualizované: 11.03.2019