English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 08:43

AVF

Audiovizuálny fond - základné informácie

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory audiovízie v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, kiná, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj. Prijímateľmi podpory z fondu sú subjekty registrované a aktívne pôsobiace na Slovensku.

V roku 2022 fond podporil viac ako 350 projektov v celkovej sume 9,9 mil. EUR v rámci schém podpory audiovizuálnej kultúry pre vývoj, produkciu, distribúciu, kiná, výskum, vydavateľstvo a vzdelávanie. V programe na podporu audiovizuálneho priemyslu na základe 33 % vratiek fond v roku 2022 podporil filmové projekty celkovou sumou viac ako 7,5 mil. €. Minimálna hranica oprávnených výdavkov pre program cash rebate je 300 000 € (celovečerné televízne seriály), 100 000 € (hrané filmy, dokumentárne seriály) alebo 50 000 € (dokumentárny film, animovaný film alebo seriál) počas 3 rokov od registrácie projektu. Výdavky by mali byť uhradené za produkciu filmového projektu na Slovensku.

Financie fondu sú založené na kombinácii dotácií zo štátneho rozpočtu – minimálne 6 mil. eur ročne na podporu audiovizuálnej kultúry, mimoriadnej štátnej dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu a príspevkov iných súkromných alebo verejných subjektov (televíznych vysielateľov, kín, distribútorov, poskytovateľov retransmisie, VoD platforiem).

Rozpočet fondu na podporu audiovizuálnej kultúry:

Priemerná ročná podpora 2016 - 2022 (štandardné granty pre audiovizuálnu kultúru) = 10,0 mil. €, odhadovaná podpora 2023 = 8,0 mil. €.
V rokoch 2016 - 2022 predstavovala celková podpora z fondu vo forme hotovostného rabatu 17,5 mil. Maximálny limit vratiek nie je stanovený. Na rok 2023 je celkový odhad rozpočtu 49,5 mil.

Programy a podprogramy na rok 2023:

Program 1: Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Podprogram 1.1: Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.2: Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.3: Animované audiovizuálne diela
Podprogram 1.4: Školské a krátkometrážne audiovizuálne diela
Podprogram 1.5: Produkcia koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel [4] s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta a s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút

Program 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Podprogram 2.1: Distribúcia a prezentácia av diel
Podprogram 2.2: Verejné kultúrne podujatia s účasťou av diel v Slovenskej republike
Podprogram 2.3: Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Program 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podprogram 3.1: Edičná činnosť
Podprogram 3.2: Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
Podprogram 3.3: Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava


Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Obstaranie alebo obnova premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI
Podprogram 4.2: Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín
Podprogram 4.4: Rozvoj technológií určených na realizáciu alebo na sprístupňovanie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike a podpora sprístupňovania audiovizuálnych diel prostredníctvom online platforiem s dôrazom na slovenské diela
Podprogram 4.5: Projekty zamerané na marketingové stratégie a inovatívne formy komunikácie kina a na rozvoj a vzdelávanie publika

Program 5: Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2023:
70% program 1: vývoj, tvorba a produkcia audiovizuálnych diel – hrané, dokumentárne, animované, školské, koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského subjektu,
20% program 2: distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, festivaly a iné podujatia, podpora návštevnosti na slovenské filmy
4% program 3: výskum, vzdelávanie a edičná činnosť,
6% program 4: technologický rozvoj – digitalizácia a modernizácia kín, rozvoj audiovizuálnych technológií.

Minimálna miera povinného spolufinancovania žiadateľom z celkového rozpočtu projektu:
10% – vývoj a produkcia audiovizuálnych diel,
20% – diela pre TV vysielanie, festivaly a iné podujatia 
50% – minoritné koprodukcie, technologický rozvoj
5% – ostatné projekty

Maximálna suma podpory na jeden projekt:
vývoj – 45 tis. €
produkcia – 2 mil. €
minoritná koprodukcia – 200 tis. €
distribúcia – 25 tis. € (slovenské filmy), 5 tis. (zahraničné filmy), 5 tis. (dabing)
prezentácia – 50 tis. €
festival – 250 tis. €
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť – 50 tis. €
technologický rozvoj – 50 tis. €
individuálne štipendium – 5 tis. €

Termíny uzávierok na rok 2023:
produkcia: 13. 2. a 4. 9. 
vývoj: 27. 3. a 9. 10. 
prezentácia: priebežne
distribúcia: 16. 1. – 11. 12. (priebežne) 
festivaly: 5. 12. 2022
podpora návštevnosti slovenských filmov: 27. 3.
výskum, vzdelávanie a edičná činnosť: 27.3. a 4.9.
modernizácia kín a rozvoj technológií: 29. a .9.
podpora audiovizuálneho priemyslu: priebežne


AUDIOVIZUÁLNY FOND

Grösslingová 53
SK-811 09, Bratislava
Tel: +421 5923 4545
Fax: +421 5923 4461
sekretariat@avf.sk
www.avf.sk

 

V roku 2022 Audiovizuálny fond registroval 92 projektov na podporu audiovizuálneho priemyslu a prijal celkom 521 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Z nich bolo 345 (66 %) podporených celkovou sumou viac ako 10,6 mil. €.

 

druh projektu

počet žiadostí

požadovaná suma

počet podporených projektov

pridelená suma

hrané filmy

105

16 366 246 €

44

4 941 000 €

dokumentárne filmy

94

3 620 652 €

40

938 000 €

animované filmy

29

1 567 083 €

18

 806 800 €

školské filmy

24

278 322 €

18

56 000 €

minoritné koprodukcie

33

2 504 858 €

15

 1 040 000 €

distribúcia a promotion

156

1 460 297 €

121

1 042 900 €

festivaly

20

762 355 €

15

489 500 €

podpora návštevnosti slovenských filmov

43

184 303 €

43

184 303 €

vzdelávanie, výskum, edičná činnosť

34

329 276 €

27

231 375 €

modernizácia kín a technologický rozvoj

12

160 165 €

9

148 100 €

SPOLU

550

27 233 557 €

350

9 877 978 €


 

 


publikované:
aktualizované: 26.01.2023